Nettvett for mennesker med utviklingshemning

Søknadssammendrag

Bakgrunn for prosjektet/tiltaket

Barn, ungdom og unge voksne med moderat/mild grad av utviklingshemning er ofte svært dyktige brukere av ikt og sosiale medier. De fleste bruker smarttelefonen daglig. De møter digitale medier og tjenester – og problemer innen disse – på lik linje med alle andre. Samtidig har de, på grunn av kognitive funksjonsnedsettelser, vanskelig å forstå vanlig nettvett. Det er ofte for komplisert og teknisk, utelukkende skriftlig, eller alt for banalt og barnslig. De har også utfordringer med å forstå seg selv som både subjekt og objekt på nettet. Vi har fått innblikk i disse utfordringene gjennom tidligere prosjekter og møter med mennesker med utviklingshemning. Støttepersoner i vårt nettverk bekrefter dette. Det er stort behov for tidsriktig, samlet, forståelig og visualisert nettvett for vår målgruppe. Prosjektets målsetting er å utvikle visualisert nettvett for en trygg digital hverdag for mennesker med utviklingshemning. Visualiseringen vil bli realisert som skjermopptak og film, med tale og lettleste korte tekster integrert i presentasjonen. Materialet vil bli basert på og kvalitetssikret gjennom brukermedvirkning av personer i målgruppen og deres støttepersoner. De ferdige skjermopptakene og filmene blir gitt ut på www.mittnettvett.no som blir distribuert vidt og gratis å bruke.

Aktivitet/tiltak/metode

TILTAKENE/AKTIVITETENE: 1. “Desktop research” av problemer knyttet til tidsriktig sikkerhet, trygghet og personvern på nettet. 2. On-line spørreundersøkelse og semistrukturerte intervjuer av personer i den primære og sekundære målgruppen for konkrete kravspesifikasjoner av ønsket nettvett og for ditto skjermopptak og filmer. 3. Produksjon av skjermopptak og filmer om nettvett for mennesker med utviklingshemning, for www.mittnettvett.no (domenet er reservert for prosjektet). 4. Teknisk utvikling av www.mittnettvett.no (vha. Vimeo-videotjeneste og WordPress-plattform). Utviklingsmetodikk basert på korte sykluser. 5. Parallelt med 4, testing (brukbarhetsanalyser) av www.mittnettvett.no med primær- og sekundærbrukere. Justeringer og utbedringer basert på testresultater. 6. To styringsmøter. 7. Kontinuerlig i prosjektet: ledelse, koordinering, ekspertkonsultasjoner og spredning, inkl. bred lansering i slutten av prosjektet. MÅLGRUPPE: Primært barn, ungdom og unge voksne mennesker med moderat/mild grad av utviklingshemning. Sekundært: Deres støttepersoner. MÅLOPPNÅELSE/EVALUERING: Publisert www.mittnettvett.no med minst 15 temaer, dokumentasjon av planlagte styringsmøter og spredningsaktiviteter. SIKKERHET, PERSONVERNHENSYN, ETIKK: Kardes prosjektleder dr. Hellman er formelt registrert hos Datatilsynet som personvernombud og ivaretar personvernet i prosjektet (med spesielt fokus på norske GDPR-bestemmelser). Riitta kjenner målgruppen godt og er ansvarlig for prosjektets prosedyrer for etisk gjennomføring. MULIGE UTFORDRINGER: “Drop-outs” fra brukermedvirkning. Imøtegås vha. god informasjon, kort tid mellom rekruttering og brukermedvirkning, mulighet til digital deltakelse, og til slutt rask re-rekruttering. Responsivitet av www.mittnettvett.no (automatisk tilpassing til brukerens utstyr). Imøtegås med grundig testing av mulige løsningsmaler i WordPress.

