PRO BONO-SAMARBEID MED OPPSIDEN.NO

Søknadssammendrag

Bakgrunn for prosjektet

En familie som har fått vite at de venter et barn med Down syndrom, eller har et barn med Down syndrom, vil være på søken etter kunnskap.For mange starter denne kunnskapsreisen på Google og Facebook hvor kvaliteten på innholdet er svært varierende og tilfeldig. NNDS har utviklet Oppsiden.no, et attraktivt møtested for å dele erfaringer, samt samle og systematisere kunnskap innenfor trygge rammer. For å at Oppsiden.no skal fortsette å være en attraktiv plattform for brukerne er neste steg å utvikle en bærekraftig driftsmodell. Dette ønsker NNDS nå å gjøre i samarbeid med Prospera.

Målsetting for prosjektet

Målsetningen med porsjektet er at kunnskapsportalen Oppsiden.no blir en varig og bærekraftig innsats.

Målgruppe

Mennesker med Downs syndrom og deres familie, omgangskrets og støtteapparat.

Antall personer i målgruppen som prosjektet planlegger å nå

2000

Beskrivelse av tiltak/aktivitet samt gjennomføring av prosjektet

Forprosjekt Prosperas administrasjon møter representanter for NNDS (Prosjektleder for Oppsiden.no) og avgjør detaljert scope for pro bono-prosjektet. Detaljene for hvordan prosjektet skal gjennomføres og hvilken kompetanse vi skal rekruttere til teamet kartlegges. Pro bono-prosjekt Pro bono-teamet jobber sammen i 3 måneder. Teamet møtes ukentlig og har møter og workshops med NNDS underveis i prosjektet. Teamet samler inn data, utarbeider sin leveranse og presenterer funnene for NNDS. Etterarbeid Prosperas administrasjon samler inn evaluering fra de frivillige konsulentene og NNDS. Prosperas administrasjon følger opp NNDS i henhold til handlingsplanen teamet har utarbeidet.

Fremdriftsplan for prosjektet

Primo august 2019 – Forprosjekt: Møter og scoping av prosjektet, Medio august 2019 – Rekruttering av pro bono-team Primo september 2019 – Pro bono-team oppstart Medio desember 2019 – Pro bono-team overlevering av rapport Ultimo desember 2019 – Evaluering og oppfølgning

Sluttrapport

Målsetting, målgruppe og bakgrunn for prosjektet

Prosjektes overordnede målsettning var at kunnskapsportalen Oppsiden.no blir en varig og bærekraftig innsats. Målsetningen ble i prosjektplanen videre brutt ned i fire delmålsetninger: Delmål 1: Oppsiden.no får en bærekraftig driftsmodell Delmål 1a: Oppsiden.no bevisstgjøres rundt forretningsmessighet Delmål 1b: Oppsiden.no implementer driftsmodellen Delmål 2: Tilgjengeliggjøre kompetansebasert frivillighet for helseprosjekter Målgruppen var brukere av Oppsiden.no: mennesker med Downs syndrom og deres familie, omgangskrets og støtteapparat.

Beskriv i hvilken grad oppsatte effektmål ble nådd (ref søknadsskjemaet)

Delmål 1: Oppsiden.no får en bærekraftig driftsmodell Oppsiden.no fikk gjennom prosjektet en bærekraftig driftsmodell gjennom pro bono-teamets leveranse. Delmål 1a: Oppsiden.no bevisstgjøres rundt forretningsmessighet Pro bono-teamet jobbet tett sammen med representanter fra styret i NNDS og leverte blant annet en finansieringsstrategi som skal gi grunnlag for økt forretningsmessighet. Delmål 1b: Oppsiden.no implementer driftsmodellen Oppsiden.no er per mars 2020 i gang med første tiltakspakke som ble lagt fram i handlingsplanen for implementering av driftsmodellen. NNDS er i gang med å gjennomføre nødvendige organisastoriske grep for å bygge det økonomiske fundamentet som er nødvendig for bærekraftig drift av Oppsiden.no Delmål 2: Tilgjengeliggjøre kompetansebasert frivillighet for helseprosjekter Samarbeidet med NNDS muliggjort av DAM-stiftelsen har vist at vår modell for frivillighet kan skape mye verdi for organisasjoner innenfor helse- og omsorgssfæren.

