På vei til voksenlivet – Bolig og BPA

Søknadssammendrag

Bakgrunn for prosjektet

Siden overgangen til voksenlivet kan være krevende for mange unge med CP ønsker vi å lage informasjonsmateriell som kan lette denne overgangen. I første omgang vil vi prioritere to hefter, et om BPA og et om bolig. Vi ser at en tilrettelagt bolig og praktisk hjelp i form av BPA er viktig for å kunne leve et mest mulig selvstendig og aktivt liv. Vi opplever også et støtte- og veiledningsmateriell om dette er etterspurt, både blant medlemmer og tillitsvalgte i foreningen. Vi ønsker å tilby noe som kan være til konkret hjelp i flytte- og planleggingsprosessen.

Målsetting for prosjektet

For å gjøre overgangen til voksenlivet enklere, vil vi utarbeide et informasjonsmateriell. I første omgang to informasjonshefter, et om bolig og et om BPA. Målet er at det, på et godt og opplyst grunnlag, skal bli lettere og tryggere for medlemmene våre å ta viktige beslutninger om bolig og BPA.

Målgruppe

Målgruppa for er unge med CP som snart skal flytte hjemmefra og etablere seg og deres pårørende.

Antall personer i målgruppen som prosjektet planlegger å nå

3000

Beskrivelse av gjennomføring og metode for prosjektet

I utviklingen av informasjonsmateriellet vil vi innhente/tilegne oss ny kunnskap ved å samle inn erfaringer fra medlemmene våre. Som et utgangspunkt ønsker vi å gjennomføre en spørreundersøkelse (Questback) blant medlemmer mellom 18-30 år Denne spørreundersøkelsen vil bidra til å synliggjøre/kartlegge det mangfoldet vi har i medlemsmassen (ungdommene våre) når det gjelder ulike behov, ønsker, muligheter osv. Vi vil supplere denne undersøkelsen ved å intervjue foreldre, 3 som har vært gjennom flytteprossesen og 3 som er i startfasen av den. I tillegg til å ta utgangspunkt i medlemmers erfaringer, vil vi selvsagt også sette av tid til å samle inn fakta, se på relevant forskning, sette oss inn i rettighetsgrunnlag osv. For å kvalitetssikre prosjektet og innholdet i selve informasjonsmateriellet vil vi benytte oss av en prosjektgruppe. Den vil bestå av 4-5 ungdommer som vi vil rekruttere fra foreningens ungdomsnettverk. Den er tiltenkt å bidra med egne erfaringer, samt fungere som en referansegruppe for prosjektet. Den vil bli ledet av en ansatt ved CP-foreningen nasjonalt. I tillegg til prosjektgruppen/referansegruppen vil vi benytte oss av fagpersoner i kvalitetssikringen.

Fremdriftsplan for prosjektet

Januar: rekruttere/sette ned prosjektgruppe, 1. møte i gruppa. Februar, mars, april: spørreundersøkelse, intervjuer, 2. møte i gruppa. Mai, juni: Ferdigstille utkast om bolig, kvalitetsikre innholdet, 3. møte i gruppa. August, september, oktober: Ferdigstille utkast om BPA, kvalitetsikre innholdet, 4. møte i gruppa November og desember: Formgiving og trykking av heftene, profilering på nettsider, distribuering etter oppsatt plan.

Sluttrapport

Målsetting, målgruppe og bakgrunn for prosjektet

Målsettingen har vært å sette søkelyset på overgangen til voksenlivet for ungdom med Cerebral Parese (CP) og helt konkret har vi laget et veiledende informasjonsmateriell om bolig og brukerstyrt personlig assistent (BPA). Målgruppa har først og fremst vært ungdom med CP i alderen 16-30 år og deres familier. Vi har erfart at det er et stort informasjonsbehov hos våre medlemmer når det gjelder bolig, assistanse og hva som skal til for å kunne etablere seg og flytte for seg selv. Derfor ønsket vi å lage en informasjonspakke, der målgruppa kan finne mest mulig relevant informasjon samlet på et sted. Ved presentere denne informasjonen på en lettfattelig og tilgjengelig måte, har vi ønsket å gjøre overgangen til voksenlivet og flytteprosessen enklere. Vi har ønsket å bidra til at ungdommer og deres foreldre kan ta gode og informerte valg og hjelpe dem til å kunne starte så tidlig som mulig med planleggingen.

