Hjelper arbeidsinnvandrere med bruk av elekroniske tjenester

Mange opplever store utfordringer med NAV og helsevesenets elektroniske tjenester. Norsk Folkehjelp kombinerer digital opplæring med samhold og glede.

Norsk Folkehjelp gir veiledning til utsatte arbeidstakere via digitale medier. Foto: Norsk Folkehjelp

Mange arbeidsinnvandrere, som inntil nylig nesten utelukkende har konsentrert seg om å jobbe, har plutselig blitt kastet ut i en ny virkelighet der de må bruke de elektroniske tjenestene til NAV og helsevesenet.

De fleste synes dette er utfordrende og opplever store vansker på grunn av manglende norskkunnskaper. For flere blir også utfordringene enda større, da mange også mangler grunnleggende digitale ferdigheter.

Hjelper med bruk av elektroniske tjenester

Norsk Folkehjelp vil organisere en stabil telefontjeneste for å hjelpe folk som har store vansker med å bruke NAV og helsevesenets elektroniske tjenester, på grunn av lave lese- og dataferdigheter.

– Vi forventer at folk hjelpes til å hjelpe seg selv i en pandemi, forteller prosjektleder Susana Biamon.

De vil også organisere syv solidariske, digitale grupper, gjennom bruk av Skype eller lignende. Her skal folk få ha digital sosial kontakt, som vil bekjempe isolering og gi muligheten til hjelpe hverandre. Hver gruppe skal ha inntil tolv deltakere.

Solidaritet i praksis

Både språkbarriere og ulikt nivå på kjennskap til digitale hjelpemidler er med på å gjøre det utfordrende å gi råd og veiledning over telefon.

Det er mye lettere å hjelpe direkte via dataskjermen når man kan se hverandre. Alle deltakerne oppfordres derfor til å skaffe seg Skype/WhatsApp. I tillegg har de frivillige som veileder og hjelper folk personlig å laste eller å koble seg til disse digitale programmene.

– Med dette prosjektet ønskes det at befolkning med innvandrerbakgrunn og arbeidsinnvandrere blir robuste til å stå i fremtidens krisetiltak i samfunnet ved hjelp av digital kommunikasjon, sier Biamon.

Susana Biamon forteller at det er viktig at de bruker den kompetansen de har og at de kan hjelpe folk når de trenger det.

– Det er solidaritet i praksis, sier hun.

Dette prosjektet fikk støtte gjennom Ekstraprogram i forbindelse med koronaepidemien.

Utrop skriver om prosjektet 27. april 2020: Utsatte arbeidstakere får hjelp og veiledning av frivillige


Sluttrapportsammendrag

TELEFONSAMTALER: I gjennomsnitt har vi gjennomført 42 digitale samtaler per måned, totalt 420 digitale samtaler i 2020. På digitale / telefon samtaler har prosjektet bistått deltakere med praktiske orienteringer om registrering som arbeidssøker, prosedyrer for å sende meldekort, søknader om permitteringspenger, dagpenger, sykepenger, skattekort, foreldrepenger, barnetrygd, sosialhjelp, bostøtte, husbankens prosedyrer, konflikter på arbeidsplassen, konflikter med arbeidsgiver, regler og rettigheter i norsk arbeidsliv, hvordan søke jobb, helsesystemet i Norge, fastlege.

DIGITALE GRUPPER: Deltakelse på de solidariske gruppene ble organisert etter språkbakgrunn eller regions opprinnelse, det ble organisert slik fordi det var mange som ikke kunne snakke flytende norsk, og det ble lettere for mange å delta i gruppene der alle deltakere kunne snakke felles språk. Det var viktig at kommunikasjon ikke skulle bli en barriere for deltakelse på dette solidariske tiltaket. Noen grupper hadde møte en gang i uke andre to ganger i måned. Det ble organisert seks solidariske digitale grupper, det deltok mellom 9 -14 personer, total deltakelse i de seks gruppene: 67 personer.

