Operasjon Selvfølelse

God selvfølelse og et uanstrengt forhold til kropp, mat og vekt er blant målene til ROS’ eget ungdomspanel.

Ungdomspanelet Operasjon Selvfølelse har gjennomført to kampanjer det siste året. Her med bærenett til kampanjen #førstesteget, som oppfordrer ungdom til å tørre å snakke med noen dersom de har det vanskelig. Foto: Rådgivning om Spiseforstyrrelser

Rådgivning om Spiseforstyrrelser (ROS) har etablert et helt eget ungdomspanel, Operasjon Selvfølelse. Det består av 12 ungdommer i alderen 13-18 år, som alle har et stort engasjement for at barn og unge skal ha det bra med seg selv, ha god selvfølelse, og et uanstrengt forhold til kropp mat og vekt. 

– Operasjon Selvfølelse representerer på mange måter «den unge stemmen» i ROS. De har sin egen instagramkonto, der de ønsker å bevisstgjøre barn og unge om tematikker knyttet til kropp og selvfølelse, og hvordan vi påvirker og påvirkes av hverandre, sier prosjektutvikler i ROS, Marte Vigeland.

Kampanjer og avisinnlegg

Det siste året har ungdomspanelet gjennomført to kampanjer: #skifttema som handler om negativt kroppssnakk og hvordan vi snakker nedsettende om oss selv foran andre, og #førstesteget som oppfordrer unge til å tørre å snakke med noen dersom de har det vanskelig.

De har også hatt leserinnlegg på trykk i Aftenposten SiD, laget videoer der de har intervjuet rådgivere i ROS, vært med å spille inn podcast og deltatt på møter med politikere.

– Et viktig mål med prosjektet er å få bedre innsikt i hva som rører seg blant barn og unge i dag, og gi rom og plass til den unge brukerstemmen, sier Vigeland.

I tillegg håper ROS at organisasjonens tilbud kan bli mer kjent blant unge, slik at de som faktisk sliter kan få hjelp på et tidlig tidspunkt.

Ungdommene som er med i Operasjon Selvfølelse har blitt gode venner gjennom arbeidet de gjør. Nå får de også rosene ord fra både helsesøstre, lærere, foreldre og andre ungdommer. Foto: Rådgivning om Spiseforstyrrelser

Gode venner

Vigeland sier at ungdommene i Operasjon Selvfølelse har blitt en sammensveiset gjeng.

– Ungdommene som er med, sier selv at det er et kjekt og givende prosjekt å være med på. Mange av dem meldte interesse uten å kjenne noen andre som var med, og vi har nå fått en fin og sammensatt gruppe som har blitt gode venner.

– Vi har lagt stor vekt på faglig påfyll for ungdommene, blant annet gjennom møter med psykologer, noe de synes er veldig spennende å lære mer om, sier hun. 

Gode tilbakemeldinger

Ungdommene selv forteller at de har blitt veldig bevisste på hvor mye fokus og snakk det er om kropp – både på skolen, i hjemmet og på andre arenaer – og hvordan dette kan påvirke dem og andre.

Arbeidet de har lagt ned i prosjektet får gode tilbakemeldinger også fra andre grupper.

– Vi har også mottatt mange tilbakemeldinger fra både andre ungdommer, helsesøstre, lærere og foreldre, som synes det er flott at ungdommens stemme løftes frem, og at disse tematikkene settes fokus på, sier Vigeland.

  


Søknadssammendrag

Bakgrunn

Barn og unge er en spesielt viktig målgruppe for ROS sitt forebyggende arbeid, ettersom rundt halvparten av de som rammes av spiseforstyrrelser, er under 18 år. ROS erfarer dessverre at det er utfordrende å fange ungdommers oppmerksomhet i dagens stadige strøm av informasjon i flerfoldige kanaler. For å klare å nå frem med vårt forebyggende budskap er vi avhengig av å spisse vår kommunikasjon, og være aktuelle og relevante for ungdom og de livene de lever i dag.

Målsetting

ROS ønsker å være en relevant aktør når det gjelder å skape forebyggende og helsefremmende dialog med ungdom. Vi ønsker å få bedre innsikt i ungdommers reelle utfordringer og behov, utvikle strategier og tiltak for hvordan vi best kan kommunisere med målgruppen, samt implementere og evaluere disse.

Målgruppe

Prosjektets målgruppe er ungdom mellom 13 og 18 år – herunder både gutter og jenter med ulik etnisk, kulturell og sosial bakgrunn.

