Plagen med magen -mestring ved IBS

Søknadssammendrag

Bakgrunn for prosjektet

En stor del av befolkningen har plager med irritabel tarm, men likevel sier mange at de føler seg ensomme med sitt problem. Det er ikke så lett å forklare andre hvordan man har det, og noen synes også at det er flaut å snakke om. Kampen for å kontrollere og skjule blir en ekstrabelastning. Irritabel tarmsyndrom kan føre til arbeidsfravær og samlivsproblemer, og er forbundet med svekket funksjon og livskvalitet. Det er utviklet psykologisk behandling som kan avhjelpe plagene og styrke funksjon og livskvalitet.

Målsetting for prosjektet

Bidra til bedre mestring og livskvalitet hos personer med irritabel tarmsyndrom, ved å gjøre informasjon om konkrete og evidensbaserte tiltak lett og fritt tilgjengelig for brukere og helsepersonell, og dermed gi grunnlag for god behandling og hjelp til selvhjelp.

Målgruppe

Periodevis har mer enn en av ti plager med irritabel tarm, mens omlag 3 % av befolkningen har vedvarende og sterkt hemmende plager som krever behandlingstiltak.

Antall personer i målgruppen som prosjektet planlegger å nå

100000

Beskrivelse av tiltak/aktivitet samt gjennomføring av prosjektet

I kognitiv atferdsterapi får pasienten god informasjon om mage-tarmsystemet og om hvordan stressbelastninger og psykologiske faktorer kan påvirke kroppen i et gjensidig samspill. Et mål er å redusere angst og skamfølelse for symptomene, og at de ikke skal begrense livsutfoldelsen. Tiltak rettes inn mot endring av atferdsmønstre og tenkemåter som opprettholder problemene. Prosjektet er basert på en tilnærming utviklet ved Karolinska Institutet i Stockholm, både som individuell behandling, gruppebehandling og internettbehandling. Metoden har vært prøvd ut i flere studier, og resultatene har vært lovende, der over 70 % opplever markert bedring av symptomer. Vi vil utvikle tre detaljerte opplegg: 1. Lærings- og mestringskurs ved irritabel tarm, 2. individuell behandling og 3. veiledet selvhjelp. Oppleggene legges ut på nettet, med informasjonsmateriell om forståelse av og tiltak ved irritabel tarm til pasient og eventuelt også pårørende. Tilbudet skal kunne tilpasses pasienter med irritabel tarm både i primær- og spesialisthelsetjenesten. Brukeren kan også anvende opplegget som veiledet selvhjelp sammen med for eksempel sin fastlege eller klinisk ernæringsfysiolog. Gjennom brukerorganisasjonen LMF spres informasjon om oppleggene.

Fremdriftsplan for prosjektet

Vi rekrutterer gjennom sykehus, primærhelsetjeneste og LMF, 40 personer for kurs eller individuell behandling, av psykologspesialister ved Diakonhjemmet Sykehus samt likeperson. Resultater og brukernes erfaringer evalueres systematisk. Utprøving av tiltak, evaluering og skriving av rapport og fagartikkel, og plassering av manualer på nett, skjer i løpet av 2020. Det avholdes dagseminar med likepersoner om formidling av informasjon via LMF.

Sluttrapport

Målsetting, målgruppe og bakgrunn for prosjektet

Om lag 3 % av befolkningen har behandlingskrevende irritabel tarmsyndrom (IBS). IBS kan føre til arbeidsfravær og samlivsproblemer, og er forbundet med svekket funksjon og livskvalitet. Målgruppen i prosjektet var personer som har fått diagnosen irritabel tarmsyndrom etter de internasjonale Roma IV kriteriene. Diagnosen må være satt av lege i primær- eller spesialisthelsetjenesten. Målet var å utvikle og implementere behandlingstiltak som er basert på forskning om mekanismer for endring. Samtidig ønsket vi å spre kunnskapen fra prosjektet til brukere og helsepersonell, og dermed gi grunnlag for god behandling og hjelp til selvhjelp.

