Motiverende fellesskap

I samarbeid med

Søknadssammendrag

Innledning
I Norge har omlag 375 000 mennesker diabetes, av disse vet ikke 175 000 at de har det. 175 000 personer har altså udiagnostisert type 2-diabetes, og mange av disse har allerede utviklet alvorlige og livstruende senkomplikasjoner når diagnosen endelig stilles.

Den beste måten vi kan møte diabetesepidemien på, er å forebygge den. Diabetesforbundets motivasjonsgrupper er et lavterskeltilbud hvor deltakerne i gruppen hjelper og støtter hverandre til en friskere livsstil.
Diabetesforbundet har de siste årene sett behovet for en videreutvikling av dagens motivasjonstilbud, og søker midler slik at vi kan arrangere erfaringssamlinger for allerede utdannede instruktører, samt utarbeide motivasjonsmateriell til både undervisning og markedsføring.

Bakgrunn
Motivasjonsgrupper er et lavterskeltilbud til personer med diabetes/høy risiko for å utvikle type-2 diabetes som ønsker å legge om sine levevaner, men som synes det er vanskelig å komme i gang. Konseptet bygger på å utnytte den positive effekten som ligger i å gjøre noe sammen med andre. Målet er at deltakerne skal føle glede og velvære ved endrede kost- og mosjonsvaner, samtidig som de etablerer nettverk som gir erfaringsutveksling, støtte og motivasjon.

Basert på en kartlegging av våre instruktører viser det seg å være et stort behov for mer veiledning i forbindelse med oppstart av grupper, mer materiell de kan støtte seg til på kurskvelder og mulighet for erfaringsutveksling og møte med andre instruktører.

Instruktørene hevder det er disse utfordringene som fører til at instruktører slutter eller aldri kommer i gang med sine motivasjonsgrupper ¬¬ – hvilket fører til at vi ikke når like mange deltakere som prosjektets potensial tilsier.

Prosjektets målsetting
Hovedmål
– Å tilrettelegge et tilbud som gjør deltakerne i motivasjonsgruppene i enda bedre stand til å ta vare på egen helse
– Nå ut til nye målgrupper som kan ha nytte av motivasjonsgruppene.

Betydning
Det finnes eksempler på lignende motivasjonstiltak over hele verden. Diabetesforbundets Motivasjonsgrupper står likevel i en særstilling siden vi er alene om å bruke et rent likemannskorps fremfor blant annet helsepersonell i instruktørrollen. Basert på rapporteringer ser vi nå at andre land møter store rekrutteringsutfordringer blant potensielle instruktører, og de vurderer å se på muligheten for å åpne for en likemannsløsning. Norge er i så måte et foregangsland innen diabetesforebygging blant likemenn. Ved å styrke og promotere motivasjonsgruppene kan den norske likemannsmodellen gi internasjonale ringvirkninger innen diabetesforebyggingen.

Plan for gjennomføring
Diabetesforbundet ser for seg en prosjektperiode på 1 år og 8 måneder.

De første 8 månedene vil brukes på å utvikle motivasjonsbrosjyren, planlegge og gjennomføre erfaringsseminaret samt utvikle enkelte prototyper på undervisningsmateriell. Prototypene vil bli presentert for instruktørene på erfaringsseminaret, og instruktørenes tilbakemeldinger vil legge grunnlaget for den utviklingen av både form, metode og innhold på ytterligere materiell.

Det siste året vies utdanningsmateriellet. Arbeidet vil foregå i nært samarbeid med Diabetesforbundets lærings- og mestringsutvalg. Lærings- og mestringsutvalget består av pedagoger og brukere, og vil være et rådgivende organ i utarbeidelsesprosessen.

Sluttrapport

Sluttrapport/artikler (pdf)

Sluttrapport_2011_1_0578.pdf

Sluttrapportsammendrag

Diabetesforbundets Motivasjonsgrupper er selvhjelpsgrupper. Konseptet bygger på å utnytte den positive effekten som ligger i å gjøre noe sammen med andre. Deltakerne føler glede og velvære ved endrede kost- og mosjonsvaner, samtidig som de etablerer nettverk som gir erfaringsutveksling, støtte og motivasjon. I regi av Diabetesforbundet kurses nye instruktører som igjen starter motivasjonsgrupper i sitt nærmiljø.

Hovedmålet med Extra-prosjektet har vært å utvikle tilbudet som gjør deltakerne i motivasjonsgruppene i enda bedre stand til å ta vare på egen helse. I tillegg nå ut til flere målgrupper som kan ha nytte av motivasjonsgruppene. For å nå målet har prosjektet bestått av å utvikle materiell og utvikle erfaringsseminar slik at man får et bedre verktøy til å sette i gang med grupper i sitt nærmiljø.

I prosjektperioden har vi produsert informasjonsbrosjyrer, plakater og annonser, arrangert og videreutviklet seminarer for instruktører samt utviklet undervisningsmateriell til bruk i motivasjonsgruppene. Det flotte materiellet vi har produsert har også gitt oss gode muligheter til å synliggjøre likemannsarbeidet i større grad. Eksempler på verktøy som har gitt spesielt stor suksess er utviklingen av et oppskriftshefte og en TrimCD.

En del av materiellet og oppdatert bildebank viser at vi har vært bevisst på å vise frem alle typer av målgrupper. Folkelighet har stått i fokus i profileringen av konseptet og i det så ligger det at vi skal treffe alle samfunnslag og mennesketyper. Vi har jobbet med å få tydeligere frem en lavterskel filosofi som både gjenspeiler materiellet vi har og det vi har produsert av tekster. Vi tror at dette vil treffe folk der de er i livet og at det er det som ufarliggjør å ta steget til å endre sine levevaner gjennom en Motivasjonsgruppe.
Planen er at vi aktivt skal bruke materiellet i videreføringen og i opplæringen av fremtidige instruktører. Vi ønsker også å gjøre materiellet mer tilgjengelig på nettsidene våre etter hvert slik at instruktører og andre interesserte kan laste ned direkte. Små justeringer av materiellet underveis samt vedlikehold vil vi også gjennomføre.

Prosjektleder/forsker

Kathrine Hestø Hansen

Detaljer
Program
Forebygging (2011)
Prosjektnavn
Motiverende fellesskap
Organisasjon
Diabetesforbundet
Beløp Bevilget
2012: kr 540 000, 2013: kr 340 000
Startdato
20.01.2012
Sluttdato
31.12.2013
Status
Avsluttet