Nøkkelkort; informasjon og veiledning i digitale løsninger på rusfeltet

Søknadssammendrag

Foreningen for human narkotikapolitikk arbeider gatenært, og er i tett dialog med brukere av ulike tjenestetilbud og hjelpetiltak innen rus og psykisk helsefeltet. Mange er ikke kjent med nye digitale løsninger, og er heller ikke kjent med hvilke rettigheter man har, og heller ikke hvordan komme til at ens rettigheter kan innfris.

Vi ønsker å bidra til at flere på sikt kan forstå og mestre både informasjon og oppgaver på egenhånd, og vil utarbeide informasjonskort på størrelse med visittkort, med nøkkelopplysninger og basisinformasjon på de områder vi erfarer behovet er størst. Informasjonen vil basere seg på brukernære utfordringer. Vi kaller dem nøkkelkort.

Nøkkelkortene vil utarbeides i samarbeid med målgruppen. Tillaging av nøkkelkortene vil foregå i Oslo, men ha gyldighet over hele landet. Kortene vil inneholde ofte spurte spørsmål knyttet til utfordringer i forhold til hjelpeapparatet og andre offentlig apparat, og gi konkrete svar og veiledning på løsning.

Rekruttering og innhenting av spørsmål og opplysninger vil utføres sammen med målgruppen. Sortering av spørsmål og utfordringer i aktuelle og relevante fagområder like så. Innholdet vil kvalitetssikres av personer med juridisk kompetanse, og av de instanser hvis informasjon gjelder.

Kortene vil være naturlige å dele ut i vårt oppsøkende gatenære arbeid.

Likeså vil det være naturlig å involvere andre gatenære tiltak og instanser til å bidra med utdeling. Målet vil være å dele ut så mange som mulig, og at produktet og informasjonen blir godt kjent. Nøkkelkortene og informasjonen, gitt med tilbud om praktisk veiledning, vil kunne gi resultater som økt selvstendighet på sikt.
Kortene vil ha særlig betydning og nytte i nær fremtid hvor digitale løsninger er nytt for mange, men vil være et hjelpemiddel også i fremtiden.

Prosjektleder/forsker

Tonje Jevari

Detaljer
Program
Stimuleringsprogrammet for helsefrivilligheten
Prosjektnavn
Nøkkelkort; informasjon og veiledning i digitale løsninger på rusfeltet
Organisasjon
Foreningen for human narkotikapolitikk
Beløp Bevilget
Kr 300.000
Startdato
15.10.2021