NevroNett

Søknadssammendrag

Bakgrunn for prosjektet

Til tross for fremskritt innen behandlingen av nevrologiske sykdommer er det behov for mer helhetlig oppfølging med pasienten i sentrum. Fagfolk med erfaring med ParkinsonNet ved Nevrologisk avdeling Oslo universitetssykehus vil i dette prosjektet i tett samarbeid primærhelsetjenesten i to bydeler i Oslo, representanter og brukere fra MS-forbundet, Dystoni-foreningen og Foreningen for muskelsyke utvikle og prøve ut en «Nevro-samhandlings-Nett”-modell. Målet er å bedre samhandling og medvirkning for å fremme helse og livskvalitet ved nevrologiske sykdommer i Norge.

Målsetting for prosjektet

Hovedmålet for prosjektet er å utvikle en Nevro-samhandlings-Nett (NevroNett)-modell for å oppnå bedre samhandling om oppfølgingen av nevrologiske pasienter, slik at pasientene får et bedre behandlingstilbud, bedre mestring og livskvalitet.

Målgruppe

Prosjektets målgruppe er pasienter med MS, nevromuskulære tilstander og dystoni og deres pårørende, som er tilknyttet OUS og hjemmehørende i pilot-bydelene.

Antall personer i målgruppen som prosjektet planlegger å nå

200

Beskrivelse av tiltak/aktivitet samt gjennomføring av prosjektet

Delmål 1: Utvikle NevroNett-modell. a) Utvikle samarbeidsmodell med fagpersonene. b) Lage plan for brukermedvirkning. c) Planlegge implementering av bruk av det digitale verktøyet Diffia. d) Planlegge samordning, systematisering og koordinering av helhetlig pasient-oppfølging. e) Ta i bruk digitale plattformer for kommunikasjon mellom brukere og behandlere. f) Bygge opp ulike kategorier «oppfølgings-pakker», samt en spørsmål- og svar- ordning. g) Planlegge data-innhenting fra deltakere. Delmål 2: Prøve ut NevroNett-modellen . a) Oppstartsmøte for brukere og helsepersonell. b) Gjennomføre kurs for fagpersoner og brukere. c)Utarbeide og ta i bruk enkle nettsider og kursmateriell. d) Ta i bruk det digitale verktøyet Diffia. e) Samle inn og systematisere «base-line”-data og oppfølgings-data. Delmål 3: Evaluere nytten av NevroNett . a) Samle inn og analysere oppfølgings-data etter ett å . b) Sammenligne bruk av helsetjenester før og under prosjektperioden. c) Evaluere kvalitet og omfang av samhandlingen gjennom digital plattform. d) Identifisere økonomiske effektiviserings-gevinster. e) Identifisere utfordringer som påvirker suksessen til modellen. f) Lage plan for videre arbeid mot et nasjonalt NevroNett-prosjekt.

Fremdriftsplan for prosjektet

1) Planleggings-fase: De første seks månedene vil prosjekt-gruppen utvikle struktur og etablere logistiske og tekniske løsninger for prosjektet. 2) Gjennomføringsfase: Første data-innhenting gjennomføres i prosjektets 6. måned. NevroNett-modellen driftes så i ett år, før andre datainnhenting gjennomføres i prosjektets 18. måned. 3) Evalueringsfase: De siste seks månedene av prosjektet vil bli benyttet til analyser av data og evaluering.

Prosjektleder

Gry Cecilie Dalby

Detaljer
Program
Helse høst (2021)
Prosjektnavn
NevroNett
Organisasjon
Multippel Sklerose forbundet i Norge
Org.ledd
Nevrologisk avdeling, Oslo universitetssykehus
Beløp Bevilget
2022: kr 700 000, 2023: kr 700 000
Startdato
01.03.2022
Sluttdato
31.05.2024
Status
Under gjennomføring