Orkdalsmodellen – samhandling for bedre

I samarbeid med

Søknadssammendrag

Lindrende behandling (palliasjon) har som mål å gjøre livet best mulig, både for pasienter og pårørende i alle faser av en alvorlig sykdom. Hovedfokuset er å forebygge og lindre symptomer som smerte, kvalme, depresjon, åndelige/eksistensielle utfordringer og andre plager som alvorlig syke opplever. Lindrende behandling skal tilbys alle som trenger det, uavhengig av diagnose, alvorlighetsgrad av kreftsykdommen og bosted. Prosjektet Orkdalsmodellen ble startet da Kreftklinikken, St. Olavs Hospital åpnet Kreft poliklinikk ved Orkdal Sjukehus i november 2012. Kreftpoliklinikken består av en poliklinikk for helbredende og lindrende (palliativ) kreftbehandling inkludert et palliativt, tverrfaglig team samt at man kan benytte senger ved medisinsk avdeling. Kreftpoliklinikken samarbeider tett med omliggende kommuner. Det overordnede målet er å gi kreftpasienter rett behandling av høy kvalitet til rett tid på rett sted. Dette skal oppnås gjennom å: • Bedre samarbeidet mellom sykehuset og kommunen om kreftomsorg • Øke kunnskapen om kreft og lindrende behandling hos pasienter, pårørende og øvrig befolkning • Gi helsepersonell tilbud om videreutdanning innen kreft og lindrende behandling • Innføre pasientforløp som skal gjøre det forutsigbart å være kreftpasient, uavhengig av hvor behandling og oppfølging foregår • Få til en kreftomsorg hvor pasienten selv er med på å bestemme hva som skal skje Hvis resultatene blir som vi forventer, kan modellen bli nasjonal og internasjonal standard for kreftomsorg og være overførbar til andre pasientgrupper med kronisk sykdom. Vi antar at Orkdalsmodellen vil øke tiden kreftpasienter tilbringer hjemme, gi bedre symptomlindring, at færre får plagsom kreftbehandling i livets sluttfase, øke antall kreftpasienter som dør i eget hjem hvis de ønsker det, og medføre at pasienter og pårørende er tilfredse med kreftomsorgen både på sykehus og i kommunene. Pasienters og pårørendes egne tilbakemeldinger er helt sentrale i Orkdalsmodellen. Pasienter som deltar i forskningsprosjektet, fyller regelmessig ut et spørreskjema med spørsmål om helse, livskvalitet og om hvordan sykdommen og behandlingen oppleves. Svarene og informasjon samlet inn av helsepersonell om kreftbehandling og opphold på sykehus og sykehjem vil bli undersøkt i det aktuelle forskningsprosjektet. Her vil vi forsøke å få svar på om måten å tilby kreftomsorg på som vi gjør med Orkdalsmodellen kommer pasientene til gode. Følgende problemstillinger vil bli belyst: I: Bakgrunn for etablering av Kreftpoliklinikken ved Orkdal Sjukehus og utviklingen av Orkdalsmodellen II: Utvikling av pasientforløpet III: Blir pasientforløpet brukt og fører det til at flere pasienter får kreftomsorg I sin hjemkommune? IV: Kan bruk av kreftbehandling (cellegift og strålebehandling) reduseres i livets sluttfase? V: Oppnår vi at pasientene tilbringer mer tid hjemme eller i sin hjemkommune?

Sluttrapport

Bakgrunn

Økende forekomst av kreft og at pasienter lever lenger med kreftsykdom gjør nytenkning innen kreftomsorgen påkrevd. Studier har vist at tidlig introduksjon av palliasjon samtidig med kreftrettet behandling, gir pasienter og pårørende bedre livskvalitet.

Målsetting

Å utvikle en modell for desentralisert totalintegrert onkologisk og palliativ behandling (som del av og ikke kun et tillegg til kreftbehandlingen) og å etablere et tett samarbeid mellom spesialist- og kommunehelsetjenesten. Prosjektet har evaluert modellen gjennom å beskrive utviklingen og implementeringen av intervensjonene i Orkdalsmodellen, og ved å studere bruk av kreftbehandling og pasienters hjemmetid siste tre måneder av livet.