Antall personer i målgruppen

450000

Beskrivelse av gjennomføring

ROS ønsker å etablere et eget ungdomspanel som skal bestå av 8-10 ungdommer mellom 13 og 18 år – herunder gutter og jenter med ulik sosial, etnisk og kulturell bakgrunn. Ungdomspanelet skal representere den unge stemmen og arbeide for å skape økt engasjement for forebyggende og helsefremmende tiltak. Innhold og budskap skal åpnes opp for generelle og dagligdagse problemstillinger som dagens ungdom møter på, og som kan relateres til problematikk knyttet til mat og kropp. Innholdet skal på den måten kunne treffe bredt, og være relevant og aktuelt for ungdommer flest. Ungdomspanelet vil i stor grad selv avgjøre hvilket budskap som formidles, og gjennom hvilke kanaler dette gjøres. De vil komme med egne innspill til interessepolitisk arbeid og ha reell medvirkning i alle ledd. Samtidig er det en svært viktig forutsetning at ungdomspanelets arbeid er forankret i organisasjonen, noe som vil være prosjektledelsens ansvar.

Fremdriftsplan

Januar 2020 – mars 2020: Rekruttering av 8-10 ungdommer til ungdomspanelet. April 2020 – juni 2020: Gjennomføre opplæring, innsiktsarbeid og oppstartworkshops med ungdomsrådet. August 2020 – Desember 2021: Kontinuerlig drift av ungdomspanelet: faste møter, innholdsproduksjon, publisering i ulike kanaler, organisering og gjennomføring av diverse aktiviteter. November 2021 – Desember 2021: Evaluering, plan for videreføring.

Søknadssammendrag

Bakgrunn for prosjektet

Barn og unge er en spesielt viktig målgruppe for ROS sitt forebyggende arbeid, ettersom rundt halvparten av de som rammes av spiseforstyrrelser, er under 18 år. ROS erfarer dessverre at det er utfordrende å fange ungdommers oppmerksomhet i dagens stadige strøm av informasjon i flerfoldige kanaler. For å klare å nå frem med vårt forebyggende budskap er vi avhengig av å spisse vår kommunikasjon, og være aktuelle og relevante for ungdom og de livene de lever i dag.

Målsetting for prosjektet

ROS ønsker å være en relevant aktør når det gjelder å skape forebyggende og helsefremmende dialog med ungdom. Vi ønsker å få bedre innsikt i ungdommers reelle utfordringer og behov, utvikle strategier og tiltak for hvordan vi best kan kommunisere med målgruppen, samt implementere og evaluere disse.

Målgruppe

Prosjektets målgruppe er ungdom mellom 13 og 18 år – herunder både gutter og jenter med ulik etnisk, kulturell og sosial bakgrunn.

Antall personer i målgruppen som prosjektet planlegger å nå

450000

Beskrivelse av tiltak/aktivitet samt gjennomføring av prosjektet

ROS ønsker å etablere et eget ungdomspanel som skal bestå av 8-10 ungdommer mellom 13 og 18 år – herunder gutter og jenter med ulik sosial, etnisk og kulturell bakgrunn. Ungdomspanelet skal representere den unge stemmen og arbeide for å skape økt engasjement for forebyggende og helsefremmende tiltak. Innhold og budskap skal åpnes opp for generelle og dagligdagse problemstillinger som dagens ungdom møter på, og som kan relateres til problematikk knyttet til mat og kropp. Innholdet skal på den måten kunne treffe bredt, og være relevant og aktuelt for ungdommer flest. Ungdomspanelet vil i stor grad selv avgjøre hvilket budskap som formidles, og gjennom hvilke kanaler dette gjøres. De vil komme med egne innspill til interessepolitisk arbeid og ha reell medvirkning i alle ledd. Samtidig er det en svært viktig forutsetning at ungdomspanelets arbeid er forankret i organisasjonen, noe som vil være prosjektledelsens ansvar.

Fremdriftsplan for prosjektet

Januar 2020 – mars 2020: Rekruttering av 8-10 ungdommer til ungdomspanelet. April 2020 – juni 2020: Gjennomføre opplæring, innsiktsarbeid og oppstartworkshops med ungdomsrådet. August 2020 – Desember 2021: Kontinuerlig drift av ungdomspanelet: faste møter, innholdsproduksjon, publisering i ulike kanaler, organisering og gjennomføring av diverse aktiviteter. November 2021 – Desember 2021: Evaluering, plan for videreføring.

Sluttrapport

Målsetting, målgruppe og bakgrunn for prosjektet

Utallige rapporter forteller at det er utfordrende å være ung i dag og det rapporteres stadig om vekst i psykiske plager blant unge. Når det snakkes om livskvalitet blant ungdom, er dette begrepet ofte knyttet tett opp til kropp og selvfølelse, og spiseforstyrrelser er den diagnosen som har hatt en sterkest økning de siste år. Da ROS er et lavterskeltilbud som har forebygging av spiseforstyrrelser som et av våre hovedmål, er barn og unge en sentral målgruppe. Vi ønsket derfor å styrke kommunikasjon med og for ungdom mellom 13 og 18 år, gjennom opprettelse og drift av et eget ungdomspanel. Overordnet målsetting var å være en relevant aktør i dialog med ungdom. Vi ønsket å få bedre innsikt i hvilke temaer som var relevant for unge i dag, hvilke kanaler det var viktig å være til stede på og hvordan vi kan best kunne formidle vårt budskap. Samtidig ønsket vi å gi de unge en plattform hvor de selv kunne sette fokus på temaer de syntes var viktig.

