Nøkkelkort – veileder til tjenestetilbudet i de store byene

Søknadssammendrag

Bakgrunn for prosjektet/tiltaket

I dagens samfunn lages stadige nye løsninger som er tiltenkt å gjøre hverdagen lettere for folk. Å betale regninger, bestille legetime, fornye resepter, sjekke saldo og oppdatere seg på nyheter er bare få tastetrykk unna. Digitaliseringen sparer folk for tid, gir umiddelbar tilgang til sosialt nettverk og gir oss bedre oversikt over eksempelvis personlig økonomi og helseopplysninger. Under pandemien ble digitaliseringen særlig viktig, og utviklingen gikk fortere enn noen gang. Stadig erstattes direkte kontakt med ulike tjenester med nye digitale løsninger som skal gjøre hverdagen lettere for folk. Likevel er det grupper i samfunnet vårt som for hver ting som digitaliseres derimot får det enda litt vanskeligere. Dette kan føre til digitalt utenforskap. SSB har vist at dette gjelder grupper med lavt utdanningsnivå, pensjonister og enkelte innvandrergrupper (rapport 2022/35). En spesielt utsatt gruppe som ikke nevnes i undersøkelsen og som ikke fanges opp i slike undersøkelser, er rusavhengige. Mange i denne gruppa har utfordringer med å mestre digitale tjenester, men mange mangler også de digitale verktøyene for å i det hele tatt få tilgang som for eksempel mobil/pc. Målet med dette prosjektet er derfor å kunne spre informasjon til en gruppe som ofte opplever digitalt utenforskap.

Aktivitet/tiltak/metode

Tiltaket skal utvikle informasjonskort (Nøkkelkort) med konkrete og typiske spørsmål innhentet fra målgruppen personer med ruslidelser og psykisk uhelse. Kortene presenter spørsmålene på forsiden og svarene på baksiden. Formålet med kortene er å gi svar på typiske og gjentagende spørsmål vi stadig møter av målgruppen, om ulike temaer og om offentlige tjenester. Personer fra målgruppen selv vil delta i utforming av kortene. Dette for at miljøet skal få et eierforhold til kortene. Dette er en videreføring av prosjektet Nøkkelkort som er gjennomført i Oslo. Vi har sett at behovet for kortene favnet videre enn vi forutså. Hjelpeapparatet melder at de er gode hjelpemidler for egen del så vel som for brukere. Vi ønsker å videreføre prosjektet til Bergen og Trondheim. Prosjektet er overførbart, men spørsmål og svar vil tilpasses de aktuelle byene. Det vil etableres en lokal ressursgruppe fra rusmiljøet i de to byene som skal bidra med å innhente aktuelle spørsmål tilpasset byen kortene skal deles ut i. Som i Oslo, søker vi også å få med personer i rusmiljøet i utformingen av kortets dekor. Et slikt samarbeid har i Oslo vist seg å være nyttig, og ikke minst har det bidratt til positive ringvirkninger ved at informasjon om prosjektet har spredd seg i rusmiljøet. I tillegg har de ulike instansene tilknyttet prosjektet blitt gjort oppmerksom på problemstillinger for brukergruppen. I første runde av prosjektet hvor det ble delt ut kort i Oslo var kortene trykket i papir. De fikk fort slitasje. I andre runde valgte man derfor å gå over til plast for lengre varighet og bedre kvalitet. Selv om dette kan medføre en miljøbelastning, er tanken at bruken av plast vil redusere tap av kort. En annen utfordring med prosjektet er at kortenes innhold vil kunne endres over tid, og informasjonen vil derfor kunne bli ugyldig på sikt. For å minske konsekvensene av denne utfordringen har en valgt å gjøre svarene tilstrekkelig generelle der det er mulig, samt datomerke informasjonen.

Antall deltakere

600

Forventet virkning av aktiviteten/tiltaket

Den direkte virkningen av å motta kort er å få informasjon som man ellers kanskje ikke ville fått. For mange vil den digitale informasjonen ikke nå fram. For den enkelte i målgruppen kan nyttig og nødvendig informasjon dreie seg om alt fra hvor man kan få et gratis måltid, til hvordan man oppretter bank-ID, hvilke rettigheter man har innen ulike omstendigheter, eller hvor man får utført sårstell. Kortene er enkle å ta vare på, selv for dem som ikke har fast bopel, og kan dermed benyttes når informasjonen på kortet er aktuell i mottakers hverdag. Man kan også benytte kortene for å bistå andre som ellers ikke har tilgang til informasjonen. I Oslo har vi sett at ulike lavterskeltilbud har delt ut disse kortene og at personer i rusmiljøet har delt dem med hverandre. Nytteverdien ses også hos ulike offentlige instanser som NAV og legevakt, samt ideelle organisasjoner som retter seg mot samme målgruppe. På lang sikt håper man å øke kunnskapen og kompetanse i målgruppen for videre å øke selvstendighet og bedre livskvalitet. I tillegg er en forventet virkning at instanser og hjelpetilbud seg i mellom vil kunne nå enda flere i målgruppen, da det vil være flere som blir kjent med de ulike tilbudene som finnes i Bergen og i Trondheim.

