NE svulster – mikroarranalyser

I samarbeid med

Sluttrapport

Sluttrapportsammendrag

Bakgrunn/Målsetting: NE svulster (NETs) er en heterogen gruppe svulster som i praksis kan oppstå i alle kroppens vev og organe

Bakgrunn/Målsetting: NE svulster (NETs) er en heterogen gruppe svulster som i praksis kan oppstå i alle kroppens vev og organer. Behandlingsmessig er disse svulstene en stor utfordring pga. svært ulikt klinisk forløp og fordi enkelte pasienter har plagsomme symptomer som skyldes overproduksjon av ulike hormoner. Målsettingen med forskningsprosjektet er å få bedre innsikt i sykdommens biologi for om mulig å identifisere nye diagnostiske, prognostiske og prediktive markører, samt å identifisere nye angrepspunkt for behandling.

 

Gjennomføring/Metoder: Forskningsprosjektet har inngått i en større satsning ved Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet (NTNU) for å bygge opp forskningskompetanse og metoder for funksjonell genomforskning innenfor basalforskning og anvendt klinisk forskning. DNA mikromatriseteknologi og nye datavitenskapelige metoder har vært anvendt, og kvantitativ real-time PCR har vært benyttet for å verifisere mikromatriseresultatene. Immunhistokjemiske analyser har vært anvendt for å studere genuttrykk på proteinnivå.

 

Resultater/Vurderinger: Gener som er viktige i vekstreguleringen av NE tumorceller er identifisert, og disse genene kan representere viktige angrepspunkt med tanke på utvikling av nye målstyrte medikamenter. Videre har vi identifisert gener som spesifikt er over- eller underuttrykt i NE tumorceller sammenlignet med andre kreftcelletyper. De overuttrykte genene kan representere nye NE kreftmarkører. Prosjektet har således gitt økt kunnskap om NE tumorbiologi, og våre resultater kan danne grunnlag for å identifisere nye diagnostiske, prognostiske og prediktive markører, samt nye angrepspunkt for behandling.

 

Videre planer: Videre forskningsarbeid vil ta sikte på å undersøke pasientprøver for å bekrefte nytteverdien av de nye markørene. Forskningsprosjektet har pekt på en rekke interessante gener som tidligere ikke var kjent å ha betydning i relasjon til NE tumorbiologi.

 

Publikasjoner:

Hofsli E, Thommesen L, Yadetie F, Langaas M, Sandvik A & Lægreid A (2005) “Identification of novel growth factor-responsive genes in neuroendocrine gastrointestinal tumour cells.” Br. J Cancer, årg. 92, nr. 8, s. 1506-1516.

 

Hofsli E, Wheeler TE, Chen D, Zhao C-M, Thommesen L, Falkmer S, Falkmer U & Lægreid A “Identification of neuroendocrine-specific genes with the use of gene expression profiling.” Skal innsendes.

Prosjektleder/forsker

Eva Hofsli

Hovedveileder

Ursula Falkmer

Detaljer
Program
Forskning (2001)
Prosjektnavn
NE svulster – mikroarranalyser
Organisasjon
Kreftforeningen
Beløp Bevilget
2002: kr 525 000, 2003: kr 550 000, 2004: kr 550 000
Startdato
11.04.2002
Sluttdato
31.12.2005
Status
Avsluttet