Nasjonal kunnskapsbank om MS på nye ms.no

Søknadssammendrag

Bakgrunn for prosjektet/tiltaket

Hovedmålet med prosjektet er å etablere en omfattende kunnskapsbank på ms.no som gir pålitelig og oppdatert informasjon om multippel sklerose (MS). Kunnskapsbanken, som er inspirert av wikipedia, skal basere seg på eksisterende informasjon. Kompetansetjenesten for MS skal legges ned. Nasjonal kompetansetjeneste for MS har vært ansvarlig redaktør for Norsk MS-veileder. I stedet for å legge ned Norsk MS-veileder har MS-forbundet bedt om, og fått lov til, å overta innholdet. Nå ønsker vi å sy det sammen med vårt eget innhold til en ny omfattende kunnskapsbank. Det krever en omfattende gjennomgang av struktur og språk for å samle det på en god måte. Kunnskapsbanken vil være en verdifull ressurs for personer berørt av MS, deres pårørende og helsepersonell som er involvert i behandlingen. Vi vil gi brukerne bred tilgang til relevant og pålitelig kunnskap, som gir dem mulighet til å ta informerte beslutninger angående sin egen helse. Vi skal være troverdige og direkte i kommunikasjonen vår, ikke overdrive eller underdrive, men si det som det er. Ved å kombinere tekstbasert innhold med illustrasjoner og filmer, vil kunnskapsbanken sikre en helhetlig og variert tilnærming til kunnskapsformidling om MS. Kunnskapsbanken skal være pålitelig og oppdatert.

Aktivitet/tiltak/metode

Prosjektet innebærer følgende tiltak og aktiviteter: – Samling og organisering av innhold: Eksisterende informasjon fra MS-veilederen, fagartikler, forskning og MS-forbundets kanaler vil bli samlet og strukturert for å danne grunnlaget for kunnskapsbanken. Dette inkluderer tekstbasert innhold og eksisterende filmer produsert av MS-forbundet. – Profesjonell tekstforfatter og fotograf: En profesjonell tekstforfatter vil bli leid inn for å omforme og tilpasse eksisterende innhold til en enhetlig skrivestil og forbedre klarheten og kvaliteten på informasjonen. I tillegg vil en fotograf bli engasjert for å sikre høykvalitetsbilder som passer til innholdet. – Kvalitetssikring og ekspertvurdering: Et ekspertpanel bestående av fagpersoner vil gjennomgå og kvalitetssikre innholdet for å sikre at informasjonen er kunnskapsbasert og riktig. En gruppe av personer med MS og pårørende vil også bli invitert til å delta i prosjektet. Deres perspektiv og erfaringer vil bidra til å sikre relevans og kvalitet. Målgruppe for tiltakene/aktivitetene: Hovedmålgruppen for prosjektet er personer med MS og deres pårørende. Sekundære målgrupper inkluderer helsepersonell, beslutningstakere og media. Evalueringsmetode (måloppnåelse): Måloppnåelse vil bli evaluert ved å analysere besøkstallene for den nye kunnskapsbanken og sammenligne dem med tidligere nettsteder. En enkel spørreundersøkelse blant besøkende vil også gi innsikt i brukernes opplevelse av innholdet, relevans og nytteverdi. Dette suppleres med overvåking av brukeratferd og tilbakemeldinger fra ekspertpanelet. Vurderinger av sikkerhet, personvern og etiske hensyn: Siden vil være åpen og tilgjengelig for alle uten innlogging. Personvernhensyn vil bli ivaretatt i tråd med gjeldende lover og regler. Forventede utfordringer og tiltak: MS-forbundet vil sikre nødvendig kapasitet for å opprettholde og oppdatere kunnskapsbanken etter prosjektets avslutning, for å sikre kontinuitet og tilgang til oppdatert informasjon for målgruppen.