Beskriv i hvilken grad oppsatte effektmål ble nådd (ref søknadsskjemaet)

Målet med prosjektet har vært bedre kommunikasjon med barn og unge som målgruppe, noe som blant annet kan måles i antall henvendelser fra denne gruppen. Vi ser at vi fra 2019 til 2021 har hatt en økning på 105 % i antall henvendelser fra barn og unge t.o.m. 18 år. Denne økningen kan i stor grad også knyttes til pandemien og restriksjoner knyttet til denne, men vi tror også at vi gjennom prosjektet har blitt mer synlig og mer relevant for de unge. På ungdomspanelets Instagram-profil har vi ca 1000 følgere. Ungdomspanelet sto også bak ROS sin mest populære Instagram-post noensinne, med video som adresserte voksne som snakker nedsettende om egen kropp. Denne har fått over 100 000 visninger.

Antall personer i målgruppen nådd av prosjektet

150000

Prosjektgjennomføring/Metode

Prosjektet ble ledet av Nina Hvidsten og Marte Vigeland fra ROS, som også sto for rekruttering og ledelsekoordinering av ungdomspanelet. I løpet av prosjektets første år jobbet vi med rekruttering og innsiktsarbeid. Sammen med ungdommene kom vi frem til hvem vi ønsket å påvirke, hvilke kanaler som skulle satses på og vi ble enig om en egen profil med logo, som skulle brukes i forbindelse med panelets arbeid. Det var viktig for oss at det var ungdommene selv som i hovedsak skulle foreslå aktiviteter og budskap, mens prosjektledelsen skulle sikre at kommunikasjon var i tråd med ROS sine mål og verdier. Gjennom prosjektperioden ble det utført en rekke aktiviteter som var spesifikt rettet mot barn og unge. Vi kan blant annet nevne stand, prisutdeling, deltagelse i podcast, skriving av debattinnlegg, produksjon av YouTube-serie, møte med politikere med mer. Ungdomspanelet har gjennom prosjektperioden variert i størrelse, da noen har måttet trekke seg grunnet mangel på tid, mens flere har kommet til. Fra en start med seks deltakere, hadde vi ved prosjektslutt tolv deltagere. I fortsettelsen ser det ut til at vi vil sitte igjen med åtte, noe som vi anser som ideelt.

Resultater og resultatvurdering

Til tross for at prosjektet fikk en tøff oppstart grunnet Covid 19-pandemien og restriksjoner knyttet til møter og annen aktivitet, er vi svært fornøyd med resultatene av prosjektet. Vi har fått en unik innsikt i ungdoms hverdag og har fått et bedre grunnlag for kommunikasjon med målgruppen. Gjennom arbeidet med ungdommene har vi blant annet sett at det er noen temaer som de var spesielt opptatt av: – Venner og familiemedlemmer som snakker negativt om kropp og hvordan dette påvirker dem – Hvordan veiing og fokus på kalorier i skolen kan påvirke negativt – Hvordan man kan hjelpe venner som har det vanskelig – Sammenligning og påvirkning fra sosiale medier I tillegg uttrykte de blant annet et stort behov for at ROS var mer til stede i skolen, både for elever og voksne. Dette har også vært et prosjekt der brukermedvirkning har stått sentralt, da det har vært ungdommene selv som har tatt initiativ til tema og aktiviteter de selv mente var viktige og nyttige.

Oppsummering og videre planer

Ungdomspanelet er nå blitt en viktig del av ROS og vi ønsker å fortsette med dette arbeidet. Vi har virkelig blitt imponert over ungdommenes engasjement for psykisk helse, og deres ønske om å hjelpe andre. I tillegg har fire av deltagerne i ungdomspanelet blitt rekruttert inn i et nytt prosjekt støttet av stimuleringsmidler fra Dam. Dette handler om tilstedeværelse på TikTok der vi skal lage innhold for og med ungdommene. Her tar vi også med oss verdifull læring fra to års arbeid med ungdomspanelet.

Prosjektleder

Nina Kvamsdal Hvidsten

Detaljer
Program
Helse høst (2019)
Prosjektnavn
Operasjon Selvfølelse
Organisasjon
Rådgivning om Spiseforstyrrelser
Beløp Bevilget
2020: kr 615 000, 2021: kr 615 000
Startdato
06.01.2020
Sluttdato
31.03.2022
Status
Avsluttet