Psykisk oppvekst


Søknadssammendrag

Bakgrunn for prosjektet

Mange unge sliter i perioder, og vi vet av tall fra bl.a. Ungdata at det er en økning i depressive symptomer blant unge, særlig jenter. For de aller fleste er dette forbigående, men for noen blir de varige. Foreldre etterlyser kunnskap om barn og unges psykiske utvikling, men de er usikre på kvaliteten i det de finner på nett. Det er nødvending å formidle hvordan foreldre, omsorgspersoner og de som står nærmest barn og unge kan bidra til å ivareta og styrke unges mestring i møte med livsutfordringer og samfunnsforventninger.

Målsetting for prosjektet

Utvikle 20 podcastepisoder som gir en grunnleggende forståelse av hva som fremmer og hemmer en god psykisk helse, formidlet på en måte som gjør informasjonen praktisk anvendbar for målgruppen. De skal til sammen være lastet ned 250000 ganger to måneder etter at siste episode er publisert

Målgruppe

Hovedmålgruppen er foreldre og foresatte til barn og unge i alderen 0 til 25 år. Sekundærmålgruppen er de som jobber med barn og unge og unge selv fra 12 år.

Antall personer i målgruppen som prosjektet planlegger å nå

100000

Beskrivelse av tiltak/aktivitet samt gjennomføring av prosjektet

Utvikling av innhold, produksjon og publisering av en podcast med til sammen 20 episoder, laget og publisert over en periode på to år, er tiltakene som skal gjennomføres i dette prosjektet. Vi vil velge en fast programleder som inviterer to gjester i studio per podcast. De to gjestene vil ha litt ulik innfallsvinkel til tematikken, og i hovedsak vil den ene jobbe med fag/forskning og den andre ha relevant egenerfaring enten som bruker eller aktiv i førstelinjen. Programleder starter hver episode med å introdusere temaet og ramme inn med hva situasjonen er og hvorfor dette er en viktig tematikk å debattere eller snakke om. Deretter vil deltakerne si noe om sin kunnskap og erfaring og hva de mener det er viktig å løfte, før de inntar en styrt samtale med programleder som tredjepart. Programleder vil avslutningsvis be om svar på spørsmål innsendt av lyttere via sosiale medier. Tematiske eksempler på fem av de planlagte episodene er 1)tanker og følelser, 2)tilknytning, 3)den digitale hjernen, 4)rus og 5)læring.

Fremdriftsplan for prosjektet

Høst 20: Etablering ressursgruppe, avtale med programleder Høst 20-feb 21: Manusutvikling og produksjon 5 første episoder Mars 21: Evaluering første fem episoder okt 20-juni 21: Research, manusutvikling og produksjon 15 episoder okt 20- april 21: Utvikling av kommunikasjonsplan og visuell profil Høst 21: Lansering/publisering, 1 episode i uken H21/V22: Promotering og implementering Vår 22: Evaluering

Sluttrapport

Målsetting, målgruppe og bakgrunn for prosjektet

Foreldre rapporterer om et behov for kunnskap om barn og unges psykiske utvikling, men de er usikre på kvaliteten i det de finner på nett. Det er nødvendig å formidle hvordan foreldre, omsorgspersoner og de som står nærmest ungdom kan bidra til å styrke deres mestring i møte med livsutfordringer og samfunnsforventninger. Samfunnet trenger lett tilgjengelig og kvalitetssikret kunnskap om ungdom, og Rådet for psykisk helse mener en podkast vil være en god måte å formidle denne kunnskapen til foreldre og foresatte på. Målet er at foreldre og foresatte skal stå bedre rustet til å fremme god psykisk helse hos barn og unge. Foreldre og foresatte er primærmålgruppen, mens tenåringene selv er en viktig sekundærmålgruppe.

Beskriv i hvilken grad oppsatte effektmål ble nådd (ref søknadsskjemaet)

Vi har samlet og formidlet tilgjengelig kunnskap om psykisk helse i tenårene. Vi formidler budskapet på en måte som skaper forståelse for hva som fremmer den psykiske helsen og serien er publisert og tilgjengelig via alle podkastkanaler slik at foreldre og foresatte har tilgjengelig og kvalitetssikret kunnskap om hva som er unges normalutvikling og hva man kan justere. Dette bidrar til å trygge foreldre og foresatte i omsorgsrollen. Podkasten er et viktig informasjonselement i en større kunnskapsbank hos Rådet for psykisk helse om barn og unges mentale normalutvikling, Psykisk oppvekst. Vi mener vi har en høy grad av måloppnåelse når det gjelder produksjonen. Vi ser dog at målsettingen på 250 000 nedlastninger var veldig ambisiøst og vi er et godt stykke unna det målet. Dette er en podkast med lang levetid, så vi fortsetter promoteringen av serien i alle relevante kanaler og gjennom våre medlemsorganisasjoner.

Antall personer i målgruppen nådd av prosjektet

1000

Prosjektgjennomføring/Metode

Vi har hatt en ressursgruppe bestående av anerkjente forskere på feltet som har bidratt til kunnskapsgrunnlaget i prosjektet. Både fagpersoner og ungdom har bidratt aktivt både til vinkling og til valg av tematikk i de 17 episodene. En referansegruppe med sju foresatte har også bidratt aktivt i utformingen av ulike presentasjonsformer i programmene slik at vi endte opp med en veksling mellom fagpersoner og unge stemmer og unge tanker om hvorfor dette er viktig tematikk og hva de selv tenker rundt dette. Sammen med ekspertene gir de unge også råd til foreldre og foresatte. Serien er produsert av Vrang produksjon. Det var viktig for oss både å ha med oss erfarne podkast- og radioprodusenter med journalistisk erfaring slik at intervjuobjektene var trygge i situasjonen og at de nødvendige etiske vurderingene ble ivaretatt.

Resultater og resultatvurdering

Serien består av 17 episoder som dekker et bredt spekter av tematikk som angår vår psykiske helse. Aktiv bruk av referansegruppe og medvirkende ungdom, gjorde at vi endret noe på planlagte temaer og fikk på plass informasjon også om kropp og hjerne. Slik sett har vi samlet og formidlet tilgjengelig kunnskap om psykisk helse i tenårene. Vi har derimot ennå ikke lykkes i å nå bredt ut til målgruppen og jobber aktivt videre med det gjennom videreutviklingen av hele kunnskapsbanken Psykisk oppvekst.

Oppsummering og videre planer

Dette er et kvalitetsprodukt om unges normalutvikling i tenårene knyttet til temaer som er viktige både for de unge selv og deres foreldre og foresatte. Vi videreutvikler Psykisk oppvekst-satsingen og serien er en av pilarene i denne kunnskapsbanken. Vi arbeider nå med kunskapspakker om barn og unge og psykisk helse til voksne som er ansatte eller frivillige på barn og unges fritidsarenaer som idretten, fritidsklubbene, kulturskolene m.m. og podkasten vil være en del av disse informasjonspakkene. Vi ønsker også å utvide serien med noen episoder om tweens, barn fra 9 til 12 år.

Prosjektleder

Hege Helene Bakke

Detaljer
Program
Helse vår (2020)
Prosjektnavn
Podcast: Psykisk oppvekst i tenårene
Organisasjon
Rådet for psykisk helse
Beløp Bevilget
2020: kr 975 000, 2021: kr 860 000
Startdato
31.12.2020
Sluttdato
30.06.2022
Status
Avsluttet