Musikkterapi, psykisk helse og rus

I samarbeid med

Søknadssammendrag

Populærvitenskapelig prosjektsammendrag

Alvorlige psykiske lidelser kombinert med rusmiddelproblemer medfører store lidelser de det angår, og er en stor utfordring hjelpeapparat og samfunnet som helhet. Selv om det har vært en utvikling innen psykiske helsetjenester de senere årene, lider fortsatt en stor andel av pasientene av symptomer og lav livskvalitet. Forskningen viser at musikkterapi kan hjelpe mennesker med alvorlige psykiske lidelser og avhengighet ved å øke motivasjon, bedre sosiale evner, gi mulighet for uttrykk av følelser og øke livskvalitet. Mange brukere rapporterer om svært positive erfaringer med musikkterapi. Helsedirektoratet anbefaler derfor musikkterapi i sine Nasjonal faglige retningslinjer for psykose og rusavhengighet, og som medikamentfritt tilbud. På tross av positive resultater og nasjonale anbefalinger er musikkterapi fortsatt lite utbredt i Norge. Vi vet altså at musikkterapi hjelper, men vi bruker det liten grad og har lite kunnskap om hvordan det bør implementeres for å hjelpe pasienter på best mulig måte. Denne studien vil gjøre noe med dette. Vi vil undersøke hvordan musikkterapi bør organiseres og tilrettelegges for å maksimere støtte for bedring (recovery) for disse pasientene og brukere. Studien vil se nærmere på implementering av musikkterapi i ambulante tjenester i grenselandet mellom spesialisthelsetjenesten og kommunale tjenester: et ROP-team og et FACT-team ved Lovisenberg Diakonale Sykehus og bydel Gamle Oslo. Gjennom metoden deltakende aksjonsforskning vil brukerne av musikkterapitilbudet være aktivt med på å tilpasse praksisen etter sine behov. Gjennom en rekke reflekterende samtaler vil brukere og ansatte bli intervjuet hvordan musikkterapipraksisen fungerer, hva som er brukernes behov og hva som kan justeres for å møte deres behov på best mulig måte. Som følge av dette forandres praksisen. Aksjonsforskningen gir på denne måten en reell brukermedvirkning i forskningen og praksisutviklingen. For å styrke brukerperspektivet ytterligere er det opprettet en referansegruppe bestående av fire personer med brukererfaring og erfaring med musikkterapi som skal bistå med sin kompetanse inn i studien. Studien vil støtte seg til teori om bedringsprosesser (recovery), positiv psykologi, empowerment og salutogenese. Studien vil gi ny kunnskap om hvordan musikkterapi bør implementeres for å hjelpe brukere med alvorlig psykisk lidelse og rusproblematikk på best mulig måte. Den vil også belyse musikkterapiens potensiale som støtte for brukernes personlige recovery prosess.

Prosjektleder

Hans Petter Solli

Hovedveileder

Gro Trondalen

Detaljer
Program
Forskning (2017)
Prosjektnavn
Musikkterapi, psykisk helse og rus
Organisasjon
Rådet for psykisk helse
Org.ledd
Norges musikkhøgskole
Beløp Bevilget
2018: kr 855 000, 2020: kr 895 000
Startdato
01.01.2018
Sluttdato
30.12.2024
Status
Under gjennomføring