Beskriv i hvilken grad oppsatte effektmål ble nådd (ref søknadsskjemaet)

Det er litt tidlig å måle effekt på bakgrunn av antall bestillinger og tilbakemeldinger på selve materiellet. Foreløpig har vi opplevd relativ god respons med tanke på bestillinger, men vi har fortsatt et større potensial med å nå ut til flere. Vi har startet jobben med profilering, blant annet gjennom CP-bladet, annonser, sosiale medier og vi skal fortsette med det i 2020 og 2021. Vi har ikke fått brukt materiellet på medlemsmøter eller i likemannsarbeidet vårt, mye fordi vi ikke har arrangert noen fysiske møter etter at Koronasmitten satte sine begrensinger i løpet av mars 2020. Vi synes vi i stor grad har lyktes med å få med deltagere i prosjektet slik det var planlagt. Mye av innholdet er basert på erfaringer fra ungdommer som selv har CP eller pårørende. Det har vært viktig for oss å ta i bruk den kunnskapen som medlemmene våre har på disse områdene.

Antall personer i målgruppen nådd av prosjektet

1000

Prosjektgjennomføring/Metode

Prosjektet har i stor grad blitt gjennomført slik det var planlagt og vi har redegjort for endringer med tanke på prosjektbeskrivelsen i sluttrapporten som er lagt ved. På vårparten brukte vi det meste av tiden på å samle å innhente informasjon. Vi etablerte en prosjektgruppe, bestående av ungdommer som selv har CP og er i målgruppa. Disse har bidratt sterkt med egne erfaringer og personlige historier som står på trykk i brosjyrene. Vi har også benyttet oss av spørreundersøkelse, gruppeintervjuer og intervjuer med ulike enkeltpersoner, både ungdommer og foreldre. I tillegg til å hente inn erfaringskunnskap fra medlemmer, har vi brukt mye tid på å innhente faglig informasjon, blant annet hva som finnes av muligheter, eksisterende regelverk og støtteordninger osv. På høsten brukte vi mest tid på skriving og å ferdigstille brosjyrene. Vi har forsøkt å bearbeide og presentere informasjonen på en enkel, forståelig og korrekt måte. Det har vært viktig for oss å kvalitetssikre innholdet og gjennom hele prosjektet har vi samarbeidet med flere faginstanser.

Resultater og resultatvurdering

Resultatet har blitt som forventet. Helt konkret har vi laget tre fysiske brosjyrer: en om bolig, en om brukerstyrt personlig assistent (BPA) og en om rettigheter knyttet til både bolig og BPA. Brosjyrene er lett tilgjengelige på nettsidene våre og kan bestilles gratis for målgruppen. I tillegg har vi lagt ut PDF er som er nedlastingsbare og gratis. Brosjyrene er omfattende og kan benyttes som oppslagsverk. Samtidig har vi arbeidet mye med å gjøre tekstene mest mulig tilgjengelige, lettleste og enkle. Vi har eksemplifisert mye av sakene gjennom å presentere temaer gjennom personlige historier og bilder. Vi håper sterkt på at disse brosjyrene kan være til hjelp i flytteprossser og i etableringsfasen. Vi har forsøkt å vise at det finnes mange muligheter og ikke bare ” en løsning som passer alle”. I tillegg har dette prosjektet gitt oss som organisasjon verdifull kunnskap om bolig og BPA, som vi vil bruke videre, både i veiledningen av våre medlemmer og i vårt interessepolitiske arbeid.

Oppsummering og videre planer

Vi vil i 2020 og 2021 arbeide videre med å profilere informasjonsmateriellet og bruke det aktivt på våre medlemsaktiviteter. Vi vil blant annet vurdere å sende det ut gratis til alle i målgruppa, men det er et kostnadsspørsmål. Vi vil også vurdere å bygge videre på prosjektet ved å ta utgangspunkt i andre problenstillinger relatert til overgangen til voksenlivet. Vi vil også sette av tid til å oppatere informasjonen vi har laget, da vi vet at det stadig skjer endringer på dette området. Og som nevnt vil bruke kunnskapen vi har tilegnet oss om Bolig og BPA videre i vårt arbeid.

Detaljer
Program
Helse høst (2018)
Prosjektnavn
På vei til voksenlivet – Bolig og BPA
Organisasjon
Cerebral Parese-foreningen
Beløp Bevilget
2019: kr 430 000
Startdato
01.01.2019
Sluttdato
03.06.2020
Status
Avsluttet