Design, metode, materiale

I 2012 ble en integrert poliklinikk for kreft og palliasjon etablert ved Orkdal sjukehus og prosjektet «Orkdalsmodellen» ble startet. Tretten kommuner i Orkdalsregionen (56 000 innbyggere) deltok. Intervensjonen ble utviklet fra 2013 og implementert fra 2014 til 2018. Den besto av 1) Utvikling og implementering av et standardisert pasientforløp for palliative kreftpasienter på tvers av nivåene, 2) Kompetansehevingsprogram for helsepersonell innen kreft og palliasjon og 3) Informasjonsprogram. Studien var en prospektiv kontrollert intervensjonsstudie. Romsdalsregionen med ni kommuner (66 000 innbyggere) var kontrollgruppe. Molde sjukehus har en kreftpoliklinikk som tilbyr palliasjon i tillegg til, ikke som en del av, kreftbehandlingen. Voksne pasienter, pårørende og helsepersonell ble inkludert. Pasientene var i et ikke-kurativt behandlingsløp.

Gjennomføring

Tredje og siste revisjon av pasientforløpet ble publisert februar 2018. Kompetansehevingsprogrammet ble avsluttet mars 2018. Informasjonsprogrammet ble avsluttet i 2016. Inklusjon av studiedeltagere ble avsluttet 31.12.17 og oppfølging avsluttet 31.12.19. Inklusjon- og oppfølgingsperioden ble forlenget med hhv. 13 og 25 mnd. i forhold til opprinnelig plan grunnet lav inklusjonsrate. Rundt 11 000 papirspørreskjema er samlet inn. Scanning og verifisering pågikk gjennom hele post doc perioden. Endelige data ble ferdigstilt mars 2020. Covid-19 bidro til forsinkelse i dataanalyse fordi det ikke lot seg gjøre å analysere data fra hjemmekontor. Artikkel som beskriver etablering av den integrerte poliklinikken, ble publisert i april 2020. Etter fagfellevurderinger ble beskrivelse av Orkdalsmodellen inkludert i denne. Planlagt publikasjon om intervensjon/ studieprotokoll ble derfor overflødig.

Resultater

208 pasienter, 99 pårørende og 526 helsepersonell ble inkludert. 205 pasienter var tilgjengelig for analyse. Av disse døde 165 i løpet av studieperioden. Prosjektet viser at det var mulig å etablere en desentralisert totalintegrert kreft- og palliasjonspoliklinikk ved et lokalsykehus med et tett samarbeid mellom spesialist- og kommunehelsetjenesten. Utvikling av pasientforløp med felles fokus og gjennomføring av kompetansehevingsprogram var mulig.

Samarbeidspartnere

St. Olavs hospital, NTNU, Molde sjukehus, kommunene Surnadal, Halsa, Rindal, Hemne, Orkdal, Frøya, Hitra, Snillfjord, Agdenes, Meldal, Rennebu, Skaun, Oppdal, Aukra, Molde, Eide, Vestnes, Sunndal, Fræna, Midsund, Nesset, Rauma, Orkdal Sanitetsforening, PRC (European Palliative Care Research Centre).

Videre planer

Videre plan er å fullføre planlagte publikasjoner innenfor de økonomiske rammene til Kreftklinikken, St. Olavs hospital. Kreftklinikken vil videreutvikle pasientforløpet for palliative kreftpasienter til å gjelde for hele regionen. Dette vil bli harmonisert med «Pakkeforløp hjem» og med «Helseplattformen». Pasientforløpet og studieresultater vil bli presentert nasjonalt og internasjonalt og vil bli benyttet i det videre arbeidet med nasjonale retningslinjer for palliasjon i regi av Helsedirektoratet.

