Pasientskole for Parkinson sykdom-pasienter

I samarbeid med

Sluttrapport

Sluttrapportsammendrag

[Klikk her og skriv inn sammendraget]

Målsettingen med prosjektet var å bidra til at pasienter med Parkinsons sykdom og deres pårørende blir bedre i stand til å mestre sykdommen og de konsekvenser sykdommen har for deres dagligliv. Parkinsons sykdom gir mange symptomer og problemer som vanskeliggjør hverdagen for den som rammes og deres pårørende. Begge grupper har derfor et stort behov for kunnskap og informasjon om sykdommen, hvordan det kan virke inn på dagliglivet og hvilke muligheter som finnes for å få hjelp.

 

For å møte dette behovet har vi arrangert pasientskole hvor det gis informasjon og formidles kunnskap fra en tverrfaglig sammensatt gruppe fagpersoner, og representanter fra Vestfold Parkinson forening og Lærings og Mestringssenteret ved Sykehuset i Vestfold. Dette har vi ansett som et opplysningstiltak som er med på å øke den enkeltes livskvalitet og bidra til omsorg og trivsel. Ved å gi pasienter og pårørende kunnskap og informasjon, anser vi at prosjektet har bidratt til at pasienter med Parkinsons sykdom og deres pårørende har blitt bedre i stand til å mestre sykdommen og de konsekvenser sykdommen har for deres dagligliv.

 

Vi har gjennomført en skriftelig evaluering etter hver pasientskole og har fått veldig positive tilbakemeldinger fra deltagerne. De fleste deltagerne har både skriftlig og muntlig gitt uttrykk for at det oppleves som svært meningsfullt å møte andre om er i samme situasjon. For de som selv har Parkinsons sykdom har pasientskolen vært et sted der de har fått informasjon, kunnet spørre fagpersoner direkte og har utvekslet erfaringer med andre pasienter. Dette har de opplevd som betydningsfullt i forhold til å kunne leve med sykdommen og å kunne mestre situasjonen og dagliglivet på en bedre måte. Både pasientene og de pårørende har trukket frem betydningen av at de pårørende er med på pasientskolen. Det oppleves som svært verdifullt at pasient og pårørende får den samme informasjonen, og dette bidrar til bedre forståelse for den andres situasjon. Det har også blitt trukket frem at det er viktig for den pårørende å få møte andre pårørende i samme situasjon. Det er viktig å få innsikt hvordan andre opplever og mestrer sin situasjon, og det gir en opplevelse av støtte og felleskap at man kan møte og diskutere med andre som er i en lignende livssituasjon.

 

Pasientskole for Parkinson pasienter er nå en del av tilbudet og den ordinære driften ved nevrologisk poliklinikk.


 

Prosjektleder/forsker

Anette Korsæth

Detaljer
Program
Rehabilitering (2006)
Prosjektnavn
Pasientskole for Parkinson sykdom-pasienter
Organisasjon
Norges Parkinsonforbund
Org.ledd
Sykehuset i Vestfold, nevrologisk poliklinikk
Beløp Bevilget
2007: kr 49 000
Startdato
01.01.2007
Sluttdato
31.12.2008
Status
Avsluttet