MotOrtose

Søknadssammendrag

ALS er en uhelbredelig nevrodegenerativ sykdom som kjennetegnes ved tap av motorisk funksjon. For mange begynner dette med parese i arm. I dag finnes det ingen tilgjengelige hjelpemidler for ALS-pasienter som kan kompensere denne funksjonsnedsettelsen.

Motortose er et flerfunksjonelt hjelpemiddel som assisterer bevegelse av ALS-pasienters arm i form et motorisert eksoskjelett. Brukeren styrer skulder, albue, håndledd og gripefunksjon som gjør dem i stand til å gjennomføre aktiviteter i dagliglivet (ADL). To prototyper er allerede utviklet spesielt for to ALS-pasienter.

Hovedmålene for dette DAM-prosjektet er:

1) Gjøre MotOrtose tilgjengelig for ALS-pasienter ved CE-sertifisering og
2) Øke ALS-pasienters selvstendighet i ADL gjennom brukerinvolvering i utviklingsprosessen.

Prosjektet deles i 4 faser. Fase 1 er demonstrasjon av prototype 3 og påfølgende intervju av 20 brukere der viktige ADL og krav identifiseres. Fase 2 er en iterativ utviklingsfase der brukere, pårørende og helsepersonell involveres i designet av hjelpemidlet gjennom fokusgrupper. Fase 3 er en klinisk utprøvning av det ferdige hjelpemidlet. Utprøvingen vil danne grunnlaget for en CE-sertifisering, samt en nyttevurdering av MotOrtose som evaluerer måloppnåelse i hovedmål 2. I Fase 4 skal CE-sertifisering oppnås. MotOrtose kan bidra til et forbedret helsetilbud for en liten pasientgruppe, i en vanskelig situasjon. Ved igjen å kunne bevege armen, tar pasientene tilbake selvstendighet og mestringsfølelse.

Sluttrapport

Bakgrunn

Robotikkprofessor Terje K. Lien, nevrolog Tore W. Meisingset og sivilingeniør Mangor Lien utviklet en lovende prototype av en motorisert armortose til Mangor som fikk ALS i 2015. DAM-prosjektet ble igangsatt for å videreutvikle og tilgjengeliggjøre dette hjelpemidlet for flere brukere med funksjonstap i arm og hånd. Det opprinnelige målet var å lansere hjelpemidlet rett etter avsluttet prosjekt høsten 2022. Det viste seg å være optimistisk. Årsaken var store individuelle forskjeller blant brukerne, teknologiens kompleksitet og dens pålitelighet samt krav om utarbeidelse av omfattende dokumentasjon for å oppnå regulatorisk godkjenning. Målet har derfor blitt endret til at et sikker og pålitelig produktkonsept, med solid bruker, og helsefaglig forankring skulle være klart innen utgangen av 2022. Arbeidet videreføres av selskapet Vilje Bionics AS. For å nå målet om et godt forankret produktkonsept har involvering av brukere, helsepersonell og andre interessenter hvert veldig viktig. Dette har skjedd gjennom semistrukturerte intervjuer, gruppeintervjuer, brukertester, og workshops med brukere og helsepersonell. Brukere som har vært involvert i prosjektet har hatt tilstander som ALS, hjerneslag, CMT, flåttbitt med utfall i arm, DMD og ryggmargskade. At teamet burde undersøke hvorvidt hjelpemidlet kan være til hjelp for andre pasientgrupper er noe som juryen påpekte da den opprinnelige søknaden ble skrevet, og er noe som teamet har satt fokus på utover i prosjektet.

Prosjektleder/forsker

Saeid Hosseini

Detaljer
Program
Pilot Utvikling (2021)
Prosjektnavn
MotOrtose
Organisasjon
ALS Norge
Beløp Bevilget
2021: kr 998 000, 2022: kr 1 002 000
Startdato
01.03.2021
Sluttdato
31.12.2022
Status
Avsluttet