Når far eller mor har diabetes

I samarbeid med

Sluttrapport

Sluttrapportsammendrag

Bakgrunn og målsetting: Diabetes er en alvorlig sykdom som kan gi grobunn for bekymringer for de pårørende, og de mangler ofte

Bakgrunn og målsetting: Diabetes er en alvorlig sykdom som kan gi grobunn for bekymringer for de pårørende, og de mangler ofte kunnskap til å håndtere vanskelige situasjoner. Når mor eller far har diabetes er dette ofte noe som påvirker hele familien, men som ikke vektlegges når opplæring og informasjon gies.

 

Gjennomføring: Tilbud om helgekurs der hele familien deltok (mor, far, barn) med vektlegging både på faglig informasjon, erfaringsutveksling og nettverksbygging. Spesielt ble det lagt vekt på barna, med tilbud om samtalegrupper for de over seks år og barnevakter/aktivitetsledere til de yngste. Som fagpersoner ble det brukt lege/sykepleier, familieterapeut og psykolog. 18 familier deltok (34 voksne og 27 barn).

 

Resultater: Alle familiene fikk utlevert et evalueringsskjema ved kursstar, og her ble det stilt spørsmål både i forhold til det faglige innholdet, det sosiale opplegget og tilbudet til barna. Alle var godt fornøyde med kursopplegget og spesielt ordningen med barnevakter og aktivitetsleder fikk mange positive kommentarer. Det kom klar fram både via skjema og i samtaler med den enkelt at spesielt de pårørende hadde hatt stort utbytte av å delta og at dette burde være et tilbud til alle familier i denne gruppen. Det kom også klart fram at de ikke hadde deltatt hvis egenandelene hadde vert høyere.

 

Konklusjon: Kurset avdekket absolutt et behov for informasjon og kunnskap hos den aktuelle gruppen og flere av familiene ga utrykk for ”et liv før og etter kurset” da dette hadde gitt de en annen innsikt i det å leve med diabetes og en annen forståelse for problemene og større trygghet i å takle vanskelige situasjoner hvis det oppstår. De eldste barna ga også utrykk for større trygghet i situasjonen og det var positivt å treffe andre barn med samme erfaringer og bakgrunn. Økonomi er en viktig faktor ved denne typen kurs. Tilbudet blir fort valgt bort hvis egenandelen er høy. Håpet er at det også i framtiden kan tilbydes slike kurs da behovet absolutt er tilstede. Utfordringen er å ha så gode tilskuddsordninger at det ikke er familiens økonomi som avgjør om de kan delta eller ikke.

Prosjektleder/forsker

Anny Jensen

Detaljer
Program
Rehabilitering (2004)
Prosjektnavn
Når far eller mor har diabetes
Organisasjon
Diabetesforbundet
Beløp Bevilget
2005: kr 180 000
Startdato
01.01.2005
Sluttdato
30.06.2006
Status
Avsluttet