Oversettelse språktrening Karlstadmodell

Søknadssammendrag

1.Bakgrunn
Alle barn har rett til ytringsfrihet; denne rett skal omfatte frihet til å søke, motta og meddele opplysninger og ideer av ethvert slag uten hensyn til grenser, enten det skjer muntlig, skriftlig eller på trykk, i kunstnerisk form eller gjennom en hvilken som helst uttrykksmåte barnet måtte velge (FNs barnekonvensjon).

Dette prosjektet dreier seg om å oversette og tilrettelegge tegnsatte bøker og språktreningsmateriell til barn med språkvansker og hørselshemming i Norge. Gjennom Karlstadmodellen har Irene Johansson, tidligere professor i fonetikk og spesialpedagogikk, utviklet en praktisk spesialpedagogikk med lekbasert treningsmateriell for språkutvikling for barn med språkvansker. I sitt pedagogisk veiledningsarbeid har statped og brukerorganisasjoner registrert stor etterspørsel fra barnehager, skole og heim etter systematisk språktreningsmateriell som både kan fungere i en til en situasjon og som brobygger mellom barnet og andre barn.

Søknaden omfatter bøker, ordkort og setningspuslespill i konseptene Bablerne og Olle & Mia utgitt av Hatten forlag i Sverige. De er svært populære og underletter den strukturerte språktreningen for mange barn. Bøkene og tilleggsmaterialet brukes både av profesjonelle og av familiene selv. Bøkene er tilpasset barnas behov både gjennom enkle bilder uten for mange detaljer, enkel tekst og begreper som er tilpasset barnas virkelighet og språkbruk. Alle ord/tekster er tegnsatt. Bøkene er også viktige for å utvikle barnets identitet som leser og som hjelpemiddel for kommunikasjon.

2. Prosjektets målsetning
• å oversette, tegnsette og tilrettelegge bøker og ordkort fra konseptene Bablerne og Olle&Mia til norsk.
• å gi barn med språkvansker på ordstadiet og tidlig grammatisk nivå et lekbasert språktreningsmateriell som kan brukes både i kommunikasjon og i vanlig lek sammen med andre barn og voksne, samt i tilrettelagt språktrening
• at foreldre og andre pårørende kan nytte bøkene og tilleggsmateriell i kommunikasjon og annen språkstimulering med barn de har omsorgen for.
• å øke utvalget av bøker som er tegnsatt og tilrettelagt for barn med språkvansker i Norge
• å tilrettelegge Karlstadmodellens strukturerte språktreningsmateriell på norsk for barn som trenger:
o begrepsutvikling
o fonologisk bevissthet
o kunnskap og bevissthet om språkets grammatiske strukturer
o Materiell som øver språkbruk som for eksempel beskrivelse og samtale

3. Prosjektets målgrupper
Prosjektets målgruppe er barn med språkvansker og kommunikasjonsvansker som bruker tegn som alternativ og supplerende kommunikasjon og som trenger strukturert språktrening i sin begreps- og grammatikalske utvikling.

4. Gjennomføring
Sørlandet kompetansesenter vil ha prosjektlederansvaret. Statped Møller-Trøndelag vil bidra med tegnillustrasjoner. Hatten forlag vil bidra med layout og design. Bøkene trykkes i Sverige. IAKM og foreldre vil bidra som viktige brukere for sikre at materiellet blir et produkt som utvikles etter brukernes behov.

5. Prosjektets betydning
Prosjektet vil bidra til å gi barn med språkvansker bedre muligheter for kommunikasjon og språkutvikling på sine premisser. Prosjektet kan således bidra til at barn og unge med språkvansker kan utvikle et språk som kan brukes til å lære, kommunisere og leke i samspill med andre barn. Prosjektet vil være et viktig bidrag til å bedre hørselshemmedes og utviklingshemmedes barns tilgang til tilrettelagt og lekbasert kommunikasjons- og språktreningsmateriell. Det finnes i dag ingen tilsvarende konsepter i Norge.

Språktreningsmaterialet vil revolusjonere foreldres mulighet til å støtte opp under sitt barns språkutvikling på en enkel og morsom måte. Materiellet vil bli tilgjengelig til en rimelig pris vil sikre tilgjengelighet for alle og spare NAV for utgifter.

6. Fremdriftsplan
Fase 1 01.01.13- 20.04.13: Oversettelse og norsk tegnsetting
Fase 2: 20.04.13- 20.08.13: Lay out, tegnsetting og korrektur
Fase 3: 20.08.13- 20.11.13: Produksjon trykksaker, markedsføring og klargjøring distribusjon
Fase 4: 20.11.13- 20.12.13: Produksjon CD fingerreisen, markedsføring og distribusjon

Sluttrapport

Sluttrapport/artikler (pdf)

KARLSTADMODELLEN – NNDS SLUTTRAPPORT.pdf

Prosjektleder/forsker

Bjørn Næss

Detaljer
Program
Rehabilitering (2012)
Prosjektnavn
Oversettelse språktrening Karlstadmodell
Organisasjon
Norsk Nettverk for Down Syndrom
Org.ledd
Sørlandet kompetansesenter
Beløp Bevilget
2013: kr 671 000
Startdato
01.01.2013
Sluttdato
31.12.2014
Status
Avsluttet