Opplæring for verv i brukerutvalg

I samarbeid med

Søknadssammendrag

1. Bakgrunn for prosjektet
Pasientenes behov skal være førende for struktur og innhold i helse- og sosiale tjenester. Brukermedvirkning er en etablert rettighet innen dette området. På systemnivå i helseforetak og Nav har brukernes organisasjoner rett til deltakelse i rådgivende organer for ledelsen med mulighet til å uttale seg om planlegging, gjennomføring og evaluering av virksomhetens tjenester.
En brukerrepresentant skal ha alle brukernes interesser for øyet, ikke bare egen diagnosegruppes. Da er det imidlertid viktig at brukerutvalget som sådan får den brede sammensetningen som gjør det i stand til å se det helhetlige bildet. Kreft, som i seg selv dekker om lag 200 ulike diagnoser, utgjør en av de største diagnosegruppene i helsesektoren målt etter antall sykehusdøgn og antall polikliniske konsultasjoner. Kreftrammede utgjør også en stor del av brukerne ved Nav-kontorene. Og antall kreftrammede forventes å øke i årene framover. Kreft skiller seg fra mange andre diagnosegrupper ved at den behandles ved de fleste avdelinger i et sykehus. En kreftrammet vil også komme i kontakt med svært mange av tjenestene hos Nav. Dette tilsier at kreftområdet vil bringe inn svært nyttig kompetanse til brukerutvalg i helseforetak og Nav, nettopp fordi det kan komplettere den kompetansen og kunnskapen brukerutvalget skal besitte.
2. Prosjektets målsetting
Systematisere kunnskapen om kreftrammedes særskilte utfordringer i møtet med helseforetak og Nav. Dyktiggjøre potensielle kandidater til verv i brukerutvalg slik at utvalget kan bli det korrektiv til virksomhetens ledelse det er ment å være. Dette vil komme alle brukergrupper til gode. Et sideordnet mål vil være å rekruttere flere kompetente kandidater til verv i brukerutvalg.
3. Prosjektets målgruppe
Dagens brukerrepresentanter fra pasientforeninger innen kreftområdet samt medlemmer i de samme foreningene som ønsker å være kandidat til verv som brukerrepresentant. Det forventes i gjennomsnitt 30 deltakere per seminar, totalt 120 deltakere.
Deltakerne vil bli rekruttert i samarbeid med de enkelte pasientforeningene.
4. Beskrivelse av gjennomføring
Arbeidet med å utvikle opplæringsprogrammet vil starte våren 2013. Det vil bli nedsatt en prosjektgruppe som får ansvaret for å arbeide fram programmet. Spesialkompetanse (foredragsholdere) vil bli kjøpt inn der denne ikke finnes i pasientforeningene eller i Kreftforeningen.
Distriktskontorene i Kreftforeningen vil være ansvarlig for å gjennomføre de regionale seminarene (ett i hver helseregion).
5. Prosjektets betydning
«Den vet best hvor skoen trykker som har den på»: Brukerutvalgene skal være et korrektiv og rådgivende organ for administrativ ledelse i helseforetak og Nav. Bedre skolerte brukerrepresentanter vil bedre kunne fremme interessene til pasient- og brukergruppene og dermed bidra til å forbedre og kvalitetssikre tjenestene i helse- og velferdssystemene..
6. Framdriftsplan
Oppbygging og innhold av seminaret vil stå ferdig i løpet av våren 2013. Deltakermateriell vil bli utviklet parallelt med programarbeidet. Seminarene vil bli avholdt med to seminarer høsten 2013 og 2 våren 2014.

Sluttrapport

Sluttrapport/artikler (pdf)

Sluttrapport kurs i brukermedvirkning.pdf

Prosjektleder/forsker

Nina Adolfsen

Detaljer
Program
Rehabilitering (2012)
Prosjektnavn
Opplæring for verv i brukerutvalg
Organisasjon
Kreftforeningen
Beløp Bevilget
2013: kr 319 000
Startdato
01.01.2013
Sluttdato
02.09.2014
Status
Avsluttet