Prosjekt-/forskerkurs -utviklingshemmede

I samarbeid med

Søknadssammendrag

Bakgrunn

FN-konvensjonen om rettigheter til personer med nedsatt funksjonsevne (CRPD) slår fast at de med nedsatt funksjonsevne på lik linje med andre skal ha tilgang til høyere utdanning og livslang læring uten diskriminering. Brukerinvolvering kan bidra til å realisere den sosialpolitiske målsettingen om deltakelse for alle. Deres deltakelse vil kunne frembringe annen og mer relevant kunnskap. Å kunne være reelt deltakende i forsknings- og utviklingsarbeider om sin egen situasjon og interessefelt vil også kunne hjelpe dem til å fremme sine rettigheter. Dette er viktige helsefremmende faktorer.

Målsetting

Utvikle, gjennomføre og evaluere kurs for personer med utviklingshemning som kvalifiserer til å delta i forsknings- og utviklingsprosjekter. Utvikle en veileder og kurspakke om prosjektdeltakelse. Etablere et nettverk for utviklingshemmede som kan være aktuelle for deltakelse i senere prosjekter.

Målgruppe

Personer med utviklingshemming over 18 år som ønsker å kvalifisere seg for å delta i forsknings- og utviklingsarbeid.

Antall personer i målgruppen

1000

Beskrivelse av gjennomføring

Prosjektgruppen består av 12 forskere og 12 medforskere organisert i seks lokale team i tilknytning til de høgskoler og universitet som er involvert. Teamene skal utvikle en kurspakke med tilhørende veileder. Prosjektet har et inkluderende design og vil gjennomføres med felles og lokale samlinger. Kurspakken vil utformes som en studieplan og 25-35 deltakere med utviklingshemning vil rekrutteres som deltakere til pilotkurset gjennom NFU sine fylkeslag som er tilhørende søkerinstitusjonenes nedslagsfelt. Ved behov for supplerende rekruttering vil personer som tidligere har deltatt i FOU prosjekter ved søkerinstitusjonene forespørres. Kurset vil være praktisk orientert med utvikling og gjennomføring av egeninitierte lokale forskningsprosjekter og vil bli gjennomført ved de seks institusjonene. Den nasjonale bredden bidrar til å sikre spredning av kunnskap og lokal kompetanse for senere prosjekt. Datainnsamling for resultat- og prosessevaluering innhentes fortløpende gjennom prosjektet. Prosjektet er treårig og planlagt kursstart er høsten 2020.

Fremdriftsplan

I 2019-2020 rekrutteres deltakere og prosjektgruppen samles. Studieplan og kursmateriell lages, parallelt med at kursdeltakere rekrutteres. I 2020-2021 gjennomføres pilotkurset, inkludert lokalt forskningsprosjekt. Dette avsluttes med en felles samling og konferanse hvor deltakerne presenterer prosjektene sine. Fra 2. kvartal 2021 og fram til prosjektslutt, evalueres og justeres kurspakke og veileder. Detaljert framdriftsplan er vedlagt

Prosjektleder/forsker

May Østby

Detaljer
Program
Helse vår (2019)
Prosjektnavn
Prosjekt-/forskerkurs -utviklingshemmede
Organisasjon
Norsk Forbund for Utviklingshemmede
Org.ledd
Høgskolen i Østfold (prosjektleder), samt NORD, NTNU, VID, OsloMet og HiMolde
Beløp Bevilget
2019: kr 934 000, 2020: kr 999 000, 2021: kr 859 000
Startdato
01.09.2019
Sluttdato
30.06.2023
Status
Under gjennomføring