På vei til voksenlivet – Bolig og BPA

I samarbeid med

Søknadssammendrag

Bakgrunn

Siden overgangen til voksenlivet kan være krevende for mange unge med CP ønsker vi å lage informasjonsmateriell som kan lette denne overgangen. I første omgang vil vi prioritere to hefter, et om BPA og et om bolig. Vi ser at en tilrettelagt bolig og praktisk hjelp i form av BPA er viktig for å kunne leve et mest mulig selvstendig og aktivt liv. Vi opplever også et støtte- og veiledningsmateriell om dette er etterspurt, både blant medlemmer og tillitsvalgte i foreningen. Vi ønsker å tilby noe som kan være til konkret hjelp i flytte- og planleggingsprosessen.

Målsetting

For å gjøre overgangen til voksenlivet enklere, vil vi utarbeide et informasjonsmateriell. I første omgang to informasjonshefter, et om bolig og et om BPA. Målet er at det, på et godt og opplyst grunnlag, skal bli lettere og tryggere for medlemmene våre å ta viktige beslutninger om bolig og BPA.

Målgruppe

Målgruppa for er unge med CP som snart skal flytte hjemmefra og etablere seg og deres pårørende.

Antall personer i målgruppen

3000

Beskrivelse av gjennomføring

I utviklingen av informasjonsmateriellet vil vi innhente/tilegne oss ny kunnskap ved å samle inn erfaringer fra medlemmene våre. Som et utgangspunkt ønsker vi å gjennomføre en spørreundersøkelse (Questback) blant medlemmer mellom 18-30 år Denne spørreundersøkelsen vil bidra til å synliggjøre/kartlegge det mangfoldet vi har i medlemsmassen (ungdommene våre) når det gjelder ulike behov, ønsker, muligheter osv. Vi vil supplere denne undersøkelsen ved å intervjue foreldre, 3 som har vært gjennom flytteprossesen og 3 som er i startfasen av den. I tillegg til å ta utgangspunkt i medlemmers erfaringer, vil vi selvsagt også sette av tid til å samle inn fakta, se på relevant forskning, sette oss inn i rettighetsgrunnlag osv. For å kvalitetssikre prosjektet og innholdet i selve informasjonsmateriellet vil vi benytte oss av en prosjektgruppe. Den vil bestå av 4-5 ungdommer som vi vil rekruttere fra foreningens ungdomsnettverk. Den er tiltenkt å bidra med egne erfaringer, samt fungere som en referansegruppe for prosjektet. Den vil bli ledet av en ansatt ved CP-foreningen nasjonalt. I tillegg til prosjektgruppen/referansegruppen vil vi benytte oss av fagpersoner i kvalitetssikringen.

Fremdriftsplan

Januar: rekruttere/sette ned prosjektgruppe, 1. møte i gruppa. Februar, mars, april: spørreundersøkelse, intervjuer, 2. møte i gruppa. Mai, juni: Ferdigstille utkast om bolig, kvalitetsikre innholdet, 3. møte i gruppa. August, september, oktober: Ferdigstille utkast om BPA, kvalitetsikre innholdet, 4. møte i gruppa November og desember: Formgiving og trykking av heftene, profilering på nettsider, distribuering etter oppsatt plan.

Sluttrapport

Sluttrapport/artikler (pdf)

Sluttrapport for prosjektet Bolig og BPA.pdf

Detaljer
Program
Helse høst (2018)
Prosjektnavn
På vei til voksenlivet – Bolig og BPA
Organisasjon
Cerebral Parese-foreningen
Beløp Bevilget
2019: kr 430 000
Startdato
02.01.2019
Sluttdato
05.06.2020
Status
Under gjennomføring