Mr Parkinson bak rattet

I samarbeid med

Søknadssammendrag

1. Bakgrunn for prosjektet
Parkinson kan påvirke kjøreegenskapene på flere måter. En del av de fysiske funksjonsendringene, som skjelvinger og stivhet, påvirker selve evnen til å føre bilen. Kognitive endringer kan gi store konsekvenser for evnen som sjåfør. Endringene kan påvirke evnen til å vurdere trafikkbildet, hukommelsen, reaksjons- og konsentrasjonsevnen. Det kan være vanskelig å vite om man er en egnet sjåfør, og mange er redde for å miste sertifikatet hvis de prøver å undersøke det. Prosjektet vil gå ut på å lage brosjyrer om parkinson og førerkort rettet mot personer med parkinson og pårørende. Prosjektet vil inkludere et møte for nevrologer, parkinsonsykepleiere, fysioterapeuter, nevropsykologer m.fl. for å sette fokus på problematikken. Situasjonen i dag er at ingen har oversikt over hvordan de ulike fagpersonene vurderer kjøreevne ved parkinson eller om det er uenigheter rundt hvordan dette skal vurderes.
2,3. Prosjektets målsetting og målgruppe
Målsettingen med prosjektet er å spre informasjon kan bidra til at personer med parkinson ikke kjører bil hvis de ikke lenger bør gjøre det. Samtidig vil vi spre informasjon som bidrar til at de som fortsatt kan kjøre bil, får god tilrettelegging og mye kunnskap slik at de kan bevare kjøreevnen lengre.
Prosjektet vil bidra til bevissthet hos mennesker med parkinson og deres pårørende om:
Hvordan parkinson kan påvirke kjøreegenskapene
Hva man skal være oppmerksom på
Hvor man kan få hjelp til å kartlegge sine kjøreevner
Hvilke regler som gjelder for førerkort
Prosjektet vil gi et grunnlag for videre arbeid med førerkortspørsmål. Gjennom dialogkonferansen håper vi å kunne bli enige om en strategi for videre arbeid med parkinson og førerkort.
4. Beskrivelse av gjennomføring
I første omgang skal det lages en brosjyre Norges Parkinsonforbund vet det er behov for, og det skal arrangeres et dialogmøte mellom sentrale fagpersoner.


Brosjyren vil være skrevet i et enkelt språk, være praktisk og veldig konkret.
En nevrolog som har arbeidet i mange år med problemstillingen demens og førerkort har sagt seg villig til å være hovedforfatter for brosjyren som skal.


Som en del av prosjektet ønsker vi å arrangere et møte for sentrale representanter for fagmiljøet rundt Parkinsons sykdom.
I tett samarbeid med fagmiljøet vil Norges Parkinsonforbund vurdere om parkinson og førerkort er en problemstilling vi bør gjøre mer i forhold til og hvordan det evt. skal gjøres.
Nasjonalt kompetansesenter for bevegelsesforstyrrelser (NKB) vil være en sentral samarbeidspartner når temaet skal settes i fokus i fagmiljøet.

5. Prosjektets betydning
Ved å gjøre sjåførene mer kompetente på bilkjøring og egen diagnose, mener vi brosjyren gir dem bedre grunnlag for å ta stilling til vurdering av egne kjøreevner.
Hvis flere tør å ta ansvar for egne kjøreferdigheter, vil trafikken bli tryggere for dem og deres medtrafikanter. Vi vil gjennom dette prosjektet gi sjåførene og dere pårørende den informasjonen de trenger for å vurdere om de skal undersøke sine kjøreferdigheter.
Som pårørende vil det være nyttig å ha oversikten over hva de skal være oppmerksomme på ved partnerens kjøring.

6. Framdriftsplan
Planlegging av dialogmøte, booking av innledere og invitasjon til deltakere
Manus til brosjyre utarbeides
Gjennomføring av dialogmøte
Evaluering av dialogmøtet
Evt. ny søknad til helse og rehabilitering
Manus på “høring” hos brukere og NKB
Ferdigstilling av brosjyre, språkvask, layout, trykking
Oppfølging av deltakerne fra konferansen
Lansering av brosjyre i forbindelse med organisasjonens ledermøte
Temaet førerkort og ny brosjyre tas opp på medlemsmøter i lokal- og fylkesforeninger.
Distribusjon av brosjyre og nettinformasjon
Evaluering og avslutning av prosjekt.
Hvis dialogmøtene i fagmiljøet viser at det er behov for mer arbeid med denne problematikken, vil dette prosjektet være å anse som et forprosjekt og Norges Parkinsonforbund vil i så fall komme tilbake med en ny søknad for 2013.

Sluttrapport

Sluttrapport/artikler (pdf)

Sluttrapport_2011_1_0279.pdf

Sluttrapportsammendrag

Parkinsons sykdom og medisineringen kan på mange måter påvirke evnen til å kjøre bil. I noen tilfeller handler det om tilrettelegging av bilen, i andre tilfeller handler det om uegnethet som sjåfør. Det er en svært ulik praksis rundt tilbud om utredning for å få kartlegge kjøreevnen, og hvilke tiltak som iverksettes. Dette gjør blant annet at mennesker som er forsvarlige sjåfører mister lappen, men uforsvarlige sjåfører er på vegen.
Det manglet både informasjon til helsepersonell, pårørende og den som var syk. Derfor er det i prosjektet utarbeidet en brosjyre om førerkort og parkinson. Denne er også distribuert ut til fagmiljøet og ulike foreningsledd. I tillegg er det starten en fagdebatt om nasjonale retningslinjer eller fagretningslinjer. NKB er oppfordret til å utarbeide de faglige retningslinjene, og direktoratet vil bli oppfordret til å lage nasjonale retningslinjer med bakgrunn i den.

Prosjektleder/forsker

Alf Magne Bye

Detaljer
Program
Forebygging (2011)
Prosjektnavn
Mr Parkinson bak rattet
Organisasjon
Norges Parkinsonforbund
Beløp Bevilget
2012: kr 261 000
Startdato
01.01.2012
Sluttdato
31.12.2013
Status
Avsluttet