Nettbasert videokurs for bedre søvn og skjermvaner

Søknadssammendrag

Bakgrunn for prosjektet/tiltaket

Å sove nok er viktig for den psykiske helsen. Studier viser at søvn er vesentlig for hukommelse, læring, emosjonsregulering, humør og overskudd – og lite søvn over tid øker risikoen for utvikling av psykiske og fysiske lidelser (deriblant angst og depresjon). Mange unge sover for lite fordi de ikke klarer å legge fra seg mobilen på natten. De forteller oss at de opplever dette som problematisk og føler maktesløshet. Samtidig har de en ambivalens til å endre vanen med å bruke mobilen sent på kvelden. De siste årene har søvnvansker fått økt oppmerksomhet i media, og det er også et sentralt fokus for Rådet for Psykisk Helse (RPH). Det er behov for gode og tilgjengelige tiltak som er utviklet i samarbeid med unge selv og som på en motiverende måte kan hjelpe med å ta tak i utfordringer rundt søvn og skjermbruk. Ekstra viktig at er det at det blir lystbetont med fokus på hva man kan oppnå med å sove mer. Målet er å utvikle og tilgjengeliggjøre et nettbasert kurs om søvn, der gode skjermvaner og teknikker for å finne ro på kveldstid vektlegges. Ved å tilby en lavterskel måte for unge å bedre egen søvn og egne skjermvaner på, er målet å bedre deltakerens livskvalitet og redusere risiko for en videreutvikling av utfordringer eller potensielle relaterte psykiske plager.

Aktivitet/tiltak/metode

Hovedmålgruppen: 18-28 år. Disse involveres også i selve utviklingsfasen. Det kan derfor skje endringer i formatet beskrevet under. Kurset legges ut på eksisterende nettside. Det er tenkt til å bestå av fire videomoduler på 10-15 min hver + arbeidshefte i PDF der hovedpunkter oppsummeres og deltakeren kan fylle ut i refleksjonsoppgaver. Det utvikles også et innsovningslydspor med guidet progressiv kroppsavspenning til bruk på kveldstid. Filmene bygges opp som en powerpoint-presentasjon der man kan se den som snakker i hjørnet. Vi legger inn korte intervjuer med unge for å illustrere eksempler. Innhold: Kunnskap om søvn – Hva er søvn, hvorfor trenger vi den? Hva kan komme i veien for å sove godt? Smarttelefon og søvn: påvirkning og hvorfor gode skjermvaner er så vanskelig. Hjernen og belønningssenteret(fokus på deling av kunnskap som fjerner selvklandring). Konkrete verktøy for å endre mobilvanene (vanesirkelen; hvordan øke egen motivasjon, skriftlig implementasjonssetning, boks til mobilen, analog vekkerklokke, accountability buddy, mm.) En fokusgruppe på 8 er med på å utvikle kurs, pdf, filmmanus og skjema for evaluering. En pilotgruppe på 30 evaluerer kurset på opplevd nytte før lansering, kurset revideres etter dette. For å rekruttere deltakere til kurset vil vi markedsføre oss på plattformer der målgruppen tilbringer mye tid, og presentere temaet på måter som gjør det relevant og interessant for dem. Vi forventer en ambivalens hos deltakerne når det kommer til å omgjøre kunnskapen til handling. Dette skal vi imøtekomme ved brukermedvirkning, vår kjennskap til målgruppen og emnet, samt psykologiske modeller for motivasjon og atferdsendring. Vi samler ikke inn personlige opplysninger. De unge som intervjues i filmene vil ikke snakke om dypt personlige ting og får anledning til å trekke seg. Vi er oppmerksomme på å prate om søvn og skjermbruk på en nyansert og motiverende måte – uten å bagatellisere, men samtidig uten å skremme eller overvelde.

