Plass til alle

Søknadssammendrag

Bakgrunn for prosjektet

Autismeforeningen i Norge er en sammenslutning av mennesker med autismespekterdiagnose, (ASD), samt foreldre og andre pårørende, fagfolk og andre interesserte. Foreningen har ca 4500 medlemmer i hele Norge. Visjonen til foreningen er «Varig god livskvalitet i et mangfoldig samfunn». Som et ledd i vår strategi ønsker vi å bidra til å øke den autismefaglige kompetansen i samfunnet gjennom kunnskapsendring og holdningsskapende arbeid. Derfor vil vi drive «folkeopplysning» for å spre kunnskap om ASD. Dette gjør vi for å bygge ned fordommer og stigmatiseringer og skape større åpenhet om ASD.

Målsetting for prosjektet

Vårt må er at filmene skal nå bredt ut og være med og sette ASD på dagsorden. VI vil at filmene skal bidra til å øke samfunnets kunnskap, forståelse og aksept for personer med ASD. Filmene skal gi et troverdig bilde i forhold til hvilke utfordringer personer med ASD og deres omgivelser har det.

Målgruppe

Målgruppen vår er allmennheten. Vi ønsker å drive «folkeopplysning» om ASD og vår målgruppe er hele befolkningen.

Antall personer i målgruppen som prosjektet planlegger å nå

20000

Beskrivelse av gjennomføring og metode for prosjektet

Sanden Media vil produsere en pakke på fem korte karakterdrevne dokumentarfilmer som viser et nåtidsbilde fra livet til fem personer med ASD. Vi sitter på råstoff av de samme personene fra 2011, og dette vil være en viktig ressurs i arbeidet med filmene. Filmene vil ha en lengde på 10-15 minutter pr. film og kan fungere som enkeltstående filmer og som en mini-dokumentarserie. I hver episode blir vi kjent med en person med ASD livet han eller hun lever i dag. I løpet av episoden får vi også ett eller flere tilbakeblikk, 7 år tilbake i tid. Disse tilbakeblikkene vil være med å gi historiene dynamikk, de vil aktualisere tematikken i filmene, og være med å visualisere utviklingen til personene vi møter. Vi ønsker at dette skal være brukerens og familien sin fortelling fra sin virkelighet, uten at det skal kommenteres av fagpersoner. Det vil forsterke troverdigheten i filmene.

Fremdriftsplan for prosjektet

Prosjektet er todelt med en produksjonsfase og en visningsfase. 2019: PRODUKSJON Jan Styringsgruppe Jan – feb Gjennomgå filmstoff som er gjort for 7 år siden. feb – mars Manus og planlegging apr – sept Produksjonsfase okt – nov Klipp av filmene des klargjøring 2019/21: VISNING Feb – nov 2019 Arbeide med lanseringssteder, kringkastere, konferanser, arenaer for fagpersoner. 2020 – 2021 Lanseringsperiode

Sluttrapport

Målsetting, målgruppe og bakgrunn for prosjektet

Målsettingen vår har vært at filmene skal nå bredt ut og være med og sette ASD på dagsorden. Det har også vært et mål at filmene skal øke kunnskap og forståelse for ASD i samfunnet. Derfor har vi definert målgruppen som veldig bred, både de som ikke har noe særlig kjennskap til ASD, og de som jobber med eller lever sammen med mennesker med ASD. I 2010/11 lanserte AIN en filmpakke med 8 filmer, produsert av Sanden Media, som speilet ulike sider ved det å leve med ASD eller være pårørende som foreldre eller søsken til mennesker med ASD. Filmene skildret ulike deler av livet; i barnehage, skole, videregående utdanning, arbeid og botilbud. Ved å lage en ny serie som tar utgangspunkt i de gamle filmene, utnytter vi kunnskapen og råmaterialet fra den første filmserien på en måte som gir enda større innsikt i hvordan det er å leve med ASD over tid, både for de med ASD og for pårørende.

Beskriv i hvilken grad oppsatte effektmål ble nådd (ref søknadsskjemaet)

Første målsetting er å lage filmene som planlagt – gjennomført. Bruken av filmene vil vi kunne måle etter lanseringen som blir i 2021. Ambisjonene er store med tanke på å nå det som er satt opp som mål og det bl

Antall personer i målgruppen nådd av prosjektet

0

Prosjektgjennomføring/Metode

Alle filmene er laget i en dokumentarisk reportasjeform, med intervjuer som bærende element. I tre av fem filmer er det pårørende (foreldre/søsken) som er hovedforteller. Det er fordi hovedpersonen i disse filmene ikke er i stand til å uttrykke seg nyansert nok verbalt, eller fordi vi har valgt å fokusere på pårørendeperspektivet. Første fase i prosjektet besto i å gjøre seg kjent med de ulike historiene i det opprinnelige filmprosjektet, og finne ut hvem som ønsket og egnet seg for en oppfølgningsfilm. Vi har valgt å ha hovedfokus på å følge opp de prosessene og temaene som ble berørt i filmserien fra 2011, og i noen tilfeller hadde det dukket opp helt nye og spennende momenter som vi også valgte å ta inn i filmene. Med utgangspunkt i dette har vi filmet personene i sin hverdag og gjort intervjuer med både dem og deres pårørende. Vi opplever at koronapausen ikke har hatt betydning på resultatet annet enn at det har påvirket oss tidsmessig i prosessen

Resultater og resultatvurdering

Resultatet av første del av prosjektet, selve produksjonen, har blitt tett opp til det vi hadde planlagt fra starten. Vi sitter igjen med 5 nye filmer på mellom 10 og 20 minutter som kan brukes av autismeforeningen og andre for å øke kunnskapen om autisme. Vi har også produsert korte teasere beregnet på sosiale medier. Vår tanke var å lage filmer som ville fungere både på en allmenn og en mer spesifikk autismerelatert målgruppe. Det vi ser nå er at vi sitter på mye materiale med mennesker som deler erfaringer som er verdifull for andre pårørende eller fagfolk, men som ikke nødvendigvis vil egne seg inn mot en allmennkringkasting/publisering. Derfor har vi nå produsert fem filmer som først og fremst kan brukes av AiN. I publikumsversjonene som vi skal vise for et allment publikum, vil hovedpersonen med ASD sin egen historie i mye større grad stå på egne ben. Lanseringen av filmene vil derfor legges til første kvartal 2021.

Oppsummering og videre planer

Vi vil versjonere filmene tydeligere med filmer til informasjon/internt bruk og egne versjoner for et allment publikum. Første del av mål gjennomført ved at filmene er ferdige. Andre del av måloppnåelsen er å vurdere/måle bruken når vi har publisert filmene • Direkte kontakt med alle medlemmene. (6.000 personer) • Artikkel i «Autisme i dag» • Lansering på SOME (10.000 følgere på FB) • God Morgen Norge – Lansering • Publikumskanaler – Aftenposten/Schibsted/NRK • Fagdag/Landsmøte Bodø april 2021 • Pårørendekonferansen 2021 • Abloom 2021 “Plass til alle” er også videreført i et nytt prosjekt.

Prosjektleder

Livar Hølland

Detaljer
Program
Helse høst (2018)
Prosjektnavn
Plass til alle
Organisasjon
Autismeforeningen i Norge
Org.ledd
Sanden Media AS
Beløp Bevilget
2019: kr 650 000
Startdato
02.01.2019
Sluttdato
30.09.2020
Status
Under gjennomføring