Pasientdeltakelse i helsehus

I samarbeid med

Søknadssammendrag

I løpet av de siste årene har nasjonale helse- og omsorgsreformer og forskrifter ilagt kommunene et større ansvar for å utvikle integrerte helse- og omsorgstjenester i samarbeid med sykehus og brukere. En av hovedbekymringene er virkningen av endrede utskrivelsesrutiner for eldre sårbare pasienter og potensialet for økt fragmentering av tjenestene i overgang fra sykehus til kommunale tjenester. Korttidssykehjem og helsehus har vært et av initiativene i å skape mer helhetlige pasientforløp, og fungerer som en overgangstjeneste for eldre med kompleks problematikk som ikke kan reise rett hjem. Målet er å utøve holistisk rehabilitering og hjelpe pasienten hjem igjen. Pasientdeltakelse innebærer at pasienter har rett til å aktivt delta i valg som gjelder egen helse og behandling, samt rett til å medvirke i utforming av helse- og omsorgstjenester. På tross av at pasientdeltakelse er en av hjørnesteinene innenfor rehabilitering, en demokratisk rettighet og et politisk mål, viser forskning at eldre pasienter og deres pårørende i helsehus ikke opplever tilstrekkelig involvering. Helsepersonell rapporterer likeledes at reell pasientdeltakelse er vanskelig, og at standardiserte forløp og begrensede ressurser kan stå i et motsetningsforhold til pasientens faktiske behov. Det er således behov for økt kunnskap relatert til faktisk implementering av pasientdeltakelse i den kliniske hverdagen i disse tjenestene. For å sikre et behovsidentifisert prosjekt har vi gjennomført et før-prosjekt inspirert av JLA metoden, der en styringsgruppe bestående av brukerrepresentanter, pårørende og helsepersonell, gjennom innspill fra praksis, stemte frem en topp 10-prioriteringsliste på aktuelle forskningstema. I lys av dette er målet med prosjektet å gjennomføre en læringsintervensjon med fokus på pasientinvolvering for personell i helsehus og måle effekten på pasientdeltakelse, fysisk funksjon, personsentrert omsorg og pårørendebelastning. I forkant vil vi oversette og validere to kliniske verktøy: The 4Ps og PREM. Prosjektet benytter mixed-method og er et kvantitativt drevet prosjekt med en kvalitativ komponent. Hovedprosjektet har et kvasi-eksperimentelt design der læringsintervensjonen er basert på simuleringsmetodikk som vil frembringe kvalitativ data. For å måle effekten, vil én gruppe pasienter rekrutteres fra avd. der personalet har gjennomgått læringsprogrammet, og sammenlignes med en kontrollgruppe. Tre vurderinger vil gjennomføres; ved innkomst helsehus, utreise og etter 3 mnd. Primæroutcome er pasientdeltakelse, mens secondary outcome er pasientfunksjon, pasienterfaringer og pårørendebelastning. Statistiske analyser (SPSS) vil vurdere eventuelle signifikante forskjeller. Vi forventer at resultatene vil gi økt kunnskap og bevissthet hos helsepersonell, samt fremme et godt samarbeid mellom bydel – helsehus. Prosjektet vil derav frembringe kunnskap som kan resultere i serviceinnovasjon; nye perspektiver og forbedring av etablerte tjenester og forløp gjennom helsehus.

Prosjektleder/forsker

Linda Aimée Hartford Kvæl

Hovedveileder

Astrid Bergland

Detaljer
Program
Forskning (2019)
Prosjektnavn
Pasientdeltakelse i helsehus
Organisasjon
Nasjonalforeningen for folkehelsen
Org.ledd
OsloMet – storbyuniversitetet, Fakultet for helsevitenskap
Beløp Bevilget
2020: kr , 2021: kr , 2022: kr
Startdato
15.05.2020
Sluttdato
31.12.2024
Status
Under gjennomføring