Antall deltakere

120000

Forventet virkning av aktiviteten/tiltaket

Prosjektet forventes å ha følgende positive virkninger for deltakere, målgruppen og befolkningen/samfunnet: For ekspertpanel og personer med MS og pårørende som bidrar i utviklingen: – Å delta i prosjektet og bidra til utviklingen av kunnskapsbanken vil skape engasjement og tilhørighet. For personer med MS og pårørende: – Økt tilgang til pålitelig og oppdatert informasjon om multippel sklerose (MS). – Bedre forståelse av sykdommen og dens symptomer, behandlingsalternativer og livsstilsråd. – Styrket evne til å ta informerte beslutninger om egen helse og mestre utfordringer knyttet til MS. – En omfattende kunnskapsbase som er skreddersydd for deres informasjonsbehov og gir pålitelig veiledning uavhengig av geografisk plassering eller økonomiske forhold. – Tilgang til ulike læringsressurser, inkludert tekst, filmer og bilder, som gjør det mulig å lære på en måte som passer deres preferanser og behov. – Støtte og informasjon som bidrar til bedre mestring av sykdommen og økt livskvalitet. For befolkningen/samfunnet: – Økt bevissthet og kunnskap om MS blant helsepersonell, beslutningstakere og media, noe som kan føre til bedre behandling og omsorg for personer med MS. – Redusert informasjonsulikhet ved å tilby en åpen og tilgjengelig kunnskapsbank for alle interesserte, uavhengig av geografisk plassering eller økonomiske forhold. – Bidrag til samfunnets generelle kunnskapsnivå om MS og dermed økt forståelse og aksept . Den forventede virkningen av prosjektet vil være merkbar på kort sikt gjennom økt bruk av kunnskapsbanken, samt respons og tilbakemeldinger fra deltakere og målgruppen. På lang sikt vil prosjektet kunne bidra til bedre helsetilstand, mestring og livskvalitet for personer med MS, samt økt kunnskap og engasjement omkring sykdommen i samfunnet.

Plan for gjennomføring

Forberedelsesfase: Ansvarlig: Prosjektleder og MS-forbundet Første milepæl: Utarbeide detaljert prosjektplan og etablere prosjektteam Tidsramme: Måned 1 Innholdsutvikling og -gjennomgang: Ansvarlig: Profesjonell tekstforfatter, ekspertpanel og MS-forbundet Milepæler: Samle eksisterende innhold fra MS-veilederen, fagartikler, forskning og interne kanaler Omforme innholdet til et enhetlig og tydelig språk Kvalitetssikring og gjennomgang av innholdet av ekspertpanelet Tidsramme: Måned 2-4 Opplasting av innhold og evt. tekniske implementeringer: Ansvarlig: Nettstedsutvikler, designere og MS-forbundet Milepæler: Design og utvikling av brukervennlig nettside med tilgjengelighet for ulike enheter Implementering av funksjoner for opplesing av tekst Tidsramme: Måned 2-4 Markedsføring og lansering: Ansvarlig: Markedsføringsteamet, MS-forbundet Milepæler: Utarbeide markedsføringsstrategi og -materiell Annonsering og samarbeid med relevante aktører Lansering av kunnskapsbanken på ms.no Tidsramme: Måned 4-7 Evaluering og oppfølging: Ansvarlig: Prosjektleder, MS-forbundet Milepæler: Evaluering av kunnskapsbanken basert på brukerundersøkelser og tilbakemeldinger Årlige møter med ekspertpanelet for vurdering av innholdet Tidsramme: Etter lansering og deretter årlig Prosjektet vil bli gjennomført innenfor en tidsramme på 8-12 måneder, med tett samarbeid mellom prosjektteamet, ekspertpanelet og MS-forbundet. Milepælene sikrer kontinuerlig fremdrift og oppnåelse av målsetningene i prosjektet.

Prosjektleder

Thyra Kirknes Bøhm

Detaljer
Program
Helse
Prosjektnavn
Nasjonal kunnskapsbank om MS på nye ms.no
Organisasjon
Multippel Sklerose forbundet i Norge
Beløp Bevilget
2023: kr 378 000, 2024: kr 20 000
Startdato
18.09.2023
Sluttdato
30.06.2024
Status
Under gjennomføring