Prosjekt-/forskerkurs -utviklingshemmede

I samarbeid med

Søknadssammendrag

Bakgrunn for prosjektet

FN-konvensjonen om rettigheter til personer med nedsatt funksjonsevne (CRPD) slår fast at de med nedsatt funksjonsevne på lik linje med andre skal ha tilgang til høyere utdanning og livslang læring uten diskriminering. Brukerinvolvering kan bidra til å realisere den sosialpolitiske målsettingen om deltakelse for alle. Deres deltakelse vil kunne frembringe annen og mer relevant kunnskap. Å kunne være reelt deltakende i forsknings- og utviklingsarbeider om sin egen situasjon og interessefelt vil også kunne hjelpe dem til å fremme sine rettigheter. Dette er viktige helsefremmende faktorer.

Målsetting for prosjektet

Utvikle, gjennomføre og evaluere kurs for personer med utviklingshemning som kvalifiserer til å delta i forsknings- og utviklingsprosjekter. Utvikle en veileder og kurspakke om prosjektdeltakelse. Etablere et nettverk for utviklingshemmede som kan være aktuelle for deltakelse i senere prosjekter.

Målgruppe

Personer med utviklingshemming over 18 år som ønsker å kvalifisere seg for å delta i forsknings- og utviklingsarbeid.

Antall personer i målgruppen som prosjektet planlegger å nå

1000

Beskrivelse av tiltak/aktivitet samt gjennomføring av prosjektet

Prosjektgruppen består av 12 forskere og 12 medforskere organisert i seks lokale team i tilknytning til de høgskoler og universitet som er involvert. Teamene skal utvikle en kurspakke med tilhørende veileder. Prosjektet har et inkluderende design og vil gjennomføres med felles og lokale samlinger. Kurspakken vil utformes som en studieplan og 25-35 deltakere med utviklingshemning vil rekrutteres som deltakere til pilotkurset gjennom NFU sine fylkeslag som er tilhørende søkerinstitusjonenes nedslagsfelt. Ved behov for supplerende rekruttering vil personer som tidligere har deltatt i FOU prosjekter ved søkerinstitusjonene forespørres. Kurset vil være praktisk orientert med utvikling og gjennomføring av egeninitierte lokale forskningsprosjekter og vil bli gjennomført ved de seks institusjonene. Den nasjonale bredden bidrar til å sikre spredning av kunnskap og lokal kompetanse for senere prosjekt. Datainnsamling for resultat- og prosessevaluering innhentes fortløpende gjennom prosjektet. Prosjektet er treårig og planlagt kursstart er høsten 2020.

Fremdriftsplan for prosjektet

I 2019-2020 rekrutteres deltakere og prosjektgruppen samles. Studieplan og kursmateriell lages, parallelt med at kursdeltakere rekrutteres. I 2020-2021 gjennomføres pilotkurset, inkludert lokalt forskningsprosjekt. Dette avsluttes med en felles samling og konferanse hvor deltakerne presenterer prosjektene sine. Fra 2. kvartal 2021 og fram til prosjektslutt, evalueres og justeres kurspakke og veileder. Detaljert framdriftsplan er vedlagt

Sluttrapport

Målsetting, målgruppe og bakgrunn for prosjektet

Likeverdig samfunnsdeltakelse er et sentralt mål i tråd med FN-konvensjonen for rettigheter til mennesker med nedsatt funksjonsevne (CRPD). Målgruppen var personer med utviklingshemming, en gruppe som har hatt liten innflytelse på kunnskapsutvikling om egen livssituasjon. Å gjøre personer med utviklingshemming i stand til å være aktivt og reelt deltakende vil kunne hjelpe dem å fremme sine rettigheter ut fra egne premisser og deres demokratiske innflytelsesrett kan styrkes. Brukerinvolvering i forskning kan være et ledd i å realisere den helse- og sosialpolitiske målsettingen om deltakelse for alle (Meld. St. 45 (2012-2013); NOU 2016:17). Hovedmålet for prosjektet var å utvikle, teste ut og evaluere et medforskerkurs, som kan kvalifisere personer med utviklingshemning til deltakelse i forsknings- og utviklingsarbeid, utvikle en veileder for andre som vil gjennomføre kurset, samt å etablere et nettverk for personer med utviklingshemming som ønsker å delta i senere prosjekt.

