Oppmerksomhetstyvene – helsepsykologisk hjelp for smerter

I samarbeid med

Søknadssammendrag

Bakgrunn for prosjektet

Langvarig smerte er et problem for mange med revmatisk sykdom til tross for effektive medisiner. Det gir risiko for å falle ut av arbeidslivet og for å utvikle søvnvansker, utmattelse, angst og depresjon. Dette er plager som forsterker sykdomsbyrden for pasient og pårørende, og kostnadene for samfunnet. Kognitiv atferdsterapi er den best dokumenterte psykologiske behandlingen ved langvarig smerte, og metoden brukes også som grunnlag for hjelp til selvhjelp. Altfor få har tilgang på denne evidensbasert tilnærmingen, og informasjon etterspørres av bruker, brukerorganisasjoner og helsepersonell.

Målsetting for prosjektet

Hovedmålet er å spre kunnskap om mestring av langvarig smerte ved revmatisk sykdom. Vi utvikler og evaluerer et behandlingsopplegg for pasienter som implementeres bredt i helsetjenestene, og et opplæringstilbud for 50 likepersoner i NRF som skal etablere selvhjelpsgrupper lokalt.

Målgruppe

Primærmålgruppen er personer med revmatisk sykdom og langvarig smerte.

Antall personer i målgruppen som prosjektet planlegger å nå

500

Beskrivelse av tiltak/aktivitet samt gjennomføring av prosjektet

Behandlingsopplegget: Det utarbeides manualer for behandler og arbeidsbøker for pasient om smerte og tiltak for mestring. Informasjon går ut via NRF´s kanaler og til fastleger, revmatologer og lærings- og mestringssentre. Oppstart av behandling skjer etter hvert som pasienter blir henvist til Diakonhjemmet Sykehus. I alt 40 pasienter inkluderes i en systematisk evaluering før, etter og to måneder etter avslutning. Digital gjennomføring av behandlingen ved behov. For implementering i helsetjenestene gjennomføres digital undervisning og alt materiell for behandlere og pasienter legges ut på nett. Opplæringstilbud og selvhjelpsgrupper: Arbeidsboken for pasienter i behandling tilpasses for bruk i selvhjelpsgrupper i NRF´s lokallag og det lages en skriftlig veileder for organisering av slike grupper. I alt 50 likepersoner i NRF får tilbud om to-dagers digital opplæring for deretter å kunne etablere lokale selvhjelpsgrupper. Erfaringer fra prosjektet og resultater fra den systematiske evalueringen publiseres i artikler i fagtidsskrifter og i medlemsblad. Pårørendearbeid: Det skriftlige materialet inneholder informasjon til pårørende. Det lages et opplegg for informasjonsmøter for pårørende, både for selvhjelpsgrupper og i behandling.

Fremdriftsplan for prosjektet

Skriftlig materiell ferdigstilles tredje kvartal 2021. Oppstart behandling i gruppe og individuelt er i fjerde kvartal 2021, og inkludering av pasienter for den systematiske evalueringen skjer fortløpende. Opplæring for likepersoner gjennomføres første kvartal 2021. Datainnsamling, digital formidling for implementering av behandlingstilbudet i helsetjenestene, samt publisering av artikler skjer i perioden fjerde kvartal 2021og i løpet av 2022.

Prosjektleder

Ingrid Hyldmo

Detaljer
Program
Helse vår (2021)
Prosjektnavn
Oppmerksomhetstyvene – helsepsykologisk hjelp for smerter
Organisasjon
Norsk Revmatikerforbund
Org.ledd
Diakonhjemmet Sykehus
Beløp Bevilget
2021: kr 500 000
Startdato
31.12.2021
Sluttdato
01.09.2024
Status
Under gjennomføring