Antall deltakere

500

Forventet virkning av aktiviteten/tiltaket

Utviklingen av www.mittnettvett.no for mennesker med utviklingshemning vil ha en stor betydning for deres evne til å mestre nettets utfordringer om trygghet og personvern. Støttepersoner kan også benytte skjermopptakene og filmene i veiledning. Et utvalg av temaer vi i skrivende stund planlegger å dekke er: – svindel av ulike slag – uklare samtykkekrav – mobbing (egen og andres) – håndtering av passord – invitasjoner til pengespill (f.eks. ‘betting’) – uønsket reklame – uønsket innhold (ekkelt, skremmende, kroppspress o.l.) – angring av egne handlinger på sosiale medier – uærlig netthandel (f.eks. at bestilte varer ikke kommer) – betaling og særlig delbetaling ifm. netthandel – farlige forbindelser på nettet (overgrep) – forstå og avslutte abonnementer – ‘phishing’ og ‘deep fake’ (falske aktører, innhold) – id-tyveri – pådytting av unødvendige tilleggstjenester – håndtering av informasjonskapsler (‘coockies’) – bildedeling Dette spekteret (med tillegg som blir definert i prosjektet) representerer en bred og relevant mengde av problemer og løsninger som vil gjøre målgruppens personer i stand til å kjenne igjen mulige farer og ubehageligheter, og enten å håndtere noe av dette selv eller å skjønne når de må be om hjelp. Dette bidrar til sosial deltakelse, mestring og livskvalitet. For deres støttepersoner (tjenesteytere, støttekontakter, avlastere, foreldre, ledere på jobben, lærere, ansatte på arbeids- og dagaktivitetstilbud osv.) kan www.mittnettvett.no, på grunn av økt selvstendighet, være med på å redusere oppfølgings- og hjelpebelastningen noe.

Plan for gjennomføring

Senhøsten 2023 vil vi undersøke brukernes behov, krav og ønsker for nettvett ved hjelp av egne undersøkelser (“desktop research”) ved hjelp av litteraturstudier, samt brukermedvirkning vha. semistrukturerte intervjuer og en on-line spørreundersøkelse. For disse utvikler vi spørreskjemaet og intervjuguider. Resultatene blir systematisert til en spesifikasjon av temaer som www.mittnettvett.no skal dekke. NFU og Karde rekrutterer deltakere. Karde gjennomfører aktivitetene. I slutten av 2023 legger Karde grunnlaget for den tekniske løsningen av www.mittnettvett.no. Vi implementerer løsningen på Word-Press-plattformen. Skjemopptakene og filmene blir publisert via Vimeo-videotjenesten som gjør dem reklamefrie. www.mittnettvett.no skal bli responsivt, Dette sikrer at den vises like elegant på alt sluttbrukerutstyr (smarttelefoner, nettbrett og PC/Mac). I starten av 2024 lager vi skjermopptak og filmer om å forstå nettvett, om problemstillinger til temaene som er listet under pkt. 2.1.1. Dette varer langt ut sommeren 2024. Produktene blir underveis formidlet til ulike fageksperter i vårt nettverk. Tilbakemeldinger fra disse konsultasjonene blir implementert i www.mittnettvett.no. Senhøsten 2024 vil hele løsningen kvalitetssikres gjennom brukermedvirkning. Dette fører til endelige justeringer og forbedringer. Det er viktig å sikre relevansen, forståeligheten og brukbarheten av www.mittnettvett.no. Her bruker vi brukerobservasjoner og standardiserte brukbarhetsinstrumenter (‘usability evaluation metrics’). Påkrevde endringer blir implementert. Styringsgruppen består av to personer fra NFU og to fra Karde. Gruppen møtes tidlig i 2024 og etter sommeren 2024. Formidling kommer godt i gang i 2024. Formidling slik vist under pkt. 2.2.1 forgår i løpet av hele prosjektet.

Prosjektleder

Riitta Anneli Hellman

Detaljer
Program
Helse
Prosjektnavn
Nettvett for mennesker med utviklingshemning
Organisasjon
Norsk Forbund for Utviklingshemmede
Beløp Bevilget
2023: kr 140 000, 2024: kr 260 000
Startdato
15.10.2023
Sluttdato
31.10.2024
Status
Under gjennomføring