De seks gruppene er følgende:

 • Dominikanske gruppe, 11 deltakere
 • Øst-europeisk gruppe, 12 deltakere
 • Afrikansk gruppe, 10 deltakere
 • Arabisk gruppe, 9 deltakere
 • Spansk-latinamerikansk gruppe, 14 deltakere
 • Blandet gruppe, 11 deltakere

Det var store utfordringer i første periode. Etterhvert har prosjektet gitt personlig hjelp, deltakere er blitt mindre skeptiske/redde i forhold til å bruke digitale kommunikasjonskanaler, alle kunne koble seg til og det ble lettere for dem å kunne delta på digitale møter. Noen grupper hadde digitale møter en gang per uke, andre hadde to ganger per måned. Noen grupper bestod kun av arbeidsinnvandrere fra EØS området, andre grupper bestod av deltakere som har vært lenge arbeidsledige. De fleste av deltakere sliter med større grad av sosial isolering, angst og stress og hadde behov for sosiale nettverk.

Gruppefungering
Prosjektet har som formål å legge tilrette for at deltakerne opparbeider seg selvtillit og mestringsfølelse når det gjelder å leve under pandemien mtp. helsemyndighetene beslutninger og anbefalinger. På denne måten har deltakerne fått verktøy og nettverk som er nødvendig for å forebygge stress, bekymringer og negative påvirkninger som skapes av langvarig isolering. Deltakerne i gruppene har hjulpet hverandre på̊ ulike måter. Eksempelvis; personer som ikke har egen bolig, fikk hjelp av andre til å skaffe seg ett sted å bo. Disse solidariske grupper kunne med støttet av prosjektet, organisere diverse digitale sosiale aktiviteter.

Nettverkene har vært veldig positive for de av deltakerne som ikke har familie, nærkontakter eller nettverk i Norge. Her kunne deltakerne få nødvendig støtte for å forebygge angst, isolasjon og depresjon som ofte kan oppstå som ett resultat av den sosiale nedstengingen. Under digitale møter har vi kombinert fagorientert foredrag med mye sosiale dialoger om ulike aspekter om livet og personlig kulturelle utfordringer i Norge, utfordringer relatert til helse, integrering, jobb, utdanning, norske systemet, familie osv.

På alle gruppene har vi planlagt og gjennomført digitale foredragene om følgende temaer:

 • Hvordan søke jobb
 • Registrering som arbeidssøker, prosedyrer for å sende meldekort, søknader om permitteringspenger, dagpenger, sykepenger, foreldrepenger.
 • Skattekort og skattesystemet i Norge
 • Barnetrygd, sosial hjelp
 • Bostøtte, husbankens prosedyrer
 • Konflikter på arbeidsplassen, konflikter med arbeidsgiver
 • Sosial kontakt og sosiale relasjoner som et virkemiddel for forebygging av psykiske helseproblemer
 • Klima og kosthold, forebygging av overvekt
 • Migrasjon og psykisk helse, identitet og isolering
 • Helsesystemet i Norge, fastlege
 • Generell orientering om det norske arbeidsmarkedet – om skattesystem, skattekort – om NAVs regler og rutiner, NAVs funksjoner, dagpenger, osv.
 • Om utdanningssystem og alle utdannings muligheter som tilbys i Norge – om HELFO, fastlegeordningen osv.
 • Om arbeidsliv, arbeidskultur, arbeidskontrakter, regler, jobbkoder og feriepenger
 • Tall og statistikk om arbeidsledighet
 • Kvalifikasjonskrav etter bransje og yrke
 • Språkkrav etter bransje og yrke Arbeidsmarkedet i Oslo og omegn
 • Mer detaljert informasjon om mulighetene for arbeid og utfordringer i ulike bransjer og bedrifter i Oslo-regionen.
 • Nettverksbygging, utveksling av erfaringer med arbeid og arbeidssøking i Norge.
 • Praktisk hjelp med å fylle ut skjemaer, forstå systemet, få svar på spørsmål om NAV, Helfo og andre offentlige sider.
 • Regler og rettigheter i norsk arbeidsliv
 • Arbeidsmiljøloven
 • Rettigheter og plikter
 • Kulturelle koder og forventninger
 • Nettverksbygging, utveksling av erfaringer med arbeid og arbeidssøking i Norge og hjemlandet

Samarbeidspartner på fagforedragene:

 • Likestilling og diskrimineringsombudet
 • Juridisk Rådgiving For Kvinner
 • Landsorganisasjonen i Norge
 • NAV
 • Lege
 • Oslo politi
 • Lærer i den videregående skolen

Dagene etter gruppemøter har medarbeider gitt personlig digital veiledning, rådgivning og orientering, vi har gjennomført i gjennomsnitt 42 månedlig digitale samtaler, 420 personlig digitale samtaler i 2020.

