Musikalske ressurser for barnefamilier

I samarbeid med

Søknadssammendrag

Bakgrunn

Barn med sammensatte vansker er ofte i en sårbar situasjon i de første årene. Forskning viser at musikk er en ressurs for tilknytning, kommunikasjon og tidlig interaksjon for småbarn og deres omsorgsgivere. Målet i dette prosjektet er å skape en musikalsk og sosial møteplass for sped- og småbarnsfamilier og å utvikle kunnskap om musikkens tilgjengelighet og betydning . Prosjektet utformes sammen med deltakere og evalueres hyppig underveis. I samarbeid lager vi musikalske ressurser basert på behov til familiene – disse ideene samles og formidles til andre familier og fagpersoner på landsbasis.

Målsetting

Å skape en sosial og musikalsk møteplass hvor barn og deres omsorgsgivere kan få gode opplevelser av samspill og fellesskap og i samarbeid utvikle praktiske ressurser som taktile sangkort, tilpasninger av aktiviteter og instrumenter som skal gjøres tilgjengelig for andre familier og fagpersoner.

Målgruppe

Målgruppen er barn (0-4) med utviklingshemming (dette inkluderer f.eks barn med ulike syndromer, medfødte eller ervervede hjerneskader) og deres familier.

Antall personer i målgruppen

300

Beskrivelse av gjennomføring

Musikkaféen er en ukentlig tilbud på lørdager som hadde oppstart i februar 2019. Prosjektet er knyttet til Barne- og familiehjelpen, et tjeneste som er under utvkling i Bergen kommune. Deltakere rekrutteres gjennom helsestasjonene, PPSene, Statped og habiliteringstjenesten i Bergen. Musikkaféen er åpen i tre timer med god tid før og etter musikktilbudet for å møtes, utveksle erfaringer, teste ut tilrettelagte instrumenter og aktiviteter og å evaluere og planlegge. Musikkterapeuten er til stedet hele åpningstiden. Musikkterapeutiske metoder vil inkludere improvisasjon, kjente regler og sanger og aktivitetssanger. Tilnærmingen er grunnleggende ressursorientert og musikken vil derfor være avhengig av kultur, preferanser og behov til familiene. Fokuset er å skape en plass hvor alle kan delta på lik linje. Prosjektet er informert av aksjonsforskningen og det å skape noe som er relevant og viktig for dem som deltar står sentralt. De praktiske ressursene som lages gjennom prosjektet (følbare sangkort, tilpassede sangbøker og instrumenter) skal formidles videre til andre familier og fagpersoner.

Fremdriftsplan

Juli – August: Rekruttering av familier, innkjøp av utstyr August : Oppstart av musikkafeen etter sommerpause, bli kjent og kartleggingsfase September- november: Musikkafé en gang i uken, teste ut ulike tilpasninger (sangkort, sanger med tegn) evaluering gjennom gruppediskusjoner, observasjonsnotater og evt audio/video opptak. Desember: Sluttevaluering Januar – juli: formidling av resultater gjennom innlegg, praktiske ressurser

Sluttrapport

Prosjektgjennomføring

Musikkafeen har vært et ukentlig tilbud fra februar til desember 2019. I perioden januar til november 2020 ble det utviklet flere musikalske ressurser basert på prosjektet og sendt ut til familier som ønsket å samarbeide om utvikling av tilrettelagte musikalske ressurser teste sangkort og sangbøker, utarbeidet en nettressurs og gitt veiledning over Zoom. Gjennom prosjektperioden har 10 familier benyttet seg av musikkafeen som fant sted på lørdager på en helsestasjon i Bergen. Noen deltok hele prosjektperioden og noen i kortere perioder. Innholdet i musikkstund var kjente barnesanger, aktiviteter med fallskjerm og utvikling og utprøving av ressurser som sangkort (med taktile tegn/tegn til tale) tilpassede instrumenter. Prosjektet har blitt evaluert gjennom utvikling og gjennomføring av musikkafeen og på en mer overordnet nivå i juni og desember i samarbeid med familiene. Foreldre har gitt uttrykk for at det har vært veldig viktig for dem å møte andre familier i samme situasjon.

Antall personer i målgruppen

50100

Oppsummering

Musikkafeen har skapt økt kompetanse om hvordan musikalske aktiviteter kan tilrettelegges og hvordan ressurser blir tilgjengelig. Jeg er sammen med en mor som har vært med i prosjektet i dialog med andre fagpersoner og brukerrepresentanter for å opprette en non-profit organisasjon. Denne organisasjonen skal ha som mål å fortsette arbeidet med å gjøre musikk tilgjengelig for barnefamilier med sammensatte behov.

Sluttrapport/artikler (pdf)

Sluttrapport Stiftelsen Dam musikalske ressurser_MMetell.pdf

Prosjektleder/forsker

Maren Metell

Detaljer
Program
Helse vår (2019)
Prosjektnavn
Musikalske ressurser for barnefamilier
Organisasjon
Norsk Forbund for Utviklingshemmede
Org.ledd
Maren Metell
Beløp Bevilget
2019: kr 162 000
Startdato
16.07.2019
Sluttdato
16.11.2020
Status
Under gjennomføring