Musikkterapeutisk samspill med familier med barn med autisme

I samarbeid med

Søknadssammendrag

Bakgrunn

Synet på autisme er i endring. Tanken om at det å være autistisk er en identitet og ikke bare et sett av svekkelser som påvirker sosial interaksjon, kan være en fremtidsrettet pekepinn for utviklingen av nye tilbud for familier som har et autistisk barn. Dagens tiltak kan stå i et spenningsfelt, der fokuset på trening av sosiale ferdigheter og atferd står i kontrast til de stemmene som ønsker seg mer anerkjennelse for divergente væremåter. Ut fra det ser vi et behov for et relasjonelt mestrings- og pusterom, som gir disse familiene muligheter til å utforske barnas unike måter å relatere seg.

Målsetting

Målet med prosjektet er å skape relasjonelle opplevelser mellom autistiske barn og deres foreldre. Glede, trivsel og mestring står sentralt og barna skal oppleve selvvirksomhet og eierskap. Musikken blir brukt som referansepunkt for å bygge sosiale handlinger og en felles forståelse for dem.

Målgruppe

Familier med barn mellom 2 og 8 år som har fått en diagnose innenfor autismespekteret eller har blitt utredet for patologisk kravunngåelse.

Antall personer i målgruppen

36

Beskrivelse av gjennomføring

Prosjektet går over ett år og tilbyr familiebasert musikkterapi til foreldre og deres autistiske barn. Tilbudet baserer seg på deltakende meningsskaping, der barna blir invitert til å vise vei gjennom deres musikalske interesser som kan uttrykke seg både gjennom lyd og bevegelser. Musikk- og, bevegelsesleker, improvisasjon, sang eller utvikling av musikalske ferdigheter kan inngå i timene avhengig av barnas ressurser og behov. De voksne skal skape en musikalsk ramme rundt barna som er betryggende, samt være støttespillere i barnas musikalske utfoldelse. Musikkterapitilbudet er ukentlig, 60 min, og vil foregå bolkvis, hvor hver bolk hovedsakelig går over ti uker. Gjennom veiledning skal foreldre bli bedre kjent med hvordan de opplever det relasjonelle samspillet og eventuelt utvikle nye former av samspillet med barnet der musikken kan være en støttespiller. Det er planlagt å ha tre foreldregrupper som får tre timer med veiledning to ganger i løpet av deres musikkterapideltakelse. Prosjektet blir gjennomført i samarbeid mellom autismeforeningen, Bergen kulturskole og Universitetet i Bergen. En referansergruppe med deltakeren fra de ulilke institusjonene og erfaringskonsulenter skal fortløpende vurdere utviklingen av prosjektet.

Fremdriftsplan

Prosjektet starter med markedsføring i juli og august 2021. Rekruttering av deltakere vil foregå hovedsakelig i august og desember 2021. Musikkterapitilbudet starter i august 2021 og slutter i mai 2022. Foreldreveiledningen vil foregår parallelt til musikkterapitilbudet. Referansegruppen møtes tre ganger i løpet av året. Junimåneden blir brukt til evaluering og rapportskriving.

Prosjektleder/forsker

Karin Antonia Mössler

Detaljer
Program
Helse vår (2021)
Prosjektnavn
Musikkterapeutisk samspill med familier med barn med autisme
Organisasjon
Autismeforeningen i Norge
Org.ledd
Bergen kulturskole
Beløp Bevilget
2021: kr 179 000
Startdato
01.07.2021
Sluttdato
30.06.2022
Status
Under gjennomføring