Skriver seg gjennom sorgen

Gjennom digitale skrivekurs håper LUB at medlemmene kan finne nettverk og sorgstøtte.

Prosjektleder Olga Lehmann er opptatt av å koble litteratur og psykologi, og håper skrivekursene kan bidra til at foreldre kan lære seg å leve med sine tap. Foto: Ragnhild Åse/Landsforeningen uventet barnedød

– Målet med kurset er å bearbeide vanskelige følelser gjennom ulike skriveøvelser, og lære å leve best mulig med tapet sitt. Verdier vi skal jobbe med er blant annet kjærlighet, medfølelse, selvmedfølelse og hvordan skape mening i det meningsløse, forteller prosjektleder Olga Lehmann.

Ville gjøre noe verdifullt

Lehmann er psykolog og jobber ved Institutt for Psykologisk Rådgivning. Sammen med Landsforeningen uventet barnedød har hun utviklet et terapeutisk skrivekurs online for foreldre som har mistet barna sine.

– Jeg har en bakgrunn i eksistensiell psykologi selv, og derfor har jeg vært veldig interessert i tematikker som sorg. Med koronasituasjonen i Norge ville jeg gjøre noe verdifullt, og da bestemte jeg meg for å ta kontakt med LUB for å høre om vi kunne skape et fellesprosjekt, sier Lehmann, og fortsetter:

– De var veldig entusiastiske og Trine Giving Kalstad, fagsjefen ved LUB og sorgterapeut, har vært en nøkkelperson. Vi skrev søknaden sammen og fant ut at vi hadde mange fellesperspektiver som har gjort det lett å samarbeide.

Savner likesinnede

Etter at pandemien stengte landet merket LUB raskt at mange av deres medlemmer ble mer ensomme. Mange mistet tilbud fra psykolog eller andre i helsetjenesten.

– Mange uttrykker savn over å ikke få truffet andre i samme situasjon for å kunne dele tanker og følelser, fordi sorggrupper og møteplasser er midlertidig stanset, forteller Lehmann.

Etter at søknaden ble innvilget kom de raskt i gang med blant annet grunnkurs i sorgterapi. I tillegg jobbet de med bruketilnærming via to ulike online skjemaer. Responsen var god og resulterte i at hele 80 personer meldte sin interesse til kurs.

Finne mening i livet

Håpet er at deltakerne skal få både nettverk og hjelp til å håndtere sorgen.

– Vi håper at deltakerne kan lage et kreativ produkt som de enten kan bruke privat eller kanskje de vil dele med et større publikum. Samtidig er målet at deltakerne finner ressurser for å bearbeide vanskelige emosjoner rundt sorg og for å finne mening i sine liv, sier Lehmann.


Sluttrapportsammendrag

I første del av prosjektet ble LUB-medlemmer invitert til å delta i en online undersøkelse der vi spurte om hva de opplevde som de største emosjonelle utfordringene ved å holde sosial distanse og være i karantene. Vi fikk 222 svar.

Undersøkelsen bekreftet at en del har mistet eller ikke får hjelp fra det offentlige under pandemien og at det mangler kunnskap om hvordan skape lavterskeltilbud for sørgende på en effektiv måte. Videre slet mange med isolasjon (30%), ensomhet (16 %), Smerter og kroppslig uro (17%), meningsløshet (13%) og lav selvfølelse (18%). Det var også et stort antall som slet i parforholdet (33%), i forhold til sine andre barn (40%) og med relasjoner generelt (14%). For mange ble dette forhold som kompliserte sorgprosessen. 65 meldte interesse for det terapeutiske skrivekurset.

Basert på definerte kriterier om tid siden tapet, mangelfull profesjonell hjelp, annen støtte med mer fikk 16 av disse plass. Alle hadde mistet sitt barn i 2019 eller 2020. Fem falt fra underveis blant annet grunnet sykdom.

De fleste var svært fornøyd med skrivekurset og muligheten til å jobbe med sin sorg på en nye eller annen måte. I tillegg ble det å treffe andre i samme situasjon og kjenne fellesskap med likesinnede en viktig del av det som gjorde dette online skrivekurset til et støttende og hjelpsomt tiltak. De aller fleste benyttet tilbudet om tre timers psykologhjelp ved Institutt for psykologisk rådgivning (IPR).

