Penger og meg

I samarbeid med

Søknadssammendrag

Bakgrunn

Det er stort behov for hjelpemidler for gi mennesker med utviklingshemning økt kunnskap om personlig økonomi. Dette er særdeles viktig for et selvstendig liv, og ikke minst for å bo i sitt eget hjem og å ha en inntekt. I dag inngår personlig økonomi tverrfaglig i diverse fag på videregående skoler og folkehøyskoler. Samtidig er behovet for moderne hjelpemidler som elevene liker å bruke, stort. Derfor vil e-læring om personlig økonomi være et godt redskap for å ruste dem for framtiden som unge voksne som forlater foreldrehjemmet og beveger seg inn i livet i eget hjem og arbeidslivet.

Målsetting

Det overordnede målet er å understøtte et selvstendig liv og bedre levekår hos mennesker med utviklingshemning. Dette gjøres gjennom en e-læringsløsning om personlig økonomi.

Målgruppe

Prosjektets primære målgruppe er mennesker med utviklingshemning, dvs. mennesker med medfødt eller tidlig oppstått, varig kognitiv funksjonsnedsettelse.

Antall personer i målgruppen

3000

Beskrivelse av gjennomføring

Karde gjennomfører prosjektet i tett samarbeid med NFU og Peder Morset Folkehøgskole (PMF). Brukermedvirkning og frivillighet fra NFU både sentralt og i fylkes- og lokallag og PMF. Ytterligere samarbeid etableres med med kommuner, videregående skoler og andre målgrupperelevante høyskoler for kravspesifikasjoner, testing og utprøving. Utvikling av e-lærinsgapplikasjonen følger en vanlig utviklingsmetodikk med kravspesifikasjoner tegninger, grensesnittskisser, storyboards, prototyper o.l., og så gradvise forbedringer basert på brukertesting og utprøving. Multimedia (film, interaktive quizer o.l.) benyttes som et viktig virkemiddel. Brukermedvirkning gjøres gjennom fokusgrupper, samtalebaserte intervjuer, skjemaundersøkelser, observasjoner, osv. I fokusgrupper stimulerer vi deltakelse, fantasi og interaksjon via rollespill, tegning, eksemplifisering med "konkreter", film osv. Utprøving i to runder av skjer som delvis styrt, delvis fri bruk av e-læringsapplikasjonen. Opplegget for aktivisering og oppfølging evalueres av NFU sine frivillige ledere av fylkes- og lokallag etter utprøving i samlinger, pedagoger på PMF og av tjenesteytere i kommuner. Ekspertkonsultasjoner benyttes for faglige spørsmål. Styringsgruppen møter 3 ganger.

Fremdriftsplan

M1-6: Brukerbehov kartlegges, innhold og funksjonalitet i e-læringsløsningen defineres. M6-12: Utvikling og utprøving. Støttemateriell utvikles basert på skissene. M13-18: Korrigeringer, utvidelser og forbedringer av selve applikasjonen og støttemateriellet. Brukerveiledninger lages. Lanseringsmøte, informasjonskampanje. Evaluering ift. målene. M1-18: Brukermedvirkning, frivillighet generelt, ekspertsamtaler, spredning, og ledelse pågår løpende.

Sluttrapport

Sluttrapport/artikler (pdf)

Penger-og-meg-SLUTTRAPPORT_Karde_Hellman.pdf

Prosjektleder/forsker

Riitta Anneli Hellman

Detaljer
Program
Helse høst (2019)
Prosjektnavn
Penger og meg
Organisasjon
Norsk Forbund for Utviklingshemmede
Org.ledd
Karde AS (www.karde.no)
Beløp Bevilget
2020: kr 925 000, 2021: kr 665 000
Startdato
01.01.2020
Sluttdato
30.06.2022
Status
Under gjennomføring