Øvelsesdatabase – oversettelse

Søknadssammendrag

Bakgrunn for prosjektet

Fysioterapiøvelser for personer med skader eller funksjonshemminger (tidligere: Øvelsesdatabase for personer med ryggmargsskade og andre nevrologiske lidelser) er utviklet av fysioterapeuter i Australia og opereres via en server der. Til hver øvelse er det en detajert tegning, detaljerte instruksjoner både til fysioterapeut og til pasient. Øvelsene inkluderer også bruk av treningsapparater. Ved å opprette en brukerkonto, kan øvelsesprogrammet lagres på serveren i Australia og revideres etter behov. Øvelseshefter kan sendes brukere som vedlegg til e-post eller på mobil. Databasen består i dag av ca 1300 øvelser samt 20 instruksjonsvideoer. Sunnaas sykehus HF og Helse og rehabilitering (2005/3/0157og 2011/3/0152) har allerede finansiert oversettelsen av de første 950 øvelsene til norsk. Den siste oversettelsen var ferdig i 2012. Den norske oversettelsen er blitt godt mottatt av dem som jobber med ryggmargsskadde pasienter ved de ulike spinalenhetene i Norge, faktisk også i Danmark. Den er et godt hjelpemiddel for fagfolk og studenter som mangler kunnskap om pasientgruppen. Den letter formidlingen av øvelser fra spesialisthelsetjenesten til kommunehelsetjenesten og til pasientene. På verdensbasis hadde nettsiden i 2016 over 124 000 brukere og 25 000 treff og i Norge i overkant av 200 brukere. Fortsatt er nok bruken i Norge stort sett knyttet til pasienter med ryggmargsskade. Nettsiden bidrar til å kvalitetssikre treningstilbudet til disse. At bruken er gratis og nettbasert, gjør det også svært brukervennlig og lett tilgjengelig. Ca 300 nye øvelser er/blir lagt til i 2016/17. De nye øvelsene dekker flere pasientgrupper (ortopediske lidelser, amputasjoner og brannskader) og øvelsesdatabasen vil derfor utvide nedslagsfeltet ytterligere. Å oversette såpass mange øvelser og markedsføre nettressursen går utover det som er mulig å gjennomføre som ansatt i Sunnaas sykehus. Vi mener imidlertid det er en god ressurs som alle har tilgang til inkludert brukerne. De bør imidlertid veiledes av fysioterapeut for å utarbeide et treningsprogram tilpasset deres funksjonsnivå.

Målsetting for prosjektet

• Tilby en oppdatert, gratis øvelsesdatabase på norsk til terapeuter som jobber med pasienter med skader og funksjonshemminger • Kvalitetssikre trening av personer med skader eller funksjonshemminger og især trening av personer med ryggmargsskade gjennom bruk av databasen i den daglige treningen samt i opplæring av nye medarbeidere, studenter o.s.v. • Lette overføring av treningsopplegg til kommunehelsetjenesten • Opprettholde internasjonalt samarbeid gjennom kontakt med ansvarlige for databasen Australia.

Målgruppe

Personer med følgetilstander etter skader og andre fysisk funksjonshemmende

Antall personer i målgruppen som prosjektet planlegger å nå

50000

Beskrivelse av gjennomføring og metode for prosjektet

To fysioterapeuter/fysioterapistudenter med gode engelskkunnskaper vil oversette øvelser i samarbeid med ansvarlige for databasen i Australia og prosjektleder. Selve oversettelsen vil foregå online på server i Australia og gjennomføres av en fysioterapeut/fysioterapistudent. Den andre fysioterapeuten/ fysioterapistudenten leser korrektur.

Fremdriftsplan for prosjektet

Januar 2018 Oppstart oversettelsesarbeid Juni 2018 Oversettelse ferdigstilt Høst 2018 Ny markedsføring av databasen, rapportskriving

Sluttrapport

Målsetting, målgruppe og bakgrunn for prosjektet

Målsetting: Oversette nye øvelser lagt til øvelsesdatabasen www.physiotherapyexercises.com siden 2012 slik at databasen kan være et oppdatert hjelpemiddel med norsk tekst for fysioterapeuter og andre yrkesgrupper i hele landet i trening av pasienter med ulike typer lidelser og skader.

Beskriv i hvilken grad oppsatte effektmål ble nådd (ref søknadsskjemaet)

Alle nye øvelser er oversatt og publisert på nett i september 2018

Antall personer i målgruppen nådd av prosjektet

10000

Prosjektgjennomføring/Metode

Øvelsene ble oversatt av prosjektmedarbeider og korrekturlest av prosjektleder.

Resultater og resultatvurdering

Databasens norske versjon er oppdatert. Dette er blitt publisert i interne kanaler i Sunnaas sykehus, via Regional kompetansetjeneste til alle rehabiliteringsinstitusjoner i helse Sør-Øst og med liten omtale i nettutgaven av fagtidsskriftet “Fysioterapeuten”. I tillegg har den vært presentert på Rehabiliteringskonferansen i Helse Sør-Øst i Oslo og på Nordisk ryggmargsskadekongress i København, begge i sept. 2019

Oppsummering og videre planer

Prosjektet har vært gjennomført som planlagt, men med utsatt rapportering for å få muligheten til å informere om nettsiden på ulike konferanser. Databasen promoteres av fysioterapeuter i forbindelse med overføring av pasienter til kommunehelsetjenesten og til alle fysioterapistudenter ved OsloMet ved årlig undervisning i sykehuset.

Prosjektleder

Vivien Jørgensen

Detaljer
Program
Helse høst (2017)
Prosjektnavn
Øvelsesdatabase – oversettelse
Organisasjon
Norges Handikapforbund
Org.ledd
Sunnaas sykehus HF
Beløp Bevilget
2018: kr 60 000
Startdato
02.01.2018
Sluttdato
31.12.2019
Status
Under gjennomføring