Beskriv i hvilken grad oppsatte effektmål ble nådd (ref søknadsskjemaet)

Samtlige mål for prosjektet vurderes som oppnådd. Kurset er utviklet, revidert og publisert i tråd med planen, om enn noe forsinket på grunn av Covid 19. Til tross for noen utfordringer med rekruttering har 39 personer med utviklingshemming gjennomført kurset seks steder i Norge. Kurset ble gjennomført etter litt ulike modeller. Dels skyldtes dette Covid 19, der noen gjennomførte via Zoom. Andre har på grunn av sykdom i teamet gjennomført et mer intensivt og praktisk rettet kurs. Alle evalueringer fra kursdeltakere viser stor grad av fornøydhet med kurset og ga oss innspill til revisjon av opplæringspakken før den ble publisert. En veileder for andre som ønsker å gjennomføre kurset, eller bruke i relasjon til forskningsprosjekt ble utviklet på grunnlag av alle teamenes erfaringer med å gjennomføre kurset. I tillegg ble den komplettert med erfaringer fra tidligere inkluderende prosjekt. Et arbeidsutvalg for medforskere ble opprettet og fungerer fortsatt gjennom frivillig innsats.

Antall personer i målgruppen nådd av prosjektet

39

Prosjektgjennomføring/Metode

Prosjektet var organisert med en prosjektgruppe som besto av alle team-medlemmene, en styringsgruppe og en referansegruppe. Søknadsorganisasjonen (NFU) har vært representert i både referanse- og styringsgruppe. I referansegruppen fra lokal-lag og i styringsgruppen fra NFU sentralt. Prosjektet var organisert i seks team bestående av to medforskere med utviklingshemming og to forskere fra Nord Universitet (Namsos), NTNU (Trondheim), Høgskolen i Molde, VID (Sandnes), OsloMet og Høgskolen i Østfold. Prosjektet har i det alt vesentlige blitt gjennomført i tråd med målsetningene og planen fra prosjektskissen. Samtlige målsetningen har blitt oppnådd. Det har likevel vært noen endringer og vi har møtt noen utfordringer i løpet av prosjektperioden. Endringer pga. Covid 19, der noen gjennomførte via Zoom, ga ny innsikt om muligheten for gjennomføre kurs digitalt, gitt tilstrekkelig tilrettelegging. Sykdom og at forskere har byttet stilling har også medført noen endringer. Data har vært samlet som forutsatt i prosjektskissen, og resultater presenteres dels i denne sluttrapporten, viser til vedlagte sluttrapport.

Resultater og resultatvurdering

Etter gjennomføring av prosjektet er det prosjektleders vurdering at vi har gjennomført i tråd med målsettingen, se effektmål. Det å skulle lede et prosjekt med 6 ulike institusjoner og geografiske plasseringer, med 12 forskere og 12 medforskere over så lang tid, har til tider vært krevende. Det er mange tråder å holde i og mange ulike meninger som gjerne skal balanseres. Min jobb har derfor vært å holde oversikten og retningen. Når det er sagt, så har prosjektet vært vellykket nettopp på grunn av alle menneskene som har vært involvert, deres engasjement og vilje til å finne løsninger. Prosjektet har vært synlig gjennom en rekke konferansebidrag, et helt tema-nummer av SOR-rapport og flere medieoppslag. Det viktigste utkommet fra prosjektet i tillegg til etableringen av et medforskernettverk, er publiseringen av opplæringsmaterialet. Materialet gjenbrukes i flere prosjekt, flere av dem støttet av Dam, som for eksempel høgskoleutdanning for utviklingshemmede og URO-prosjektet.

Oppsummering og videre planer

Med få unntak har prosjektet vært gjennomført i tråd med våre intensjoner og planer. 39 personer med utviklingshemming har gjennomført kurset og kan kontaktes for oppdrag i forskningsprosjekt. Materialet er publisert og blir benyttet i flere andre prosjektet. Noen av institusjonene jobber med søknader om nye prosjekt, hvor kurset vil inngå. Det jobbes videre med flere vitenskapelige artikler fra prosjektet. Som prosjektleder sier jeg meg fornøyd med hva vi har oppnådd med prosjektet og ser fram til å høre om videre bruk av materialet, og ikke minst hva medforskernettverket kan oppnå framover.

Prosjektleder

May Østby

Detaljer
Program
Helse vår (2019)
Prosjektnavn
Prosjekt-/forskerkurs -utviklingshemmede
Organisasjon
Norsk Forbund for Utviklingshemmede
Org.ledd
Høgskolen i Østfold (prosjektleder), samt NORD, NTNU, VID, OsloMet og HiMolde
Beløp Bevilget
2019: kr 934 000, 2020: kr 999 000, 2021: kr 859 000
Startdato
01.09.2019
Sluttdato
30.11.2023
Status
Avsluttet