Persontilpasset dose av TNF-hemmer; mot optimalisert behandling av barneleddgikt

I samarbeid med

Søknadssammendrag

Populærvitenskaplig sammendrag

Bakgrunn: Barneleddgikt (Juvenil idiopatisk artritt, JIA) er en kronisk sykdom med betennelse i ledd som kan føre til skader og funksjonstap. Nye medikamenter og behandlingsstrategier, som tumor nekrose faktor (TNF)-hemmer, har bedret sykdomsforløpet ved JIA, men majoriteten av pasientene oppnår ikke en tilstand uten sykdomsaktivitet. Lav medikamentkonsentrasjon, som ofte skyldes dannelse av antistoff mot TNF-hemmer, kan gi manglende effekt av behandlingen. Måling av medikamentkonsentrasjon er særlig viktig hos barn siden anbefalt dose TNFi-hemmer sammenliknet med vekt varierer betydelig, omsetningen er ulik voksne og kun 14% har konsentrasjoner innen anbefalt område for voksne. Måling av medikamentkonsentrasjon og antistoff kan være et nyttig verktøy i pasientbehandlingen, men det finnes svært lite data om sammenhengen mellom konsentrasjon/antistoff og effekt av behandlingen hos barn. Studiedesign og metode: Dette er en nasjonal multisenterstudie hvor barn med JIA som starter TNF-hemmer og følges i 48 uker. Alle helseregioner i Norge deltar. Totalt 202 pasienter som starter med TNF-hemmeren adalimumab inkluderes og følges fra baseline og etter 6, 12, 24, 36 og 48 uker. Blodprøver for måling av konsentrasjoner og antistoffer mot TNF-hemmer tas ved hver visitt og analyseres med etablerte metoder ved Avdeling for medisinsk biokjemi, Oslo universitetssykehus (OUS). Deltakerne vil være godt karakterisert og tett fulgt opp med kliniske, radiologiske, biologiske og pasientrapporterte mål. Planlagte publikasjoner: 1) Variasjon i TNF-hemmer serumkonsentrasjon og sammenheng med sykdomsaktivitet og behandlingsrespons hos barn. Hva er terapeutisk serumkonsentrasjon av TNF-hemmer ved JIA? 2) Insidens og risikofaktorer for utvikling av anti-legemiddel antistoffdannelse mot TNF-hemmer. 3) Studere forskjellen i total sykdomsbyrde hos de med JIA som utvikler vs. ikke utvikler anti-legemiddel antistoffer mot TNF-hemmer, inkludert bivirkninger, samlet sykdomsaktivitet og pasientrapporterte utfallsmål som behandlingstilfredshet, fysisk, psykisk og psykososial funksjon over tid (48 uker) Forventet verdi: Studien vil gi ny kunnskap om medikamentmålingers variasjon og sammenheng med behandlingsrespons og bivirkninger ved JIA. Dette kan danne grunnlag for nye behandlingsanbefalinger (mhp. individuell dosejustering eller bytte av TNF-hemmer) som vil komme den enkelte pasient og pasientgruppen til gode. Både over- og under-dosering av medisin vil reduseres. Dette vil føre til redusert sykdomsbyrde og økt livskvalitet og mestring for barn og unge med barneleddgikt, det vil opprettholde deltakelse i skole og fritidsaktiviteter, og kunnskapen vil være overførbar til andre områder av kroniske sykdommer som trenger samme type behandling. Det vil også være av helseøkonomisk betydning, unødvendig overdosering av dyre medikamenter unngås, og dermed kan flere brukere kan få tilbud om TNF-hemmer.

Prosjektleder

Ingrid Herder

Detaljer
Program
Forskning (2023)
Prosjektnavn
Persontilpasset dose av TNF-hemmer; mot optimalisert behandling av barneleddgikt
Organisasjon
Norsk Revmatikerforbund
Beløp Bevilget
2024: kr 500 000, 2025: kr 500 000, 2026: kr 500 000, 2027: kr 500 000, 2028: kr 500 000, 2029: kr 500 000
Startdato
01.01.2024
Sluttdato
28.12.2029
Status
Under gjennomføring