Musikkbasert miljøbehandling på Lønnås

Søknadssammendrag

Bakgrunn for prosjektet

Se for øvrig prsj.beskr Musikkbasert miljøbehandling (MMB) er tiltak der man bruker sang, musikk, rytmisk trening, dans og annen bevegelse integrert i en helhetlig omsorg. MMB kan kan bestå av ulike aktiviteter som sang, musikklytting, rytmisk trening og dans for den enkelte eller i grupper, trim og fysisk bevegelse, pust og avspenning eller leker og spill som for eksempel ballongleker. Systematisk bruk av MMB med utgangspunkt i hver enkelt persons behov, kan styrke velvære, livskvalitet, trivsel og opplevelse av egenverd. Det kan også lindre symptomer som uro, depresjon, passivitet og angst.

Målsetting for prosjektet

Å aktivere ressurser og gi positive opplevelse hos personer med demens som bor på sykehjem. Hovedmål 1: Innføre tiltak innen MMB til personer med demens som bor på Lønnås sykehjem. Hovedmål 2: Ansatte skal bli i stand til å ta i bruk musikk som verktøy i arbeidet med personer med demens.

Målgruppe

Personer med demens på sykehjem. Ansatte som arbeider nært personer med demens. Viser til avsnittet Målgruppe i prosjektbeskrivelsen.

Antall personer i målgruppen som prosjektet planlegger å nå

10

Beskrivelse av gjennomføring og metode for prosjektet

Se for øvrig vedlegg “Gjennomføringsplan Lønnås” Trinn 1 – Forberedelse – Uke 1- 4  Første møte med prosjektgruppen  Hva er MMB? – Grunnleggende opplæring til pleiere og ledelse  Kartlegging av individuelle musikkpreferanser i samarbeid med personale  Rådgi/skaffe til veie nødvendig teknisk utstyr  Kartlegging av døgnrytme før musikktiltak settes inn  Kartlegge lydmiljø på avdelingene Trinn 2 – Utvikling – Uke 5-7  Utvikle spillelister for hver beboer som skal tilbys musikktiltak  Lage tiltaksplaner  Hva er MMB? – Grunnleggende opplæring til pleiere og ledelse  Møte i prosjektgruppen Trinn 3 – Tiltaksutprøving og effektmåling – Uke 8-12  Igangsette tiltak  Effektmåling Trinn 4 Rapport og evaluering, justering av tiltak, videre oppfølging/veiledning – Uke 13-16

Fremdriftsplan for prosjektet

Trinn 1 – Forberedelse – Uke 1- 4 Trinn 2 – Utvikling – Uke 5-7 Trinn 3 – Tiltaksutprøving og effektmåling – Uke 8-12 Trinn 4 – Rapport og evaluering, justering av tiltak, videre oppfølging/veiledning – Uke 13-16

Sluttrapport

Målsetting, målgruppe og bakgrunn for prosjektet

Målsetting for prosjektet Hovedmål 1: Å gi ansatte opplæring i MMB slik at de kan ta i bruk musikk som verktøy i arbeidet med personer med demens Hovedmål 2: Å innføre enkle tiltak innen MMB til utvalgte personer med demens og dermed aktivere deres egne ressurser og gi dem positive opplevelser gjennom musikk. Bakgrunn for prosjektet: I nåværende regjerings publikasjon Demensplan 2020 (2015) finner vi en tiltaksplan der musikkbasert miljøbehandling løftes frem som anbefalt kompetansehevende tiltak for ansatte i pleie- og omsorgstjenesten. Musikken benyttes til å trygge og berolige ved opplevd angst og uro, til å aktivere minner, identitet og personlig historie, til å gi opplevelse av mening og gjenkjennelse eller av glede, rytme, dans og bevegelse. Målgruppe: Både personalet og beboerne ved sykehjemmet. Ved at personalet tilegner seg nye ferdigheter og arbeidsmetoder skal beboerne som mottakere av helsehjelpen oppleve at de får det bedre i sin hverdag på sykehjemmet.