Beskriv i hvilken grad oppsatte effektmål ble nådd (ref søknadsskjemaet)

Vi har oppnådd målet om å gjøre informasjon om evidensbaserte tiltak tilgjengelig for brukere og helsepersonell gjennom undervisning og skriftlig formidling til begge gruppene, samt at veiledere og arbeidsbøker ligger fritt tilgjengelig på www.kognitiv.no. Mange pasienter har deltatt på digital behandling i gruppe og i individuelbehandling, og av dem har 36 deltakere blitt inkludert i kvalitetsstudien. Målet om 40 blir nådd i løpet av våren. Da blir dataene analysert og vi vil se om deltakeren har hatt utbytte av behandlingen basert på dataene før, etter og 2 måneder etter behandlingen. 15 deltakere har blitt intervjuet om erfaringer med å leve med IBS og deres opplevelse av denne behandlingen spesielt og erfaringer med helsevesenet generelt (intervjustudien). Artikler basert på begge studiene blir publisert i tidsskrifter for brukere og helsepersonell.

Antall personer i målgruppen nådd av prosjektet

100000

Prosjektgjennomføring/Metode

Prosjektet har blitt gjennomført som planlagt med godt samarbeid i prosjektgruppen og med referansegruppen. Pasienter med IBS har blitt henvist fra fastlege/spesialist og har mottatt kognitiv atferdsterapi for irritabel tarmsyndrom, enten individuelt eller i gruppe. Behandlingen i gruppe består av syv ukentlige samlinger à to timer, samt en oppfølgingssamling to måneder etter. Den individuelle behandlingen består av omtrent ti timer. Da koronapandemien kom, gikk vi over til digital behandling i gruppe, og kunne dermed tilby behandlingen til pasienter fra hele landet gjennom annonsering i LMFs brukermagasin Fordøyelsen.

Resultater og resultatvurdering

36 deltakere er hittil inkludert i kvalitetsstudien, og 15 deltakere i intervjustudien. Resultatene blir analysert og publisert i fagtidsskrift. Spørreskjemaet The Irritable Bowel Syndrome Behavioural Responses Questionnaire, som predikerer endring, er oversatt og tatt i bruk og vil inngå i en planlagt valideringsstudie. Kognitiv atferdsterapi for pasienter med IBS er nå etablert som et fast behandlingstilbud ved Diakonhjemmet Sykehus, både som individuell og gruppebasert digital behandling og pasienter over hele landet kan delta. Vi har hatt og skal ha undervisning for helsepersonell og webinarer for LMF´s brukere og vi har publisert flere artikler i brukermagasinet Fordøyelsen. Vi har utarbeidet arbeidsbok for behandling i gruppe og for individuell behandling, samt en veileder for helsepersonell. Alt materiell er gjort fritt tilgjengelig på hjemmesiden til Norsk forening for kognitiv terapi.

Oppsummering og videre planer

Vi har utviklet et behandlingstilbud for pasienter med irritabel tarmsyndrom, både som gruppebaserte kurs og individuell behandling. Begge inngår nå som et fast tilbud til pasienter med irritabel tarmsyndrom ved Diakonhjemmet Sykehus. Omlegging til digital behandling gjør at pasienter over hele landet kan delta, og vi har stor pågang av pasienter. Vi vil fortsatt drive utstrakt undervisning og formidling (skriftlig og muntlig) om å leve med IBS og om behandling som kan hjelpe

Prosjektleder

Elin Fjerstad

Detaljer
Program
Helse vår (2019)
Prosjektnavn
Plagen med magen -mestring ved IBS
Organisasjon
Mage-tarmforbundet
Org.ledd
Diakonhjemmet Sykehus
Beløp Bevilget
2019: kr 550 000
Startdato
26.08.2019
Sluttdato
31.12.2021
Status
Under gjennomføring