Når skipsklokka klang

I samarbeid med

Søknadssammendrag

1 Bakgrunn
Hurtigruta er viktig for oss i Nord-Norge, og ikke minst: i Vesterålen. I 1893 ble det første hurtigruteskipet satt i rute. Hurtigruten går fremdeles i rute langs kysten, nå med 35 daglige anløp langs kysten. På Stokmarknes ble Hurtigrutemuseet etablert i 1993, og er et nasjonalt monument over hurtigruta som riksvei nummer 1.

Sjøfart, fiske og ikke minst hurtigruta har stor betydning i Vesterålen. Alle har et forhold til havet, fisken og hurtigruta. Vi tror at tilrettelagt tilbud om omvisning og erindringsstund i hurtigrutas historie og maritimt miljø vil gi eldre muligheten til å oppleve gode øyeblikk, erindringsstunder og samtale omkring minner fra tidligere i livet. Sansestimulering og erindring rundt de maritime elementene som Hurtigrutemuseet allerede besitter, vil tilføre et nytt og veldig kjærkomment tilbud for både de demensrammede, de pårørende og de frivillige organisasjonene. Dette i tillegg til at Hurtigrutemuseet selv mener at dette gir dem positiv og ønsket kunnskap og fokus.

Hadsel kommune har i 2010 om lag 130 demensrammede, Vesterålen og Lødingen har om lag 550 demensrammede. I dag har demensrammede i Vesterålen få eller ingen tilrettelagte kulturtilbud utenfor institusjon. Behovet for tilrettelagte kulturtilbud er stort, både for gruppen hjemmeboende personer med demens og for demensrammede på sykehjem. Kultur, aktivitet og trivsel er helt sentrale og grunnleggende elementer i et helhetlig omsorgstilbud. Men fordi det finnes få tilbud, er det mange som i dag ikke får oppleve det, spesielt hjemmeboende personer med demens.

Et slikt tilbud vil være et godt supplement til den kulturelle spaserstokken og kulturtiltak organisert gjennom dagtilbud og kommunal institusjonstjeneste. Et tilrettelagt tilbud på Hurtigrutemuseet vil være et supplement til tilbudene knyttet til sykehjem og dagtilbud, og lavterskel fordi alle kan bruke tilbudet.

Vi er ikke kjent med at andre har planer om en slik tilrettelegging i Nord-Norge, men vet at tre museer har gjort tilsvarende tilrettelegging i Oslo.

2. Målsetting
– Å tilby tilrettelagt utstilling og omvisning for personer med demens på Hurtigrutemuseet på Stokmarknes.

Tilbudet er først og fremst for hele Vesterålen og omegn. Vi vil skape gode og tilrettelagte arenaer for erindring ? og gode stunder for den demensrammede.

3. Målgruppe
– Hjemmeboende personer med demens i Vesterålen og Lødingen
– Personer med demens som bor på institusjon og bofellesskap i kommunene i Vesterålen og Lødingen
– Pårørende til personer med demens
– Demensrammede som reiser med Hurtigruten

4. Beskrivelse av gjennomføring
Vi vil benytte erfaringer fra prosjekt Kultur for minner (Helse og rehabstøtte 2010), samt bruke Geria som veileder. Prosjektgruppe vil tilrettelegge tilbudet som vil bli gitt til innbyggere i alle kommuner i Vesterålen m.fl. Prosjektet vil bli gjennomført i 2011.

5. Betydning
Prosjektet vil ha stor betydning for regionens demensrammede. De har ikke noe tilrettelagt fast kulturtilbud i dag. De ambulerende tilbudene som finnes er for det meste tilrettelagt for kvinner. Dette er et tilbud som vil nå demensrammede menn. Dette er første tilrettelegging av museum i Nord-Norge.

6. Framdriftsplan

Vår 2011: Planlegging og konkret tilrettelegging
– Møter i arbeidsgruppa og styringsgruppa
– Få overført erfaringer fra Geria/ museer som har tilrettelagt sin utstilling
– Konkret planlegging
– Gjennomføre bygningsmessige endringer/tilrettelegginger som er nødvendig
– Utarbeide tilrettelagt sansemateriell som for eksempel lydspor

Høst 2011: Utprøving, informasjon og overgang til drift
– Opplæring av personell ved Hurtigrutemuseet
– Utprøving og eventuell tilpasning
– Lage informasjonsmateriell
– Informere bredt til ulike målgrupper
– Prøvedrift
– Overgang til ordinær drift og tilbud

Sluttrapport

Sluttrapport/artikler (pdf)

Sluttrapport_2010_3_0233.pdf

Sluttrapportsammendrag

Bakgrunnen for prosjektet er at vi så et behov for et tilbud for demente i Vesterålen og i Lødingen.

Vår målsetting er å gi personer med demens et godt tilbud i Hurtigrutemuseet, dvs at de kan komme på besøk og derved oppnå en god sanseopplevelse. Kanskje vil noen kjenne igjen det de får anledning til å se og høre i museet.

Gjennomføringen av prosjektet har vært i samarbeid med Sortland demensforening og pårørendeforeningen ved Stokmarknes sykehjem.
Det har blitt innkjøpt utstyr som har gjort satsingen mulig. Gjennom møter, konferanser og praktiske forsøk har det blitt mulig å gjennomføre prosjektet.

Vi føler at resultatene har vært gode. Tilbakemeldinger fra Sortland demensforening, pårørendeforeningen ved Stokmarknes sykehjem og familiemedlemmer har vært positive.Men vi har også fått gode tilbakemeldinger fra de personer med demens som har vært med i prosjektet.

Det planlegges nå å flytte utstillingene i Hurtigrutemuseet til et annet bygg. Planen er da å gi rom for et godt tilbud til personer med demens i de nye lokalene

Prosjektleder/forsker

Sten Magne Engen

Detaljer
Program
Rehabilitering (2010)
Prosjektnavn
Når skipsklokka klang
Organisasjon
Nasjonalforeningen for folkehelsen
Beløp Bevilget
2011: kr 148 000
Startdato
01.04.2011
Sluttdato
31.12.2013
Status
Avsluttet