Neiden kulturell smeltedigel

I samarbeid med

Søknadssammendrag

Vi ønsker å bygge en gapahuk i området ved Stormælen i Neiden.

Bakgrunn
Neiden Helselag ønsker å gi et godt tilbud og tilrettelegge områder for fysisk aktivitet. Neiden helselag ønsker å være inkluderende i et grenseoverskridende perspektiv og hjelpe til opplevelsen av å mestre hverdagen.


Slik vi ser det vil Neiden Helselag opptre som et fyrtårn og spre informasjon om vår virksomhet.
Laget har vært aktiv i 37 år og har lagt ned mange dugnadstimer for folkehelsen.

Gjennomføring.
Varighet: 1år (2011 – 2012)
Til gjennomføring av prosjektet kommer helselaget fortsatt til å benytte seg av lokale ressurser, dvs. lag og foreninger i Neiden og Østsamisk museum som samarbeidspartnere.
Neiden fiskefellesskap bidrar med finansiell støtte.
Neiden Idrettslag tilrettelegger med utstyr for tørrtrim og oppkjørte skiløyper.
Østsamisk museum bidrar til kvalitetssikring av kulturhistorisk informasjon og økt kunnskap om skoltesamisk arv med skilting/informasjon.
Flere lag og foreninger stiller med egeninnsats og dugnadstimer, henting av torv og steiner. Se vedlegg og tegninger.

Organisering
Ansvarlig for prosjektet vil være Neiden Helselag v/styret. Kontaktperson blir leder May Torild

Karikoski. (tlf 98055441, e-post: od-myhr@online.no)
Helselaget har innhentet nødvendige tillatelser. (se vedlegg)

Finansiering og budsjett
Budsjett
Utgifter
Revisor

10.000
Gapahuk/oppsetting transport

73.000
Grunnarbeid

15.000
Bord/benker

15.000
Skilt og informasjon 3000
Markedsføring

7000
Søppelbokser

2000
Telefon

500
Beis

500
Sum 126.000

Inntekter

Neiden helselag midler

3000
Østsamisk museum 3000
Sydvaranger Gruve AS 5000
Neiden Fiskefellesskap

10.000
Sør-Varanger kommune

10.000
Egeninnsats

5000
Nasjonalforeningen for folkehelse

90.000
Sum 126.000

Prosjektets hovedmål
Prosjektets hovedmål er å være en del av en organisasjon som tar mennesket på alvor og hvor tilbud til enkeltmennesket er tilpasset deres behov.
Friluftsområdet er lett tilgjengelig for alle, også for personer med hjerte- og karsykdommer og demens.
Uti fra Nasjonalforeningens visjoner ser vi at målet vårt er i samsvar med dette.

Prosjektets delmål
Helselaget i Neiden ønsker å gjøre en innsats for folkehelsen i Neiden og i hele Sør-Varanger kommune og dermed bidra til et friskere og mer attraktivt lokalsamfunn.

Forventet resultat
Resultatet blir et bredere tilbud til fysisk aktivitet i et helsefremmende perspektiv. Det er tilrettelagt til at mennesker med forskjellige behov og ressurser kan benytte seg av dette tilbudet.
Dette bidrar også til at Nasjonalforeningen v/ Neiden Helselag tar sin naturlige plass i Neidens samfunn som treffpunkt.
Dette styrker dermed helselagets profil og bygdas attraktivitet som friluftsområde, og kan lede til økt antall av medlemmer i helselaget.

På bakgrunn av dette søker vi Nasjonalforeningen for folkehelse om
kr 90.000 til prosjektet.

Vi håper på et positivt svar
Vennlig hilsen

(sign)
May Torild Karikoski

Ruth Arvola
leder

sekretær
Hessengveien 167
9912 Hesseng

Vedlegg: tillatelse FeFo, kart, eksempel på gapahuk / pristilbud.

Sluttrapport

Sluttrapport/artikler (pdf)

Sluttrapport_2011_1_0397.pdf

Sluttrapportsammendrag

Neiden Helselag, PB 167, 9912 Hesseng.

Bakgrunn for prosjektet:
Tildeling av midler fra ekstrastiftelsen til prosjekt “2011-10387 Neiden kulturell smeltedigel”. Kr. 90.000,-
Som utgangspunkt for prosjektet ønsket vi å markedsføre de to folkestiene som allerede var etablert på Stormælen i Neiden.

Prosjektgjennomføring:
Vi ordnet med det formelle ang. plassering av gapahuken og gjorde tomten klar.
Den 07.07.12 ble gapahuken offisielt åpnet i forbindelse med laksefestivalen i Neiden.

Resultat:
Styret i Neiden helselag synes at vi har fått et flott fyrtårn. Det har bidratt til Nasjonalforeningen for folkehelsen tar sin naturlige plass og er blitt et treffpunkt. Det styrker også Neiden helselags profil i bygdas attraktive friluftsområde.
Stormælen Gapahuk er åpen hele året. Det er merkede og preparerte løyper for både skigåere og turgåere, vinter som sommer.

Oppsummering og videre planer:
Våre videre planer med tanke på grenseoverskridende perspektiv er å kunne knytte oss opp mot en vandresti/tursti som går gjennom Finland.
Løypene starter ca. 10 km fra Stormælen Gapahuk og de går videre helt ned til Saariselkæ i Finland.

Mvh,
Neiden Helselag.
Leder og Prosjektansvarlig
May Torild Karikoski

Prosjektleder/forsker

May Torild Karikoski

Detaljer
Program
Forebygging (2011)
Prosjektnavn
Neiden kulturell smeltedigel
Organisasjon
Nasjonalforeningen for folkehelsen
Beløp Bevilget
2012: kr 90 000
Startdato
30.07.2012
Sluttdato
31.12.2012
Status
Avsluttet