Digitale møteplasser på eget morsmål

Mindre ensomhet med bingo på somali og konserter på spansk.

Bingo på eget morsmål er blant aktivitetene som tilbys i prosjetket til Oasen. Illustrasjonsfoto: Adobe stock

Deltakerne i prosjektet snakker urdu, somali, arabisk og spansk. Med varierende norskkunnskaper er det viktig å treffe disse personene på en språklig tilpasset måte.

Dette gjør prosjektet viktig for å gi en god møteplass til sårbare eldre med innvandrerbakgrunn, der de kan delta på sitt eget språk. Der det er mulig brukes også norsk språk på tilpassede måter i aktivitetene.

– Vi vil tilby variasjon med alt fra bingo og lotteri, matlaging og trening, til varierende kulturinnslag. Dette gjøres digitalt for å gi et tilbud i tråd med smittevernstiltak, forteller prosjektleder Susana Biamon.

Isolasjon og helseutfordringer

Enkelte grupper har blitt mer isolerte enn andre i pandemien. Eldre innvandrere er blant disse, og mange er redde for å gå ut. Ifølge statistikkene er det 10.500 innvandrere over 67 år i Oslo. Denne gruppen har ofte større helseutfordringer og ofte lavere livskvalitet enn mange etnisk norske eldre.

Flere er sosialt isolerte, mange føler seg ikke hjemme i Norge. Langvarig isolasjon kan skape psykiske plager og henger ofte sammen med eldre innvandreres språkproblemer og kulturelle utfordringer, noe som vi ofte ser forverres med alderen.

– En positiv effekt av prosjektet er å treffe de som helst vil være hjemme. De digitale treffpunktene senker terskelen for deltakelse, og vi håper at de også vil ønske å delta med fysisk oppmøte når samfunnet igjen åpner opp for dette, sier Biamon.

Et samfunnsnyttig bidrag

I tillegg til underholdning og aktivitetstilbud skal prosjektet gi muligheter for å dele erfaringer fra livet i Norge. En viktig del av dette er også knyttet til helsetjenester og offentlige tilbud for eldre i Norge. Den teknologiske utviklingen i samfunnet går raskt, og blant annet helsetjenester krever at brukerne har digital kompetanse. Styrket digital kompetanse kan dermed også gi bedre tilgang til ulike tjenester.

Oasen har kjøpt inn teknisk utstyr som skal bidra til å heve den digitale kompetansen til deltakerne. Foto: NF Oasen

– Dette prosjektet har gitt oss en unik mulighet til å samle eldre innvandrere på nett og samtidig forebygge isolasjon og ensomhet, sier Biamon.

Susana Biamon forteller at prosjektet har gitt ny lærdom om digitalisering og kreative muligheter for frivilligheten. En del av prosjektet skal gi opplæring i nedlastning og bruk av programmer som Zoom. Det er store forskjeller ute i målgruppene når det gjelder folks kjennskap til digitale plattformer, og mange har behov for å bli mer selvgående. Vårt prosjekt kan gi positive effekter for andre også, ved at den digitale kompetansen hos eldre med innvandrerbakgrunn heves.


Søknadssammendrag

Bakgrunn: Mange innvandrere over 65 år har ikke tilbud om eller tilgang til sosial kontakt. Mange er redd for å gå ut som følge av Covid-19 pandemien

Ifølge statistikkene er det 10.500 innvandrere over 67 år i Oslo. De har større helseutfordringer og de har lavere livskvalitet. Flere er sosialt isolerte, føler seg ikke hjemme i Norge. Langvarig isolasjon kan skape psykiske plager og henger ofte sammen med eldre innvandreres språkproblemer, som forverres med alderen

Målet: å organisere 4 digitale møteplasser for de over 65 år. Det skal kjøpes nettbrett slik at deltakerne kan ha for å delta. Vi tar sikte på to timer per uka, på deltakernes morsmål. Deltakerne er fra Somalia, Pakistan, samt arabisk og spansktalende land. Det skal jobbes for å motvirke ensomhet, passivitet og utenforskap. Deltakere skal ha sosial kontakt og at de kan hjelpe hverandre. På møtene skal det organiseres aktiviteter. I hver gruppe skal det delta inntil 12 eldre. Totalt inntil 48 personer.

Målgruppe: er eldre over 65 år fra språkgrupper: urdu, somali, arabisk- og spansktalende

Resultater:
– Det skal skapes mer trygghet og mestring hos deltakere, gjennom kunnskap og sosial kontakt.
– Aktivitetene skal motvirke passivitet og skape aktivisering av de eldre
– Digital-kontakten og aktivitetene skal motvirke ensomhet og sosial og kulturell isolasjon blant eldre.
– Det skal skape et stabilt rom som gjør at eldre i mindre grad vil føle seg alene
– Morsomme og tiltrekkende aktiviteter i grupper skal hjelpe å dempe stress hos deltakerne
– Deltakelse i de solidariske gruppene skal fremme kontakt og nettverk mellom eldre.

Tidsplan
01.11. – 15.11.20 Planlegging, ansatte medarbeidere, rekruttering, markedsføring
15.11. – 15.12.20 Organisere de to første digitale møteplasser – grupper
01.01.21 – 31.10.21 Gjennomføre aktivitetsplan med to digitale grupper
01.01. – 30.01.21 Organisere to digitale møteplasser til
01.02. – 31.10.21 Gjennomføre aktivitetsplan med fire digitale grupper – en gang i måned fysisk oppmøte. Evaluering

Prosjektleder/forsker

Susana Biamon

Detaljer
Program
Frivillighetens program for besøk og aktivitet for sårbare eldre
Prosjektnavn
NF Oslo Oasen
Organisasjon
Norsk Folkehjelp
Beløp Bevilget
Kr 300.000
Startdato
13.10.2020