Pilotprosjekt: VR – Et nytt syn på smerter

Søknadssammendrag

Bakgrunn for prosjektet/tiltaket

I Norge er det høy forekomst (rundt 30 %) av kroniske smerter blant den voksne befolkningen. Kroniske smertetilstander er en viktig årsak til at menn og kvinner faller ut av arbeidslivet før pensjonsalder. Foruten økte trygdeutgifter fører kroniske smerter til en rekke personlige konsekvenser, bl.a. redusert funksjonsnivå og psykisk helse. Det finnes dessverre få behandlingstilbud som har vist god dokumentert effekt på disse tilstandene. Ny forskning/forståelse av smertefysiologi har ført til bruk av nye tilnærminger i behandling av pasienter med kroniske smerter, bl.a. kognitiv terapi, mindfullness og ACT. De siste årene har utviklingen av VR- teknologi tatt store skritt noe som har gitt redusert pris og økt tilgjengelighet. Forskning har også dokumentert effekt i behandling av bl.a. smerte. Dette tilsier at det nå er riktig å se om ny teknologi kan bidra til å løse utfordringene med kroniske smerter. Prosjektgruppen utvikler nå en VR- applikasjon til behandling av kroniske smertetilstander. Dette prosjektet har god progresjon og vi vil ha en ferdig utviklet demo klar vinteren 2022. Vi planlegger nå en pilotstudie for å undersøke om en behandlingstilnærming med VR-teknologi kan gi økt effekt på en rekke målbare punkter hos pasienter med langvarige smertetilstander.

Aktivitet/tiltak/metode

En sentral del av dagens behandling av kroniske smertetilstander ved KFMR er pasientundervisning i hvordan man forstår langvarige smertetilstander i en biopsykososial modell. Sammen med anerkjente behandlingsmetoder som ACT, kognitiv terapi og mindfullness forsøker man å hjelpe pasientene til å redusere implikasjonene smertene har, bl.a. ved å få til en aktiv tilnærming til plagene. Målet er god håndtering av konsekvensene av kroniske smerter, økt livskvalitet og selvopplevd helse. Vi er i gang med å utvikle VR- applikasjonen som skal brukes i pilotprosjektet. Løsningen skal formidle veletablerte prinsipper innen undervisning i biopsykososiale forhold ved kroniske smerter og bruk av prinsipper innen ACT, kognitiv terapi og mindfullness. Vi vil undersøke effekt og brukervennlighet for pasient og behandler i en pilotstudie som skissert videre i søknaden. Følgende spørsmål søkes besvart: Kan VR-teknologi bedre behandlingen for pasienter med kroniske smerter? Gir behandling med bruk av VR- teknologi pasienter symptomlette og økt livskvalitet? Hvordan opplever pasientene bruk av VR- teknologi i behandling? Kan VR-teknologi bidra til økt grad av brukerstyring i behandlingen? Hvordan opplever behandlerne bruk av VR-teknologi i behandlingen? Kan bruk av VR-teknologi i behandlingen frigjøre tid for behandlere? Kan bruk av VR- teknologi bidra til mer tilgjengelig behandling uavhengig av geografi og demografi? Måloppnåelse for pasientene evalueres med pasientrapportert utkommemål (PROM); 1. Like før behandlingsoppstart 2. Etter tre måneder. For å evaluere hvordan behandlere erfarer bruk av VR- teknologi vi det gjennomføres strukturert intervju med de involverte behandlerne. Vi forventer ingen sikkerhetsmessige konsekvenser av betydning for deltakere. Mild grad av uvelhet er rapportert hos 1-5% av brukerne. Programvaren er laget for å minimere en slik effekt. Prosjektet er søkt REK med ID 487258 og vi forventer svar i sept. 2022.

