Når livet slutter før det begynner

I samarbeid med

Søknadssammendrag

1. Bakgrunn
Det finnes lite litteratur på norsk om foreldreperspektivet ved dødfødsel og etterfølgende graviditet. Samtidig er det et stort behov for økt kompetanse og handlingsberedskap hos de forskjellige helsepersonellgruppene som har kontakt med foreldre ved dødfødsel, og ved etterfølgende svangerskap.
2. Målsetting
Å publisere en forskningsbasert bok om dødfødsel og etterfølgende svangerskap som vil kunne bidra til best mulig emosjonel og klinisk oppfølging av foreldrene og pårørende.
3 Målgrupper
Helsepersonell som møter foreldre som mister barn i dødfødsel: leger,

jordmødre, sykepleiere, barnepleiere og helsesøstere. Men også foreldre som mister barn og studenter.
4. Line Christoffersen og Janne Teifgen, forfatterne av forskningrapportene”Helsevesenet ved dødfødsel. Foreldres opplevelse og bruk av det norske helsevesenet før, under og etter en dødfødsel – et pilotprosjekt” (2008) og “Gravid etter dødfødsel, Kvinnes behov for klinisk og emosjonell oppfølging i svangerskapet etter dødfødsel” (2011) vil bearbeide og videreutvikle disse to rapportene til en fagbok. I tillegg vil annen oppdatert erfaring og kunnskap integreres. Forfatterne vil samarbeide tett med Einar Plyhn i Abstrakt forlag, som selv har omfattende tilgrensende erfaring som to ganger etterlatt ved selvmord.
5. Boken vil bidra til bidra til viktig kompetanseheving med sikte på best mulig emosjonelt og klinisk oppfølging av foreldre og pårørende.
6. Fremdriftsplan
Forfatterne vil bearbeide og nyskrive tekst våren 2013. Boken bearbeides deretter redaksjonelt i forlaget med utgivelse medio november. Lanseringen vil skje i form av et større fagseminar.

Sluttrapport

Sluttrapport/artikler (pdf)

Sluttrapport_2012_1_0207.pdf

Sluttrapportsammendrag

Det er tungt og krevende for foreldre og helsepersonell når et svangerskap ender med dødfødsel. For helsepersonell er det utfordrende å møte og hjelpe foreldrene på adekvate måter. Leger, jordmødre og annet helsepersonell føler seg ofte hjelpeløse i forhold til hvordan de skal og bør møte disse foreldrene, både i tiden rundt og etter dødfødselen og i påfølgende svangerskap. For foreldrene øker vanligvis byrden hvis de får mangelfull eller lite adekvat hjelp, i en situasjon som i seg selv er vanskelig for dem å håndtere.

Det finnes lite litteratur på norsk om foreldreperspektivet ved dødfødsel og etterfølgende graviditet. Målsettingen med prosjektet har vært å lage en forskningsbasert bok om temaet med sikte på å økt kompetansen og handlingsberedskapet hos de helsepersonellgruppene som har kontakt med foreldre hvor svangerskapet ender med dødfødsel. Siktemålet har vært å lage en bok som ser hendelsene fra foreldrenes perspektiv, og som vil kunne bidra til best mulig emosjonelt og klinisk oppfølging av de aktuelle foreldrene.

Det finnes etter hvert en del kunnskap om hvordan helsepersonell kan ivareta foreldrene på gode måter. I Norge har mye av denne kunnskap fremkommet gjennom forsknings-samarbeidet mellom forsker Line Christoffersen og jordmor Janne Teigen, som har resultert i rapportene “Helsevesenet ved dødfødsel. Foreldres opplevelse og bruk av det norske helsevesenet før, under og etter en dødfødsel – et pilotprosjekt (Christoffersen 2008) og “Gravid etter dødfødsel, Kvinnes behov for klinisk og emosjonell oppfølging i svangerskapet etter dødfødsel” (Christoffersen og Teigen 2011).

Prosjektet er gjennomført ved å videreutvikle de nevnte rapportene til en solid fagbok for både relevante grupper av helsepersonell og foreldre, der foreldreperspektivet har en helt sentral plass. I tillegg til forfatternes egen forskning bygger boka også på annen aktuell norsk og internasjonalt forskning

Prosjektet endte ut i boken “Når livet slutter før det begynner” som ble lansert på et godt besøkt, åpent fagseminar på Høgskolen i Oslo og Akershus 15. oktober 2013, i samarbeid med Landsforeningen uventet barnedød.

Prosjektleder/forsker

Einar Plyhn

Detaljer
Program
Forebygging (2012)
Prosjektnavn
Når livet slutter før det begynner
Organisasjon
Landsforeningen uventet barnedød
Org.ledd
Abstrakt forlag
Beløp Bevilget
2013: kr 165 000
Startdato
01.01.2013
Sluttdato
15.11.2013
Status
Avsluttet