Parforhold og sorg

I samarbeid med

Søknadssammendrag

Bakgrunn
Landsforeningen uventet barnedød (LUB) har erfart at foreldre som nylig har mistet barn (nyrammede) opplever det å treffe andre som har mistet barn som noe av den beste støtten de kan få i sorgen. Studier viser at foreldre som har mottatt god hjelp og fått kontakt med andre familier som er rammet av barnedød gjennom organisasjoner som LUB, ofte klarer seg bedre i ettertid enn dem som ikke mottar hjelp. LUB ønsker å sikre at sorgstøtten vi tilbyr er av god kvalitet, og at både de frivillige sorgstøttearbeiderne (kontaktpersonene) og de nyrammede ivaretas godt. Flere nyrammede får i dag kun telefonisk kontakt med sin kontaktperson på grunn av geografiske utfordringer. De savner å møtes ansikt til ansikt. LUB har derfor tidligere arrangert to helgesamlinger for nyrammede foreldre (i 2005 og 2007) der de har møtt andre nyrammede, sine kontaktpersoner og ansatte i LUB som er involvert i oppfølgingsarbeidet. Tilbakemeldingene og evalueringene fra samlingene er svært positive: Både de nyrammede og kontaktpersonene har gitt uttrykk for at det var godt å være der og at det har betydd mye for dem i ettertid. Særlig god tilbakemelding er gitt på sesjonen om parforhold og sorg. Vi ønsker derfor å arrangere en ny samling for nyrammede med større fokus på utfordringer knyttet til parforhold og samliv, nærhet og seksualitet etter tap av barn. Etterlatte foreldre har ikke bare utfordringer med egen sorg, de må også forholde seg til partnerens sorg og til hvordan sorg innvirker på parforholdet. Utfordringene de opplever har ofte bakgrunn i at partene reagerer forskjellig og har ulike behov. En viktig del av parforholdet er seksuallivet, og det er vanlig å få problemer her. Sex i forbindelse med sorg er et tabubelagt tema som både hjelpere og rammede synes er vanskelig å ta opp. Derfor er det behov for å bringe temaet fram i lyset som et sentralt problemområde. Jo mer foreldre vet om forskjeller mellom menns og kvinners måter å sørge på, og om utfordringene sorgprosessen innebærer for parforholdet, desto mer kan de forstå av det som skjer og selv ta kontroll over egen sorgprosess. Dersom sørgende foreldre lærer å akseptere hverandres måter å sørge på samtidig som de tar hensyn til hverandres behov, kan samlivet bli en styrke i deres felles sorg.

Målsetning
Overordnet målsetting er å forebygge kompliserte sorgreaksjoner og samlivsbrudd etter tap av barn ved å arrangere et seminar for nyrammede foreldre og deres kontaktpersoner med hovedfokus på samliv, seksualitet og sorg.

Målgruppe
Målgruppen er alle foreldre som har mistet barn i løpet av de siste tre årene og som følges opp av LUB, samt deres kontaktpersoner. Det er kun nyrammede som ikke tidligere har deltatt på samling for nyrammede som inviteres.

Prosjektets betydning
Å skape en møteplass for nyrammede foreldre og kontaktpersoner er til stor hjelp for nyrammede i deres sorg, det forebygger kompliserte sorgreaksjoner og bidra til at de lettere og raskere finner tilbake til et funksjonelt hverdagsliv. Et hovedfokus på parforhold kan bidra til å styrke forholdet mellom partnerne og forebygge samlivsbrudd. Det er av stor verdi at det tabubelagte temaet seksualitet i forbindelse med sorg belyses og tas tak i slik at foreldrene kan få støtte og veiledning også på dette området. På en seminarhelg vil de nyrammede knytte nettverk med hverandre og med kontaktpersonene. Seminaret bidrar også til å motivere og engasjere kontaktpersonene til videre innsats, og det ivaretar deres behov for å bli sett og anerkjent for sin frivillige innsats. Det har også en rekrutteringsverdi for foreningen, flere nyrammede har meldt sin interesse for frivillig innsats etter å ha tatt del i fellesskapet på en slik samling. LUB vil dra stor nytte av erfaringene som vi vil nyttiggjøre oss i videreutviklingen av vårt sorgstøttetilbud og i framtidige arrangementer.

