Pilotprosjekt: VR – Et nytt syn på smerter

Søknadssammendrag

Antall personer i målgruppen

50

Fremdriftsplan

Denne pilotstudien baserer seg på anerkjente internasjonale anbefalinger for gjennomføring av kliniske studier med VR- teknologi; VR- CORE (Virtual Reality Clinical Outcomes Research Experts committee). Inkludering av aktuelle pasienter starter opp ca ultimo november 2022. På bakgrunn av gitte inklusjons-/ekslusjonskriterier vurderer en overlege pasienthenvisninger som kommer inn til klinikken. Aktuelle deltakere får tilsendt skriftlig informasjon om studien og samtykkeskjema ca 5 dager før første polikliniske kontakt. I tillegg vil de bli bedt om å fylle ut pasientrapporteringsskjemaer (PROM). Pasienter som ikke ønsker å delta mottar vanlig behandling. Pasienter som takker ja til deltagelse fordeles til terapeuter som følger opp pasientene med VR-løsningen. Deltakerne vil motta den samme behandlingen som de ellers ville fått, men med tillegg av å bruke VR- løsningen, både under den første konsultasjonen og videre i behandlingsforløpet ved behov. Deltakerne vil også har mulighet til å ta med seg VR- brillene hjem (forhåndsinstallert med kun den aktuelle applikasjonen) for å bruke ved behov mellom timene. Vi ser det som meget viktig at deltakerne blir kjent med bruken av brillene, og vi vil bruke god tid på opplæring i bruk. Deltakerne følger deretter behandlingsløpet videre som de ville gjort ellers, med bruk av VR ved behov. Når deltakerne har vært til behandling i 3 mnd, vil de igjen få elektronisk tilsendt PROM- skjemaer og skjemaet System Usability Scale (oversatt til norsk). Det gjennomføres semistrukturert intervju med involverte terapeuter. Når alle inkluderte deltakere har gjennomført observasjonstiden vil vi starte dataanalyse og avslutte studien. Resultatene vil formidles i internasjonale tidsskrift og kongresser i 2023.

Prosjektleder/forsker

Inge Ringheim

Detaljer
Program
Helse
Prosjektnavn
Pilotprosjekt: VR – Et nytt syn på smerter
Organisasjon
Rådet for Muskelskjeletthelse
Beløp Bevilget
2022: kr 200 000, 2023: kr 200 000
Startdato
14.11.2022
Sluttdato
31.12.2023