Nøkkelen til helse for personer med KOLS

I samarbeid med

Søknadssammendrag

Prosjekttema (på norsk)

Prosjektet «Nøkkelen til helse for personer med kronisk obstruktiv lungesykdom (KOLS)», har som mål å utvikle og evaluere en skreddersydd samhandlingsintervensjon mellom kommunehelsetjenesten og spesialisthelsetjenesten til personer med KOLS. Prosjektet har fokus på «helsekunnskap» som forstås som individuelle og relaterte faktorer som påvirker personens evne til å lære, forstå og bruke informasjon om helse og helsetjenester. KOLS er en alvorlig, kronisk lungesykdom der enkeltindividet kan være plaget av mange symptomer som tung pust, nedstemthet og engstelse, nedsatt fysisk funksjon og nedsatt livskvalitet. Studier viser at personer med kroniske sykdommer ofte har dårlig kunnskap om generell helse. De vet ikke hvordan de skal bruke den helseinformasjonen de har fått eller hvordan de skal finne den og de kan synes det er vanskelig å vite hvem de skal kontakte i helsesystemet for å få den rette hjelpen. «Helsekunnskap» har vært lite undersøkt hos personer med KOLS og kan være en avgjørende faktor for suksessfull oppfølging av helse hos denne gruppen av kroniske lungesyke. Tiltak som rehabilitering og mestringskurs har vist positive resultater der helsen har blitt bedre hos personer med KOLS, men det er liten langtidseffekt, og det er heller ikke alle som har overskudd eller mulighet til å følge slike tiltak. I dag blir mange med KOLS ofte innlagt på grunn av forverring og infeksjoner. Denne sykdommen er derfor ikke bare en belastning for enkeltindividet, men gir også økonomiske og logistiske utfordringer for helsevesenet og samfunnet. Til tross for sterk fokus på KOLS i helsevesenet og i forskning gjennom de siste årene, har vi fortsatt ikke funnet nøkkelen til god helse for personer med KOLS. Her trenger vi mer kartlegging, samhandling mellom kommunehelsetjenesten og spesialisthelsetjenesten der KOLS brukeren av disse tjenestene også blir hørt for å finne ut hvilke tiltak en skal sette inn, og hvordan disse tiltakene bør gjennomføres. Denne studien vil derfor gjennom følgende tre faser først undersøke «helsekunnskap» hos personer med KOLS både ved hjelp av spørreskjema og intervju (fase 1), dernest diskutere resultater fra fase 1 i en arbeidsgruppe som består av deltagere fra kommunehelsetjenesten, spesialisthelsetjenesten og KOLS brukere for finne en best mulig måte å følge opp personer med KOLS etter utskrivelse til og i hjemmet (fase 2), for så å teste ut om denne oppfølgingen har effekt i en studie hvor vi sammenligner med en gruppe som ikke får oppfølging (fase 3). Kunnskap fra denne studien vil gi mer informasjon om den hjelpen personer med KOLS trenger for å få god helse og fortelle hva vi kan gjøre i helsevesenet og i samfunnet for å hjelpe personer med KOLS.