Framdriftsplan
Januar ? mars 2009: Planlegging av seminaret. Prosjektgruppen møtes. Utsendelse av invitasjon til seminaret.
Mars/April 2009: Seminaret om parforhold og sorg arrangeres.
Mai ? desember 2009: Evaluering av seminaret, videreføre erfaringene i LUBs sorgstøttearbeid.

Sluttrapport

Sluttrapport/artikler (pdf)

Sluttrapport_2008_1_0176.pdf

Sluttrapportsammendrag

Sammendrag

Bakgrunn
Landsforeningen uventet barnedød (LUB) har gode erfaringer med å samle både nyrammede foreldre og foreldre som har mistet barn for en tid tilbake, til felles seminarhelg. Et tema som vi erfarer er svært aktuelt for nyrammede foreldre, er hvordan sorg og tap av barn innvirker på parforholdet og samlivet mellom foreldrene. Gjennom økt kunnskap om parforhold og sorg, vil man kunne være mer forberedt på utfordringer som kan komme og lettere kunne håndtere dem. Dette er bakgrunnen for at LUB ønsket å arrangere en ny samling for nylig rammede foreldre og mer “erfarne etterlatte” (foreningens kontaktpersoner) der et hovedfokus var på parforhold, samliv og sorg.
LUB søkte HR om lønnsmidler til planleggingen av helgesamlingen og honorar til fagperson for forberedelser til og gjennomføring av fordrag og gruppearbeid på seminaret.
Målsetning og målgruppe
Målsettingen: Arrangere et seminar for nyrammede foreldre og deres kontaktpersoner der “parforhold og sorg” skulle være et hovedtema.
Overordnet mål: Skape godt grunnlag for en sunn sorgbearbeiding slik at kompliserte sorgreaksjoner kan forebygges og etterlatte raskere kan delta i hverdagslivet igjen. På sikt vil vi bruke erfaringene og oppdatert kunnskap til et revidert opptrykk av informasjonsheftet “Parforhold og sorg ved tap av barn”.
Målgruppen er alle foreldre som har mistet barn i løpet av de siste par årene og som følges opp av Landsforeningen, samt deres kontaktpersoner.

Gjennomføring
Seminarhelgen ble avholdt 6. – 8. februar 2009. 50 medlemmer var samlet i tillegg til fire ansatte og to kursveiledere. 31 av disse var nyrammete (mistet i løpet av de siste to årene) og 15 var kontaktpersoner. Vi opplevde fin kjønnsbalanse på dette seminaret (15 par deltok) , og det er unikt. Tema for helgen var parforhold, samliv og sorg, sorg og sorgreaksjoner, obduksjon og søsken og sorg.

Resultater
Både de nyrammede og kontaktpersonene har gitt svært gode tilbakemeldinger på seminarhelgen. De nyrammede opplevde støtte og hjelp i å oppleve fellesskapet med andre etterlatte; de opplevde å få bekreftelse på egne følelser og tanker og slik ble deres sorgreaksjoner normalisert. Mange fortalt at de fikk håp om at livet igjen kan bli verdt å leve etter å ha møtt flere erfarne kontaktpersoner som viste livsmot og glede til tross for smertelig tap. Som kontaktperson var det også meningsfylt å delta på en slik helg; det er godt å kunne være til hjelp for andre som nylig har mistet barn. På

Prosjektleder/forsker

Trine Giving Kalstad

Detaljer
Program
Forebygging (2008)
Prosjektnavn
Parforhold og sorg
Organisasjon
Landsforeningen uventet barnedød
Beløp Bevilget
2009: kr 34 000
Startdato
01.01.2009
Sluttdato
31.12.2009
Status
Avsluttet