Beskriv i hvilken grad oppsatte effektmål ble nådd (ref søknadsskjemaet)

Måloppnåelse mtp beboere: Det er kartlagt musikksmak hos mange beboere, mange har fått individuelle spillelister på spotify og personlig radio med favorittmusikk på rommet Observasjon av beboere som mottok musikktiltak viste at de satte pris på tiltakene, både i verbal og non-verbal atferd, ansiktsuttrykk og bevegelse. Pleierne uttrykte også at tiltak hadde god effekt på flere beboere. Spørreskjema blant pleiere viste også at pleiere i større grad enn tidligere bruker musikk i pleien. Vi gikk bort fra bruk av adferdsskjema med dokumentasjon av uro etc før/etter musikktiltak, og som var et oppsatt mål på effekt. Måloppnåelse pleiere: Observasjon tyder på at ansatte har lært bruk av musikkutstyr og benytter dette i pleien. De er blitt mer bevisst hvordan musikk brukes for å skape gode opplevelser og forhindre uro. Resultater fra spørreskjema som ansatte har fylt ut, tyder på at musikk brukes i større grad og det virker som pleierne har blitt mer postitive til å bruke musikk.

Antall personer i målgruppen nådd av prosjektet

30

Prosjektgjennomføring/Metode

Oppstartsperiode: • Deltakelse på konferanse om mmb sammen med ledelse ved sykehjemmet • Møter i prosjektgruppen • tilstedeværelse, grunnleggende opplæring til pleiere og ledelse om mmb • Fagdag om mmb for ansatte • Kartlegging av individuelle musikkpreferanser i samarbeid med personale • Anskaffelse av nødvendig teknisk utstyr • Kartlegging av atferd hos enkelte beboere (uro, stell) • Kartlegging av lydmiljø på avdelingene Midtperiode: • Tilstedeværelse i avdeling, demonstrasjon av tiltak • Videre kartlegging og utvikling spillelister • Igangsetting av tiltak, observasjon og evaluering av effekt • Dokumentasjon av preferanser og tiltak i brukerjournal • Opplæring til pleiere og ledelse i møter og veiledning i avdelingen • Midtveismøte i prosjektgruppen Sluttperiode: • Tilstedeværelse i avdeling, demonstrasjon av tiltak • Kartlegging av musikkpreferanser, utvikling av spillelister • Spørreundersøkelse blant ansatte • Utvikling av materiell – ressursperm, brukerplakater, bruk av smart-tv, instruksjon overføring musikkfiler til personlig radio • Avslutningsmøte i prosjektgruppe • Medvirkning i informasjonsfilm om prosjektet • Utvikling av sluttrapport

Resultater og resultatvurdering

Resultater: – Brukt spørreskjema som mål for resultat, der det jevnt over skåres godt på spørsmål om i hvor stor grad den enkelte ansatte har klart å tilegne seg nye ferdigheter/kunnskap og endret holdninger i løpet av prosjektperioden. Se sluttrapport for detaljerte resultater. – Gjennomført samtaler med pleiere, der mange bekrefter at tiltakene har effekt og gir mindre uro hos beboer så vel som i miljøet. – i samarbeid med filmprodusent i kommunen laget film med ansatt og beboere av konseptet med MMB brukt på personer med demens på Lønnås. Om resultatvurdering: – Fått tilbakemeldinger fra ansatte og ledelsen om at prosjektet har fått til mye mer enn det man kunne forventet -Om videreføring; muliggjort dokumentasjon av musikkpreferanser i den enkelte beboers journal/overlatt til sykehjemmet utstyr, samt ressurspermer med skjemaer og enkle veiledninger. Viser ellers til sluttrapport (vedlegg)

Oppsummering og videre planer

– Både vi, ledelsen og ansatte er fornøyde med hva som er fått til i prosjektet. Det har vært krevende å få alle med og til å forstå potensialet i MMB, men etter hvert har flere og flere erfart at det “nytter”. Vi viser til sluttrapport der det fremgår hvordan Lønnås skal videreføre arbeidet vi har påbegynt. Her fremgår det hvordan ansvaret er fordelt. Tjenesteleder vil kunne formidle elektroniske ressurser slik at andre institusjoner i Bærum vil kunne nyttegjøre seg arbeidet Vi kommer til å tilby Bærum kommune vår assistanse for å utbre bruken av mmb ved flere institusjoner

Detaljer
Program
Helse høst (2018)
Prosjektnavn
Musikkbasert miljøbehandling på Lønnås
Organisasjon
Nasjonalforeningen for folkehelsen
Beløp Bevilget
2019: kr 319 000
Startdato
31.08.2019
Sluttdato
30.01.2020
Status
Avsluttet