Samarbeid med søkerorganisasjonen

Kreftforeningen har gjennom PRC, som i 2020 fikk navnet «PRC Kreftforeningens senter for pasientsentrert behandling», vært en sentral aktør både faglig og praktisk for Orkdalsmodellen og for dette post doc-prosjektet. Kreftforeningen Midt-Norge har vært aktiv bidragsyter i utvikling av kompetanseprogrammet og i informasjonsarbeid bl.a. ved oppnevning av brukerrepresentant, utvikling av informasjonsmateriell og deltakelse på folkemøter.

Publikasjonsliste

  1. ​​​​​​Brenne, A. T., Knudsen, A. K., Raj, S. X., Skjelvan, L., Lund, J. Å., Thronæs, M., Løhre, E. T., Hågensen, L. Å., Brunelli, C., & Kaasa, S. (2020). Fully Integrated Oncology and Palliative Care Services at a Local Hospital in Mid-Norway: Development and Operation of an Innovative Care Delivery Model. Pain and therapy, 9(1), 297–318. doi: 10.1007/s40122-020-00163-7.
  2. Brenne, A.T., Knudsen, A.K., Løhre, E.T., Thronæs, M., Lund, J.Å., Kongshaug, N., Neverdal, M.N., Rystad, K., Johansen, M.H., Braseth, T.I., Kaasa, S.: Implementing a standardized care pathway integrating oncology, palliative care and community care. To be submitted September 2020.
  3. Brenne, A.T., Knudsen, A.K., Brunelli, C., Løhre, E.T., Lund, J.Å., Kaasa, S.: To evaluate the proportion of patient’s time spent at home the last three months of the patient’s life and if there is an agreement between patients reported preferred and actual place of care. In preparation.
  4. Brenne, A.T., Knudsen, A.K., Brunelli, C., Løhre, E.T., Lund, J.Å., Kaasa, S.: To evaluate the extent of use of tumor directed treatment (chemotherapy and radiotherapy) the last three months of the patient’s life. In preparation.

Sluttrapport/artikler (pdf)

Brenne_et_al-2020-Pain_and_Therapy.pdf

Sluttrapportsammendrag

  1. ​​​​​​Brenne, A. T., Knudsen, A. K., Raj, S. X., Skjelvan, L., Lund, J. Å., Thronæs, M., Løhre, E. T., Hågensen, L. Å., Brunelli, C., & Kaasa, S. (2020). Fully Integrated Oncology and Palliative Care Services at a Local Hospital in Mid-Norway: Development and Operation of an Innovative Care Delivery Model. Pain and therapy, 9(1), 297–318. doi: 10.1007/s40122-020-00163-7.
  2. Brenne, A.T., Knudsen, A.K., Løhre, E.T., Thronæs, M., Lund, J.Å., Kongshaug, N., Neverdal, M.N., Rystad, K., Johansen, M.H., Braseth, T.I., Kaasa, S.: Implementing a standardized care pathway integrating oncology, palliative care and community care. To be submitted September 2020.
  3. Brenne, A.T., Knudsen, A.K., Brunelli, C., Løhre, E.T., Lund, J.Å., Kaasa, S.: To evaluate the proportion of patient’s time spent at home the last three months of the patient’s life and if there is an agreement between patients reported preferred and actual place of care. In preparation.
  4. Brenne, A.T., Knudsen, A.K., Brunelli, C., Løhre, E.T., Lund, J.Å., Kaasa, S.: To evaluate the extent of use of tumor directed treatment (chemotherapy and radiotherapy) the last three months of the patient’s life. In preparation.

Prosjektleder/forsker

Anne-Tove Brenne

Hovedveileder

Anne Kari Knudsen

Detaljer
Program
Forskning (2016)
Prosjektnavn
Orkdalsmodellen – samhandling for bedre
Organisasjon
Kreftforeningen
Org.ledd
NTNU, Fakultet for medisin og helsevitenskap
Beløp Bevilget
2017: kr 840 000, 2018: kr 855 000, 2019: kr 865 000
Startdato
01.06.2017
Sluttdato
31.12.2021
Status
Avsluttet