Antall personer i målgruppen nådd av prosjektet

2000

Prosjektgjennomføring/Metode

Forprosjekt Prosperas administrasjon gjennomførte møter med ansvarlig for Oppsiden.no i NNDS og avgjorde detaljert scope for pro bono-prosjektet. Et team bestående av prosjektleder, fire pro bono-konsulenter og en prosjektmentor ble rekruttert fra Prospera-nettverket. Pro bono-prosjekt Prosjektet ble innledet med et kick off-møte 25. september 2019. Prosjektgruppen gjennomførte i prosjektperioden ukentlige arbeidsmøter. Metoder som ble benyttet var blant annet workshops, intervjuer med brukere av Oppsiden.no, intervjuer med innholdsprodusentene bak Oppsiden.no og jevnlige forankringsmøter med NNDS. 17. oktober ble det holdt midtveisevaluering der de frivillige konsulentene og NNDS oppsummerte status og fremdrift. Pro bono-teamet presenterte sin rapport for styret i NNDS og Prosperas administrasjon torsdag 16. januar. Etterarbeid Prosperas administrasjon samlet inn evalueringer fra de frivillige konsulentene og NNDS (se oppsummering i resultater). Prosperas administrasjon har hatt en oppfølgingssamtale med NNDS og Oppsiden.no. Prospera vil følge opp NNDS og Oppsiden.no videre ca. 6 måneder etter prosjektslutt.

Resultater og resultatvurdering

Prosjektetgruppen har gjennomført en innholdsanalyse og interessentanalyse for nettsiden Oppsiden.no. I tillegg har prosjektet laget en finansieringsstrategi og en handlingsplan. Alt dette har ledet til en driftsmodell. Oppsiden.no er bevisstgjort rundt forretningsmessighet. 
Daglig leder i NNDS sier at deres fokus nå er å sikre økonomi i organisasjonen. Styremedlem Magne Illsaas forteller at deres fokus er på å bygge et godt økonomisk fundament slik at de har ressursene som kreves for å drifte Oppsiden i framtiden. 
 Ultimo mars 2020 har NNDS satt i gang sammenslåingsprosess med Ups and Downs. De har satt ned en arbeidsgruppe med representanter for fem Ups and Downs-foreninger, som frem mot organisasjonenens landsmøter i september skal jobbe med nye felles vedtekter. Samarbeidet med NNDS muliggjort av DAM-stiftelsen har vist at vår modell for frivillighet skaper verdi for organisasjoner innenfor helse- og omsorgssfæren.

Oppsummering og videre planer

Prospera og NNDS jobbet høsten 2019 sammen for å utvikle en bærekraftig driftsmodell for Oppsiden.no. Et team bestående av 6 frivillige konsulenter ble rekruttert. Teamet jobbet sammen i 3 månender og bidra 60 timer hver til prosjektet. Resultatet er en tydelig driftsmodell for Oppsiden og verktøy som skal sørge for implementering. Prospera vil følge NNDS og prosessen videre. Særlig spennende er sammenslåing av lokalforeninger som er under planlegging og ventes gjennomført høsten 2020. Dette vil være et viktig grunnlag for å bygge et solid fundament som en tjeneste som Oppsiden.no krever.

Prosjektleder

Magnus Vøllo

Detaljer
Program
Helse vår (2019)
Prosjektnavn
PRO BONO-SAMARBEID MED OPPSIDEN.NO
Organisasjon
Downs syndrom Norge
Beløp Bevilget
2019: kr 90 000
Startdato
01.08.2019
Sluttdato
31.12.2019
Status
Under gjennomføring