i har fokusert spesielt på saker relatert til dårlige og ulovlige arbeidsforhold, uklare arbeidskontrakter, sosial dumping og utnyttelse. Vi har også fokusert på boligsituasjonen blant arbeidsinnvandrere. På boligmarkedet er det mye utnytting og uforsvarlige forhold. Mange bor i alt for trange leiligheter, med korte kontrakter, eller til og med uten kontrakt osv. De har stort behov for informasjon og en måte å skaffe seg/ leie bolig som sikrer dem mot utnytting og diskriminering. Vi informerte deltakere om LO sin betydning i arbeidsliv. Vi anbefalte deltakere å fagorganisere seg, og veiledet dem om hva det innebærer og hvordan det gjøres.

OPPSUMMERING RESULTATER PÅ SEKS DIGITALE GRUPPER:

 • • 9-14 møter per gruppe, 2 timer hvert møte, totalt 70 møter
 • • 4 fagforedrag per gruppe, 24 fagforedrag
 • • 67 deltakere

OPPSUMMERING RESULTATER VEDR. TELEFON / DIGITAL VEILEDNING:

 • 42 digitale samtaler i gjennomsnitt per måned, 420 digitale samtaler i 2020 til omtrent 280 deltakere.

TILTAKET HAR BIDRATT TIL:

 • 12 deltakere har fått jobb
 • 5 deltakere har fått språkpraksis og arbeidspraksis
 • 4 deltakere fikk deltakelse på AMO kurs ved NAV
 • 3 deltakere har begynt å ta utdanning
 • 280 deltakere har fått digital / telefon personlig rådgivning og veiledning

Søknadssammendrag

Bakgrunn
Mange arbeidsinnvandrere, som inntil nylig nesten utelukkende har konsentrert seg om å jobbe, har plutselig blitt kastet ut i en ny virkelighet der de må bruke de elektroniske tjenestene til NAV og helsevesenet. De fleste synes dette er utfordrende, og mange har store vansker på grunn av sine mangelfulle norskkunnskaper, særlig leseferdigheter, og utfordringene blir enda større fordi mange av dem også mangler grunnleggende digitale ferdigheter.

Mål
Å organisere stabil telefon-digitaltjeneste for å hjelpe folk som har vansker med å bruke NAVs elektroniske tjenester på grunn av lave lese- og dataferdigheter. Inntil 210 personer

Å organisere syv solidariske, digitale grupper, gjennom bruk av Skype, for at folk skal ha digital sosial kontakt og at de kan hjelpe hverandre. Inntil 70 personer

Målgruppe
Målgruppen er arbeidsinnvandrere og andre (20-66 år) som har vanskeligheter med å opprette og opprettholde kontakt med NAV og helsesystemet gjennom elektroniske systemer på grunn av at de mangler de nødvendige norskkunnskaper, spesielt leseferdigheter, og på grunn av manglende datakunnskaper.

Tidsplan
April-Mai
– Organisere staben og kjøre markedsføring gjennom Face og andre medier. Vi ringer opp tidligere arbeidsmarkedsorienterings deltakere. (Vi har siden 2008 drevet en lang rekke grupper der vi orienterer EØS arbeidsinnvandrere om det norske arbeidsmarkedet).
– Råd og praktisk bistand over telefon, tre timer i uka, fra man. til fre.
– Vi organiserer de to første digitale gruppene, inntil ti deltakere per gruppe.

Juni
– Organiseres to digitale grupper
– Vurdering av aktiviteter.

August-desember
-Fortsette med telefon-bistand, tre timer i uka, fra man. til fre.
-Å organisere tre digitale grupper til.

Resultater
Rådgivning over telefon skal bistå inntil 210 personer fra mai til desember.

Digitale grupper skal skape solidaritet mellom deltakerne og at de hjelper hverandre med å finne råd, unngå stress, bekymringer og andre negative konsekvenser som kan føre til alvorlige helseproblemer. Bekjempe isolasjon og ensomhet. Inntil 70 personer.

Prosjektleder

Susana Biamon

Detaljer
Program
Ekstraprogram i forbindelse med koronaepidemien
Prosjektnavn
Oasen NF Oslo
Organisasjon
Norsk Folkehjelp
Beløp Bevilget
Kr 200.000
Startdato
22.04.2020