De fem IPR-trapeutene som deltok i prosjektet deltok også på to ganger tre timers undervisning om sorg og terapeutisk skriving. Her fikk også andre terapeuter fra IPR anledning til å delta. Dette har bidratt til at kompetanse om sorgterapi er økt i dette fagmiljøet.

I all hovedsak ble prosjektet gjennomført som beskrevet i prosjektskissen. Deltakerne møttes ukentlig 8 ganger over 3 timer på Zoom på kveldstid. Programmet for kurssamlingene var: 1 og 2: Velkommen, presentasjon av kurset. Sorg og håp 3 og 4: Sorg og medfølelse 5 og 6: Sorg og kjærlighet 7 og 8: Sorg og mening i livet Kurset startet opp 1. juni og varte i de påfølgende 8 ukene.

Etter avtale med kursdeltagerne skulle kurset gå også gjennom sommerferien, noe som viste seg å skape litt problemer for enkelte deltagere som måtte melde forfall. Evaluering via spørreundersøkelse på SurveyMonkey viser at deltagerne stort sett er fornøyde og at dette har hatt god eller svært stor betydning for deres sorgprosess. I tillegg til å ha gode helsegevinster, viste dette seg å være et svært koronavennlig tiltak, og det har i stor grad bidratt til at LUB kan tilby viktig sorgstøtte i en ellers vanskelig og ensom tid for mange.


Søknadssammendrag

Mange har vært tilnærmet isolert i sine hjem de siste ukene. For dem som nylig har mistet barn kan dette øke risikoen for psykiske vansker. Begravelsen blir utsatt eller gjennomføres med svært få mennesker, sorggrupper avlyses og sosial kontakt er begrenset. Dette kan øke risikoen for ensomhet. Under pandemien har flere instanser et svært begrenset helsehjelptilbud og mange sørgende får derfor ikke nødvendig oppfølging. Vi ser behov for å etablere digitale tilbud i psykisk helsearbeid. De som mister barn nå kan få en uheldig start på sorgprosessen og kan ha god nytte av psykologfaglig støtte parallelt med hjelp og likepersonstøtte fra LUB.

For å fremme prosessering av sorgen har LUB nå søkt samarbeid med Institutt for Psykologisk Rådgivning (IPR). Sammen skal vi arrangere et gratis online skrivekurs for 15 sørgende. Målet med dette terapeutiske kurset er at relasjonelle problemer forebygges, og at risiko for langtidssykmelding og psykiske plager reduseres. Målgruppen er foreldre som nylig har opplevd uventet barnedød og som får mangelfull oppfølging grunnet covid-19 pandemien.

Del en er en online undersøkelse til LUB-medlemmer der vi spør hva oppleves som de største emosjonelle utfordringene ved å holde seg hjemme i karantene. Parallelt markedsføres skrivekurset med oppstart 15. mai. Kurset har 8 ukentlige samlinger à 3 timer og inneholder undervisning, øvelser individuelt og i gruppe, spørsmål og svar og hjemmeoppgaver. Vi skal bruke Microsoft Teams, en løsning med høy datasikkerhet. Alle deltakerne får tilbud om emosjonell førstehjelp og rådgivning fra en IPR-terapeut underveis.

Den terapeutiske effekten i å skrive når man opplever livskriser er vel dokumentert som intervensjon. På kurset settes verdier i fokus gjennom ulike temaoppgaver slik at de sørgende kan bearbeide vanskelig tanker og følelser. Dette er et lavterskeltilbud. Forventet resultat er at et online skrivekurs for sørgende har terapeutisk effekt slik at deltakerne får bearbeidet sorgrelaterte problemer.

Prosjektleder

Olga Lehmann

Detaljer
Program
Ekstraprogram i forbindelse med koronaepidemien
Prosjektnavn
Online terapeutisk skrivekurs og rådgivning til sørgende etter barnedød
Organisasjon
Landsforeningen uventet barnedød
Beløp Bevilget
Kr 199.140
Startdato
14.04.2020