Prosjekt lindrende enhet

I samarbeid med

Sluttrapport

Sluttrapportsammendrag

Prosjekt lindrende enhet ønsker å bedre tilbudet for alvorlig kreftsyke pasienter i Telemark

Prosjekt lindrende enhet ønsker å bedre tilbudet for alvorlig kreftsyke pasienter i Telemark. Vi vet gjennom undersøkelser at flertallet av kreftpasienter har symptomer og plager i forløpet av sin kreftsykdom, og at dette øker frem mot livets avslutning. Kunnskapen om lindrende (palliativ) behandling gjør at vi i dag kan lindre mange av disse plagene. Vi ser i dag store mangler i organiseringen av palliative tjenester ved sykehusene. Dette gjør at kreftpasienter har for mye plager i løpet av sin sykdomsfase, opplever flere sykehusinnleggelser enn nødvendig og tilbringer mye av sin dyrebare tid mot slutten av livet på en sykehusavdeling.

 

Politiske dokumenter har prioritert den lindrende kreftbehandlingen og anbefaler å etablere egne behandlingsteam for lindrende (palliativ) behandling ved sentralsykehus. Det er pr i dag ingen slike egne palliative behandlingstilbud ved sentralsykehus i Norge.

 

Filosofien bak prosjekt lindrende enhet er å gi flere pasienter god symptomlindring og å legge forholdene til rette for at pasienter kan være mest mulig hjemme i livets siste fase. Prosjektet har etablert ambulant palliativt team med sykepleier og lege og en palliativ enhet med to senger. Teamet er tverrfaglig sammensatt med sosionom, fysioterapeut, prest og psykolog. Teamet drar på hjemmebesøk ved behov. Vi bistår behandlingen av uhelbredelig syke kreftpasienter ved sykehusets avdelinger.

 

Sengeenheten brukes til pasienter som har spesielt vanskelige smerter og symptomer. Innleggelsen skal være kortvarig og målrettet. I 2002 var 93 pasienter innlagt palliativ enhet med en liggetid på 6.1 dager.

 

Vi har etablert et nært samarbeid med primærhelsetjenesten, og allmennlege har pasientansvar når pasientene er hjemme. Kontaktsykepleiermodellen er sentral i arbeidet med samhandling sykehus – primærhelsetjeneste og for å øke kompetansen i alle ledd i behandlingskjeden. Palliativ enhet driver systematisk fagutvikling i palliativ medisin.

 

Prosjektet er finansiert gjennom bidrag fra Helse og Rehabilitering, Sosial- og Helsedepartementet, Regionalt helse- og sosialutvalg, Telemark fylkeskommune og Sykehuset Telemark.

 

Prosjektperioden varte ut år 2002. Fra 1.1 2003 er palliativ enhet og team et fast tilbud ved Sykehuset Telemark.

Prosjektleder/forsker

Ørnulf Paulsen

Detaljer
Program
Rehabilitering (2000)
Prosjektnavn
Prosjekt lindrende enhet
Organisasjon
Kreftforeningen
Org.ledd
Telemark Sentralsykehus
Beløp Bevilget
2001: kr 1 000 000, 2002: kr 1 000 000
Startdato
01.01.2001
Sluttdato
31.12.2002
Status
Avsluttet