Antall deltakere

50

Forventet virkning av aktiviteten/tiltaket

En velkjent utfordring i smertebehandling er å formidle oppdatert kunnskap om smerter og håndteringsprinsipper på en forståelig, engasjerende og håndgripelig måte – som også fører til positiv endring hos pasientene. Forskning tyder på at VR- teknologi har en overlegen evne til å øke forståelse for nytt innhold og i praksis bidra til å endre adferd basert på det man har lært. For målgruppen i pilotprosjektet forventer vi derfor at de vil få en tettere tilknytning og relasjon til innholdet som formidles. Vi forventer at økt konsentrasjon og motivasjon ved bruk av en VR- løsning kombinert med mulighetene til å interagere med det virtuelle miljøet vil øke den totale effekten av behandlingen. Vi forventer at behandlingsprinsippene i større grad blir brukt i praksis av pasientene og at det vil øke pasientenes evne til selvhjelp og smertehåndtering. Målgruppen forventes å bli bedre rustet til å takle implikasjonene kroniske smerter har for jobb, sosial fungering og annen aktivitet. I tillegg håper vi at flere vil kunne få effektiv og en mer ensartet behandling uavhengig av geografi og at graden av “drop- out” fra behandling reduseres. Dersom VR- løsningen påviser effekt på kun noen få av utfallsmålene og løsningen blir tatt i bruk av andre behandlingsinstitusjoner vil det kunne gi betydelige samfunnsøkonomiske besparelser; mindre tidsbruk pr. pasient, økt brukerstyring og bedre behandling som kan føre til bedre fungering i dagliglivet, sosial deltakelse og jobb og mindre bruk av offentlig bistand. Resultatene fra studien vil bidra tungt inn mot å øke kunnskapen om slik bruk av VR- teknologi. Løsningen vil enkelt og kostnadseffektivt kunne bli tatt i bruk av andre helseforetak/tilbydere og det vil være høyst aktuelt å presentere resultatene for andre aktører som NAV.

Plan for gjennomføring

Denne pilotstudien baserer seg på anerkjente internasjonale anbefalinger for gjennomføring av kliniske studier med VR- teknologi; VR- CORE (Virtual Reality Clinical Outcomes Research Experts committee). Inkludering av aktuelle pasienter starter opp ca ultimo november 2022. På bakgrunn av gitte inklusjons-/ekslusjonskriterier vurderer en overlege pasienthenvisninger som kommer inn til klinikken. Aktuelle deltakere får tilsendt skriftlig informasjon om studien og samtykkeskjema ca 5 dager før første polikliniske kontakt. I tillegg vil de bli bedt om å fylle ut pasientrapporteringsskjemaer (PROM). Pasienter som ikke ønsker å delta mottar vanlig behandling. Pasienter som takker ja til deltagelse fordeles til terapeuter som følger opp pasientene med VR-løsningen. Deltakerne vil motta den samme behandlingen som de ellers ville fått, men med tillegg av å bruke VR- løsningen, både under den første konsultasjonen og videre i behandlingsforløpet ved behov. Deltakerne vil også har mulighet til å ta med seg VR- brillene hjem (forhåndsinstallert med kun den aktuelle applikasjonen) for å bruke ved behov mellom timene. Vi ser det som meget viktig at deltakerne blir kjent med bruken av brillene, og vi vil bruke god tid på opplæring i bruk. Deltakerne følger deretter behandlingsløpet videre som de ville gjort ellers, med bruk av VR ved behov. Når deltakerne har vært til behandling i 3 mnd, vil de igjen få elektronisk tilsendt PROM- skjemaer og skjemaet System Usability Scale (oversatt til norsk). Det gjennomføres semistrukturert intervju med involverte terapeuter. Når alle inkluderte deltakere har gjennomført observasjonstiden vil vi starte dataanalyse og avslutte studien. Resultatene vil formidles i internasjonale tidsskrift og kongresser i 2023.

Prosjektleder

Inge Ringheim

Detaljer
Program
Helse
Prosjektnavn
Pilotprosjekt: VR – Et nytt syn på smerter
Organisasjon
Rådet for Muskelskjeletthelse
Beløp Bevilget
2022: kr 200 000, 2023: kr 200 000
Startdato
14.11.2022
Sluttdato
30.12.2024
Status
Under gjennomføring