Når tiden lager alle sår

I samarbeid med

Søknadssammendrag

1. Å ha en kronisk sykdom som type 1-diabetes i mange år er en psykisk belastning. Mange føler seg slitne av alltid å måtte tilpasse og ta hensyn til sykdommen. Den enkeltes innsats er helt avgjørende for sykdomsutviklingen, og man tillegges dermed et stort ansvar for egen sykdom. Det å balansere blodsukkeret hele dagen for å unngå å bli syk i framtiden, er en stor belastning. Samtidig er det mange, som på tross av iherdig innsats, allikevel får komplikasjoner etter mange år med diabetes.

Dette er en slitenhet som er annerledes enn det man vanligvis mener med å være sliten. Hvor ?vellykket? man har klart å regulere sin diabetes har blitt målt gjennom verdier og kurver på blodsukker og lipider. Gjennom et langt liv fører det til slitenhet både medisinsk og psykologisk.

Etter at man har hatt diabetes i mange år er det mange som føler seg glemt. Når man får diagnosen diabetes får man mye oppmerksomhet fra helsetjenesten, familie og venner. Ettersom tiden går og det tilsynelatende ?går greit?, er det vanskeligere å ta opp problemer og utfordringer rundt det å leve med diabetes. Det psykiske aspektet ved det å ha en kronisk sykdom kan bli bagatellisert fordi man klarer å holde et noenlunde bra blodsukkernivå, men det å ha et bra blodsukkernivå sier nødvendigvis ikke noe om den opplevde mestringsfølelsen. Det er mye arbeid for den enkelte å regulere blodsukkeret til enhver tid og det skaper slitenhet. Selv om man har hatt diabetes i mange år trenger man støtte fra omgivelsene til å fortsette

Slitenhet av livet med diabetes er en kombinasjon av psykisk slitenhet og medisinske forhold, og er veldig sammensatt. Det finnes lite litteratur om dette og det er gjort lite for denne gruppen tidligere.

2. Hovedmål: Bidra til at personer som har hatt type 1-diabetes i mange år kan få hjelp og motivasjon til å takle livet med diabetes.
Delmål: Skape ny giv og motivasjon til personer som har hatt type 1-diabetes i mange år.
Gjøre deltakerne i bedre stand til å mestre slitenheten som de alle kjenner på.

3. Målgruppen for prosjektet er voksne personer med type 1-diabetes som har hatt diabetes i minimum 15 år.

4. Norges Diabetesforbund har aldri tidligere hatt fokus på den gruppen som har hatt type 1-diabetes i så mange år. Dette er et helt nytt prosjekt og vil sette fokus på temaet slitenhet som en følge av diabetes.
Prosjektet vil også ha stor betydning for den enkelte deltager. Det skapes en arena hvor det er legalt å ta opp slitenhet som tema og alle følelsene man sitter inne med etter et langt liv med diabetes. Det å få snakket om disse utfordringene og den belastningen det er å ha diabetes, vil gi deltakerne økt motivasjon til å mestre slitenheten. Det betyr økt livskvalitet!
De som har hatt type 1-diabetes et helt liv, har ikke noe tilbud i dag hvor man ta opp dette temaet. Mange sitter alene med tankene sine og har et behov for å dele tankene og følelsene med noen som forstår hva de snakker om og har tilsvarende erfaringer. Gjennom dette prosjektet kan vi gi deltakerne et nettverk, som de kan bruke etter samlingene også.
Resultatene og erfaringene vi får fra dette prosjektet vil gi oss nyttig kunnskap og føringer på hva vi kan gjøre for denne gruppen for å møte deres behov.

5. Framdriftsplan
2009:
August: Ansettelse av prosjektleder.
September: Nedsette prosjektgruppe
September/oktober: Utarbeidelse av kurskonsept. Utvikling/bearbeidelse av spørreskjema.
November/desember: Annonsering/påmelding av deltagere

2010:
Februar:1. samling (helg) – Evaluering/vurdering av første samling i prosjektgruppen
Begynnelsen av juni: 2 samling (kveld) – Evaluering/vurdering av gruppen/prosessen så langt
Oktober: 3. samling (helg)
November/desember: Evaluering/erfaringsoverføring – Utarbeidelse av rapport

Sluttrapport

Sluttrapport/artikler (pdf)

Sluttrapport_2008_3_0264.pdf

Sluttrapportsammendrag

Diabetesforbundet arrangerer jevnlig kurs og samlinger for personer med diabetes, men har ikke tidligere hatt fokus på personer som har hatt type 1-diabetes i store deler av sitt liv. Diabetesforbundet vet det er et behov for et tilbud til denne gruppen, et møtested hvor deltakere kan snakke om diabetes og den belastningen og slitenheten sykdommen kan medføre. Dette er bakgrunnen for igangsettelsen av prosjektet som har hatt til hensikt å lage, gjennomføre og evaluere et kurskonsept for voksne personer med type 1 diabetes, i tillegg til å sette fokus på temaet slitenhet som en følge av diabetes.

Mål for prosjektet har vært:
−Bidra til at personer som har hatt type 1-diabetes i mange år (minimum 20-25 år) kan få hjelp og motivasjon til å takle livet med diabetes.
−Skape ny giv og motivasjon til personer som har hatt type 1-diabetes i mange år
−Gjøre deltakerne i bedre stand til å mestre slitenheten som de kjenner på

I 2010 ble det gjennomført tre helgesamlinger for de 19 deltakerne som var med på å evaluere kurskonseptet. Tilbakemeldingene fra deltakerne har vært veldig positive. Veldig stor andel av deltakerne oppga ved sluttevalueringen at deltakelsen på samlingene i stor grad hadde bidratt både til økt motivasjon og redusert slitenhet.

På bakgrunn av de erfaringer prosjektgruppen har gjort seg med samlingene og resultatene fra deltakerevalueringen har vi landet ned på et kurskonsept som skal formidles internt i Diabetesforbundet slik at det vil kunne bli arrangert flere tilsvarende samlinger i regi av fylkeslagene til forbundet.

Prosjektleder/forsker

Janne Sandberg

Detaljer
Program
Rehabilitering (2008)
Prosjektnavn
Når tiden lager alle sår
Organisasjon
Diabetesforbundet
Beløp Bevilget
2009: kr 101 000, 2010: kr 298 000
Startdato
01.08.2009
Sluttdato
31.12.2010
Status
Avsluttet