Pårørende som ressurs

I samarbeid med

Søknadssammendrag

Forekomsten av spiseforstyrrelser i befolkningen er ca 3-5 % (Gotestam, K.G og W.S Agras). Spiseforstyrrelser er en alvorlig sykdom, og er en av de mest dødelige av alle psykiske lidelser. Når noen utvikler en spiseforstyrrelse rammes ikke bare det enkelte individ, men også de pårørende og nettverket til personen. Behovet for informasjon og veiledning er derfor 3-4 ganger så stort som antall personer som har diagnosen.

Gjennom vårt arbeid i ROS – Rådgiving om spiseforstyrrelser og Interessegruppa for Kvinner med Spiseforstyrrelser (IKS) merker vi daglig det store behovet de pårørende og andre nærstående har for informasjon om spiseforstyrrelser. Med støtte fra Extrastiftelsen ønsker ROS og IKS å gi ut en veileder for pårørende til personer med spiseforstyrrelser. En pårørende kan være foreldre, søsken, kjærester, barn, ektefeller, samboere, venner, trenere eller kolleger.

Med veilederen vil vi gi de pårørende et etterlengtet verktøy for å være en støtte og ressurs for den har en spiseforstyrrelse, men også for å hjelpe seg selv i den tunge prosessen det er å være pårørende til en som har en alvorlig psykisk sykdom. I tillegg ønsker vi å lage en brosjyre rettet mot pårørende. Dette vil være en komprimert versjon av boken, der vi refererer til de viktigste punktene for pårørende. En slik brosjyre vil distribueres kostnadsfritt til legekontorer, tannlegekontorer, helsestasjoner, psykologer og andre offentlige og private instanser som kan ha nytte av denne informasjonen.

På den måten vil vi nå personer i målgruppen som ikke er knyttet til en organisasjon.

Prosjektet gjennomføres som et samarbeid mellom ROS og IKS med forfattere fra begge organisasjoner, og en referansegruppe med pårørende knyttet

til organisasjonene. Vi vil sette av en 40% stilling (fordelt på forfatterne) til arbeidet med pårørendehefte fra april til oktober i 2014. Veilederen vil selges via ROS og IKS sine nettsider og vil være en fremtidig inntektskilde for organisasjonene. Dette vil føre til at vi kan videreutvikle vårt tilbud til dem som er berørt av spiseforstyrrelser.Ved å gi pårørende informasjon og kunnskap som bidrar til en bedre tilfriskningsprosess for dem som er rammet kan pårørende bli en stor ressurs både for den som har en spiseforstyrrelse, og for et eventuelt behandlingsapparat.

Sluttrapport

Prosjektgjennomføring

Prosjektet har som det fremgår innledningsvis vært et samarbeidsprosjekt mellom organisasjonene ROS – Rådgivning om spiseforstyrrelser og IKS – Interessegruppa for kvinner med spiseforstyrrelser. Tidligere forfattere av veilederen Bård Mellin Olsen(ROS) og Anna Karlsen(IKS) har vært involvert både tidlig og senere i selve arbeidsprosessen, mens faglig leder i ROS Line Orvedal samt Anette Wessel Eftedal fra IKS har vært ansvarlig for innsamling av nyere data og selve skriveprosessen. I den beskrevne tiltaksplanen (ref. søknaden) ble det stipulert med en 40 % stilling fordelt mellom organisasjonene knyttet til selve skriveprosessen. Ettersom arbeidet viste seg å være mer omfattende enn antatt, har denne stillingsprosenten økt til en 55% stilling. Selve skriveprosessen har pga. geografiske begrensninger organisasjonene mellom foregått via et delt arbeidsdokument i google. Med utgangspunkt i den tidligere veilederen(1999) har ny faglig kunnskap/forskning samt nye erfaringer organisasjonene har gjort seg de senere år blitt tatt inn, og foreldet kunnskap samt feilinformasjon blitt tatt bort.

Antall personer i målgruppen

20000

Oppsummering

I kraft av at veilederen i første utgave i 1999 ble utarbeidet som et samarbeidsprosjekt mellom IKS og ROS, har det vært helt naturlig at en revidering av denne også skulle forgå i et nært samarbeid mellom organisasjonene. Med mange felles erfaringer og ved å kunne dra nytte av hverandres unike kompetanse har dette, som vi ser det, vært med på å styrke innholdet i veilederen og brosjyren. Sluttproduktene vil være av stor verdi i mange år fremover, og vil være tilgjengelig for bestilling via organisasjonene.

Sluttrapport/artikler (pdf)

Rapport Ekstrastiftelsen – Pårørende som ressurs[1].pdf

Prosjektleder/forsker

Line Orvedal

Detaljer
Program
Forebygging (2013)
Prosjektnavn
Pårørende som ressurs
Organisasjon
Rådgivning om Spiseforstyrrelser
Beløp Bevilget
2014: kr 328 000
Startdato
01.01.2014
Sluttdato
02.07.2015
Status
Avsluttet