Sluttrapport

Bakgrunn, målsetting og metode

Kronisk obstruktiv lungesykdom (kols) er en alvorlig sykdom som kan føre til mange helseproblemer. Personer med kols kan ha plager som tung pust, nedsatt fysisk funksjon og mestring og hvor alt sammen kan føre til nedsatt livskvalitet, mange innleggelser på sykehus og store helseøkonomiske kostnader. Dette kan skyldes helsekompetanseutfordringer blant personer med kols som det har vært lite forskning på. Målet med prosjektet; Helsekompetanse – Nøkkelen til helse for personer med kols har vært å samskape og evaluere en skreddersydd helsekompetanse intervensjon til personer med kols i samhandling mellom kommune- og spesialisthelsetjenesten og forskere. Prosjektet er stimulert av Optimalisering av helsekompetanse- (Ophelia) prosessen. I fase 1 er det gjennomført en helsekompetansebehovsundersøkelse som bestod av en tverrsnittstudie av personer med kols (n=158) og fokusgruppeintervju av personer med kols og tverrfaglig helsepersonell (n=7 fokusgrupper, n=35) fra kommune og spesialisthelsetjenesten. I fase 2, er det i arbeidsgruppemøter (n=5) med tverrfaglig helsepersonell fra kommune- og spesialisthelsetjenesten, brukere med kols og forskere diskuterte gjennomførbare løsninger på en helsekompetanseintervensjon basert på resultatene fra fase 1. Denne samskapte helsekompetanseintervensjonen ble testet ut i en randomisert kontroll studie (n=127) med effekt på innleggelser, helseøkonomi, helsekompetanse, mestring og sykdomsspesifikk livskvalitet.

Sammendrag

Prosjektet, Helsekompetanse, Nøkkelen til helse for personer med kronisk obstruktiv lungesykdom er gjennomført i samarbeid mellom brukere med kols, Lovisenberg Diakonale Sykehus (LDS), Oslo kommune (bydel; St. Hans Haugen, Sagene, Grünerløkka og Gamle Oslo) og Avdeling for Tverrfaglig helsevitenskap, Universitet i Oslo. I en samskapingsprosess har det blitt utviklet en intervensjonen på bakgrunn av en helsekompetanseundersøkelse blant personer med kols og helsepersonell som jobber med de. Løsninger på å imøtekomme helsekompetanseutfordringene ble implementert i en kontroll studie hvor skreddersydd helsekompetanseoppfølging av personer med kols er gitt ved gjentatte hjemmebesøk og telefonkontakt av spesialopplærte sykepleiere innen kols og i motiverende samtale og i nær samhandling med kommunehelsetjenesten. Prosjektet viser positive resultater på helsekompetanse, antall innleggelser, helseøkonomi, mestring og livskvalitet og intervensjonen er implementert som helsetjenestepraksis . Prosjektet har blitt et demonstrasjonsprosjekt på helsekompetanse i Verdens Helseorganisasjon. Helse prosjektet er gjennomført etter plan, men forsinket på grunn av uforutsette hendelser.

Resultater og virkninger

Prosjektet viser at samskaping kan etablere fokus på å styrke kompetanse blant helsepersonell i følge av personer med komplekse helsekompetanseutfordringer som kols på tvers av helsetjenester og utdanninger. Prosjektet har gitt viktige erfaringer på at et samarbeid på tvers av profesjoner, helsetjenestenivå og utdanning er avgjørende for et vellykket resultat som bygger bærekraftige helsetjenester. Prosjektet er implementert i daglig drift. Det er utarbeidet en prosedyre som vil bli publisert i kommunen og ved LDS. Som endel av erfaringer fra prosjektet er det også utarbeidet 12 e-læringskurs (animasjonsfilmer) på ca. 5-7 min hver for helsepersonell om oppfølging av helsekompetanseutfordringer blant personer med kols. Disse er publisert på KS læring. Det er publisert fire artikler fra prosjektet og det arbeides med å spre informasjon om resultater fra prosjektet i flere vitenskapelige artikler og ikke-vitenskapelige informasjonskanaler. Resulter fra prosjektet har også ført til nye prosjekter innen kreft og innen pårørende til personer med kronisk sykdom.

Prosjektleder

Christine Råheim Borge

Hovedveileder

Astrid Klopstad Wahl

Detaljer
Program
Forskning (2016)
Prosjektnavn
Nøkkelen til helse for personer med KOLS
Organisasjon
LHL
Org.ledd
Universitetet i Oslo, Det medisinske fakultet
Beløp Bevilget
2017: kr 840 000, 2018: kr 855 000, 2019: kr 865 000
Startdato
01.01.2017
Sluttdato
29.02.2024
Status
Avsluttet