Antall deltakere

1500

Forventet virkning av aktiviteten/tiltaket

Søvn er blant de mest betydningsfulle faktorene for opplevd livskvalitet, og viser en sterk påvirkning på generell helsetilstand, fornøydhet, glede og mening, samt angst og uro. Det er allerede utviklet gode kurs for bedre søvn og mot insomni, slik som “Sov godt”, “Stå opp”, og mer terapeutiske metoder. Dette prosjektet vil gi et nytt verktøy der hovedfokuset ikke er søvnproblematikk eller søvn som problem i seg selv – men heller vanskene med å faktisk handle på kunnskap om gode søvnvaner, og å klare å legge seg til å sove. Rådet for Psykisk Helse ser behovet for mer kunnskap her, og ikke minst gode verktøy som oppleves nyttige. Prosjektet skal skape økt bevissthet og mer kunnskap om sammenhengene mellom søvn, skjermbruk og psykisk helse hos målgruppen, slik at deltakerne kan ta bedre informerte valg for egen søvn etter endt kurs. Et mål for prosjektet er at deltakerne i større grad klarer å legge bort mobilen i perioder de har ekstra behov for søvn, slik som før eksamen og i perioder man har det tøft. Like mye som vi ønsker å se en faktisk bedring på deltakernes søvn og skjermvaner, ønsker vi at en effekt av kurset skal være at deltakerne i mindre grad klandrer seg selv for uønsket atferd. Vi vet fra 50 dybdeintervjuer med unge at dette er svært vanlig og virker mot sin hensikt. En positiv virkning av prosjektet er at vi vil få mer kunnskap om et verktøy for å endre vaner og få bedre søvn. Denne kunnskapen forventes å ha en videre overføringsverdi og bli nyttig for andre problemstillinger – særlig der det er snakk om selvopplevde uvaner og der selvklandring er vanlig.

Plan for gjennomføring

Q1 2023: Oppstart av prosjekt. Rekruttering av deltakere til fokusgruppe (8 personer). Gjennomføring av første fokusgruppe.. Strukturering av innsamlet data og innspill. Utvikling av kursinnhold (manus). Utvikling av arbeidshefte og avspenningslydspor. Kvalitetssikring av kursinnhold gjennom kontaktpersoner på Psykologisk Institutt. Sette opp lanseringsplan og starte dialog med samarbeidspartnere/frivillige organisasjoner (SiO Helse, Studentidretten). Q2 2023: Produksjon og implementering – filming, redigering og sammenstilling av videomoduler med tilhørende ressurser. Gjennomføring og videoopptak av korte intervjuer med unge i målgruppen. Testing av kurs med fokusgruppe (8 personer). Revidering basert på innspill og tilbakemeldinger fra fokusgruppe. Utvikling av spørreskjema for evaluering av kurs i samarbeid med fokusgruppe. Rekruttering av deltakere til pilotgruppe (30 personer). Testing og evaluering av kurs med pilotgruppe. Gjennomgang av evaluering og implementering av eventuelle endringer basert på denne. Q3 2023: Klargjøre annonser for markedsføring Lansering av kurs i forbindelse med skole- og studiestart (når semesteret er skikkelig i gang, første halvdel av september). Markedsføring gjennom egne kanaler og partnere. Q4 2023: Oppdatering av markedsføring (fokus på eksamensperiode). Kontinuerlig markedsføring gjennom egne kanaler og partnere. Intern evaluering: Gjennomgang av resultater, antall deltakere, tilbakemeldinger og opplevd nytte fra pilot. Sluttrapport og plan for videreføring av prosjekt.

Prosjektleder

Maria With Hoen

Detaljer
Program
Helse
Prosjektnavn
Nettbasert videokurs for bedre søvn og skjermvaner
Organisasjon
Rådet for psykisk helse
Org.ledd
Selah Sleep
Beløp Bevilget
2023: kr 400 000
Startdato
03.01.2023
Sluttdato
01.10.2024
Status
Under gjennomføring