Progressiv degenerasjon av det sentrale og perifere nervesystem i en norsk slekt

Søknadssammendrag

Populærvitenskaplig sammendrag

Vi har identifisert en familie med en hittil ukjent sykdom. Arvegangen ser ut til å være dominant morsbundet. Både det sentrale og perifere nervesystemet er rammet, og blant symptomene er kognitiv svikt, utmattelse og bevegelsesvansker. Billedundersøkelser av hjernen viser skade og redusert redusert volum av hjernens hvite substans, mindre ventrikler, og tykkere hjernebark enn kontroller. I spinalvæsken er det svært høye nivåer av protein og biomarkører for nevrodegenerasjon. Sykdommen har en uvanlig kombinasjon av symptomer og tegn fra det sentrale og periifere nervesystemet, men deler mange elemeneter med andre viktige nevrologiske sykdommer, deriblant hjernekarsykdom, kronisk utmattelsessyndrom, ALS, nevropati og Alzheimers sykdom. Selv om sykdomsforløpet er forskjellig, indikerer undersøkelse med amyloid-PET Alzheimers sykdom hos alle undersøkte pasienter over 50 år. Sykdommens forløp preges av rykkvise forverringer med delvis bedring. Det er ingen tegn til inflammasjon i sentralnervesystemet, og åpningstrykk ved spinalpunksjon er normalt. Det overordnede målet er å beskrive, kartlegge og forstå denne sykdommen. Men fordi sykdommen deler mange elementer med andre nervologiske sykdommer, forventer vi at resultatene av dette prosjektet også vil komme til nytte i forskningen disse, deriblant Alzheimers sykdom. I dette prosjektet vil vi: – identifisere rammede og tilby et standardisert opplegg – grundig undersøke pasienter og nære slektninger – kartlegge og sette opp et slektstre – sikre prøver til genetisk undersøkelse – benytte avanserte undersøkelser for å forstå patofysiologiske mekanismer Prosjektet vil utføres på Hukommelsesklinikken, Ahus, men også ved hjemmebesøk hos de som ikke kan reise til undersøkelse. Til nå har ti pasienter blitt grundig undersøkt av en erfaren nevrolog. Alle de ti deltakerne har hatt kliniske trekk passende med perifer nevropati, men mest uttalt er sentrale tegn og kognitive besvær. Pasientene inkluderes i en substudie i prosjektet Dementia Disease Initiation (DDI), en norsk multisenterstudie som rekrutterer kontroller og personer med risiko for kognitiv svikt. Pasientene vil gjennomgå bred utredning med målrettede undersøkelser. Blant våre hypoteser er at sykdommen skyldes svikt i produksjonen av spinalvæske eller en svikt av blod-hjerne- (BBB) og blod-nerve-barrieren, (BNB). Dette fører så til nedbrytning av myelin, og amyloidavleiring i sentralnervesystemet. Vi vil teste disse hypotesene ved hjelp av avanserte bilde- og molekylærbioligske undersøkelser. Klinisk undersøkelse med familieanamnese, billeddannende teknikker, nevrofysiologi, spinalpunksjon samt blodprøver, også for genetisk undersøkelse, vil bli gjort. Brukerinvolvering i prosjektet innebærer blant annet opprettelse av en støttegruppe. Brukerrepresentant har gitt råd ved utarbeidelse av søknaden.

Prosjektleder

Per Selnes

Detaljer
Program
Forskning (2023)
Prosjektnavn
Progressiv degenerasjon av det sentrale og perifere nervesystem i en norsk slekt
Organisasjon
Hjernerådet
Beløp Bevilget
2024: kr 1 000 000, 2025: kr 1 000 000, 2026: kr 1 000 000
Startdato
01.01.2024
Sluttdato
31.12.2026
Status
Under gjennomføring