Plan for gjennomføring

Det overordnede ansvaret vil ligge på prosjektleder, med støtte og hjelp fra frivillige og ansatte ressurspersoner i egen organisasjon (FHN). Prosjektlederens ansvar er å etablere ressursgrupper som kan være med på å innhente spørsmål. Dette gjøres sammen med tillitsvalgte i våre regionslag i Vestland og Midt-Norge. Det vurderes som avgjørende å involvere lokale personer til innhenting av spørsmål slik at informasjonen på kortene blir tilpasset, aktuelle og relevante for den by hvor kortene skal fungere. Prosjektleder har også ansvar for å innhente korrekte svar på spørsmålene. Dette gjøres også i samarbeid med tillitsvalgte i FHNs regionslag. De kjenner byene sine godt, og vil kunne bistå prosjektleder å komme i kontakt med de aktuelle instanser. Dette er den del av arbeidet som på mange måter er mest omfattende. Svarene må søkes og innhentes, og videre kontrolleres av de involverte. Prosjektleder har kunnskap og kompetanse til å utforme designet av kortene, og vil ha ansvaret for dette. Kortene som ble laget tilpasset Oslo, vil fungere som mal også for de nye Nøkkelkort. For å utsmykke kortene vil man benytte lokale personer fra de miljøer hvor Nøkkelkortene skal fungere. Dette har vi hatt stor suksess med i oslo, hvor det å være kort-kunstner ga mange en positiv opplevelse. Alle involverte ressursperoner vil honoreres for sitt arbeid.

Sluttrapport

Bakgrunn, målsetting og metode

Prosjektet ble igangsatt som en respons på digitalt utenforskap blant rusavhengige, en oversett gruppe i samfunnet. Målet var å utvikle informasjonskort, “Nøkkelkort,” med konkrete spørsmål hentet fra målgruppen, besvart på baksiden. Kortene skulle gi relevant informasjon om lokale offentlige tjenester og ulike temaer. Prosjektet har tidligere vært gjennomført i Oslo, og ble i dette prosjekt utvidet til Bergen og Trondheim. Metoden inkluderte aktiv deltakelse fra målgruppen i kortutformingen og samarbeid med lokale ressursgrupper. Dette sikret relevans og eierskap i de aktuelle byene, Bergen og Trondheim. Deltakelse fra målgruppen og lokale ressursgrupper sikret relevans og eierskap i byene. Resultatene viser nytte for både målgruppen og hjelpeapparatet, med stor etterspørsel for kortene fra ulike aktører, brukere og hjelpetiltakene. Prosjektet har en tydelig brukermedvirkning, med kontinuerlig dialog med målgruppen. Prosjektet har også prioritert honorering av bidrag fra målgruppen.

Gjennomføring

Gjennomføringen av prosjektet har generelt sett fulgt den opprinnelige plan, men små lokale tilpasninger og justeringer ble gjort underveis. Brukermedvirkningen ble ivaretatt ved å involvere målgruppen aktivt i utformingen av nøkkelkortene og samarbeide med lokale ressursgrupper. Noen endringer som ble gjort var at man endret tallsystemet på kortene slik at det skulle være enklere å få flere kort i fremtiden. Tidligere stod det eksempelvis: 1/25 , men ble endret til at det kun stod 1. Samarbeidet med lokale ressursgrupper var essensielt for å innhente relevante spørsmål tilpasset de aktuelle byene, Bergen og Trondheim. Brukermedvirkningen var gjennomført ved å inkludere personer fra rusmiljøet i utformingen av kortenes spørsmålsutforming samt dekor. Deres bidrag ble honorert, noe som styrket samarbeidet og engasjementet. Det var også tett samarbeid med Helse- og overdoseteamet i Trondheim, Sorgenfri, Gryta og Kirkens Bymisjon, Kaleidoskop, Rusfeltets hovedorganisasjon, samt Huset Bergen. Dialogen med målgruppen var kontinuerlig gjennom hele prosessen, fra innsamling av spørsmål til utformingen av kortene. Dette sikret at kortene ble relevante og nyttige for dem de var ment for.

Resultater og virkninger

Resultatene av prosjektet inkluderer utviklingen av “Nøkkelkort,” som gir målgruppen – rusavhengige – i Bergen og Trondheim tilgang til konkret informasjon om temaer som rettigheter innen helse, justis, og sosiale tjenester, samt informasjon om de lokale hjelpetiltakene. Prosjektet har fått positiv tilbakemelding også fra andre aktører, inkludert hjelpeapparatet, NAV, ideelle organisasjoner, og politikere. Betydningen av prosjektet strekker seg med det utover målgruppen, og kortene vil integreres i daglig arbeid med løpende oppdateringer. Distribusjon vil skje gjennom organisasjonens oppsøkende arbeid, og i samarbeid med andre gatenære tiltak. Målet er å nå så mange brukere som mulig for å øke selvstendighet og kunnskap. Kortene er lagt ut på rusfeltets hovedorganisasjon sin kunnskapsbase, tilgjengelig for alle. Den kontinuerlige dialogen med målgruppen og lokal kunnskapsinnsamling vil sikre at informasjonen forblir oppdatert. Informasjonen vil også være tilgjengelig for ansatte i hjelpetjenester, og dermed vil kunnskapen nå brukere gjennom en kombinasjon av direkte distribusjon og tilgjengelighet på nettet.

Prosjektleder

Andrea Mykland Nilsen

Detaljer
Program
Helse
Prosjektnavn
Nøkkelkort – veileder til tjenestetilbudet i de store byene
Organisasjon
Foreningen for human narkotikapolitikk
Beløp Bevilget
2023: kr 270 000
Startdato
01.07.2023
Sluttdato
30.12.2023
Status
Avsluttet