Ord og uttrykk fra hørselsområdet

I samarbeid med

Søknadssammendrag

1. Bakgrunn for prosjektet
I flere år har Nedre Gausen kompetansesenter utarbeidet og jevnlig utvidet og oppdatert en samling med faguttrykk og ord fra fagområdet hørsel. Begrepssamlingen inneholder ord og uttrykk, hentet fra mange ulike spesialområder/fagdisipliner (pedagogikk, jus, medisin, sosiologi, lingvistikk m.fl.), som alle har det til felles at de benyttes på hørselsfeltet.
Bakgrunnen for at samlingen i sin tid ble laget var at vi så at foreldre, brukere og også noen profesjonelle, som møtte fagfeltet for første gang, opplevde at de mange faguttrykkene kunne være et hinder og et ekstra problem når man skulle få informasjon og sette seg inn i mye nytt. Vi mente derfor at det ville være hensiktsmessig å lage en slik ordsamling, som har vist seg å være en effektiv måte å formidle informasjon om fagfeltet og dets egenart på.

I 2005-2006 gjennomførte Skådalen kompetansesenter via Norges Døveforbund et prosjekt finansiert av Helse og rehabilitering, kalt Fremmedspråklige og «Se mitt språk» . Målet med prosjektet var å tilpasse undervisningsmateriell og metoder i Tegnspråk-opplæringen for foreldre bedre til fremmedspråklige kursdeltakere. En del av dette prosjektet gikk ut på å oversette ordlista som var utviklet ved Nedre Gausen kompetansesenter, til engelsk, arabisk og urdu. Ordlista med forklaringer finnes i dag på disse språkene i tillegg til norsk. Imidlertid finnes den ikke på tegnspråk, noe vi mener er et paradoks og en stor mangel som det bør gjøres noe med! Med tanke på tematikk i begrepssamlingen, de etterspørsler vi har registrert og det fokus som det har vært og er på tegnspråk, bør absolutt forklaringene i ordlista oversettes til tegnspråk.

2. Prosjektets målsetting
En overordnet målsetting for prosjektet er å gi alle tegnspråkbrukere en lett tilgjengelig og likeverdig mulighet til bli kjent med og forstå ord og faguttrykk fra hørselsfagfeltet. Dette skal vi oppnå ved følgende delmål:
-) Nedre Gausen kompetansesenter skal lage en tegnspråkversjon av senterets ordliste med forklaringer av ord og faguttrykk fra hørselsområdet.
-) Begrepssamlingen – med ord, uttrykk og tilhørende forklaringer på tegnspråk, skal gjøres tilgjengelig for alle på internett, på en enkel og brukervennlig måte.

3. Prosjektets målgruppe
-) Alle døve som har behov for å kjenne til og forstå ord og faguttrykk på hørselsfagfeltet; det være seg døve fagpersoner, døve foreldre og andre tegnspråklige personer med interesse for dette fagområdet.
-) Fagpersoner i ulike fagmiljø og hjelpeinstanser (PPT, NAV, Signo, Statped, tolkeutdanningen etc.) og andre som kommer i kontakt med døve personer.
-)Brukerorganisasjoner

4. Beskrivelse av gjennomføring
Prosjektgruppa er godt sammensatt med tanke på å sikre gode leveranser i prosjeket. Prosjektgruppa har god kompetanse både innen norsk og tegnspråk, i tillegg til god forståelse av fagfeltet. Det er også lagt opp til samarbeid med andre brukere og fapersoner slik at kvaliteten på ordlista vill bli optimal og oppdatert. Prosjektgruppa vil gjennomføre følgende hovedaktiviteter:
-) Revisjon og tilgjengeliggjøring av ordlista på norsk
-) Oversetting av ordlista til tegnspråk
-) Produksjon av videoklipp
-) Utvikling av egen nettside med forklaringer på tegnspråk
-) Publisering på andre formidlingskanaler

5. Prosjektets betydning
Det er et stort behov for informasjon tilrettelagt for døve og andre tegnspråkbrukere. Dette prosjektet vil gi en likeverdig mulighet og tilgang til en god og riktig forståelse av sentrale begrep innen hørselsfeltet. Sett i lys av:
• innholdet, tematikken og målgruppa for begrepssamlingen,
• det fokus som det har vært og er på en likestilling av tegnspråk med norsk og
• de store omstillingene og endringene som nå skjer på fagfeltet (bl.a. med avvikling av døveskolene),
– er det en stor mangel og svakhet at begrepssamlingen og de tilhørende forklaringene ikke er oversatt og tilgjengelig på tegnspråk.

6. Framdriftsplan
2012: revidere begrepssamlingen, oversette til tegnspråk, videoopptak, produsere nettversjonen.
2013: Formidling via nettkanaler, ferdigstille nett og DVD-versjon, markedsføring og distribusjon. Sluttrapport.

Sluttrapport

Sluttrapport/artikler (pdf)

Sluttrapport Tegnlex endelig.pdf

Prosjektleder/forsker

Sissel Berg Sandåker

Detaljer
Program
Rehabilitering (2011)
Prosjektnavn
Ord og uttrykk fra hørselsområdet
Organisasjon
Norges Døveforbund
Org.ledd
Nedre Gausen kompetansesenter
Beløp Bevilget
2012: kr 376 000, 2013: kr 593 000
Startdato
02.01.2012
Sluttdato
30.06.2014
Status
Avsluttet