Psoriasis blant tvillinger

I samarbeid med

Sluttrapport

Sluttrapportsammendrag

Bakgrunn og formål: Psoriasis er en kronisk hudsykdom med et fluktuerende forløp

Bakgrunn og formål: Psoriasis er en kronisk hudsykdom med et fluktuerende forløp. Sykdommen er spesielt hyppig forekommende i nord-Europa og Skandinavia hvor nær 3% av befolkningen er affisert. Sykdommen debuterer ofte i puberteten (”early onset” Type I) og viser familiær opphoping. Epidemiologiske studier har vist at genetiske faktorer spiller en stor rolle for predisposisjonen (liabiliteten) for psoriasis og at miljøfaktorer er viktig for om sykdommen kommer til uttrykk. Det er lansert en multifaktoriell terskelmodell som antar at alle har en predisposisjon for sykdommen, der flere gener, hver med små effekter, og flere miljøfaktorer bidrar til forskjeller mellom individene. Statens institutt for folkehelse opprettet i 1992 et tvillingpanel som gir enestående muligheter for å skille miljøårsaker fra arvelige faktorer og til å etterprøve en multifaktoriell terskelmodell for psoriasis.

 

Materiale og metode: Det norske tvillingpanelet består av alle norske tvillinger født 1967-1979, identifisert gjennom Medisinsk fødselsregister. Sommeren 1998 ble et spørreskjema sendt ut til i alt 12700 tvillinger. Spørreskjemaet omfattet spørsmål om fysisk og mental helse samt helserelatert atferd og bakgrunnsvariable. Som basis for aktuelle delprosjekt, inneholdt spørreskjemaet også flere spørsmål om psoriasis.

 

Gjennomføring og resultater: Det var 3334 intakte par blant de i alt 8044 tvillinger som besvarte spørreskjemaet. 329 personer (4%) oppga å ha/ha hatt psoriasis. Blant de 2606 monozygote (MZ) tvillingene (1303 par) var det 19 konkordante par (begge har psoriasis) og 68 diskordante par (bare en har psoriasis). Blant de 4060 dizygote (DZ) tvillingene (2030 par) var det 18 konkordante og 144 diskordante par med psoriasis. Dette gir intraklasse tetrakoriske korrelasjoner på 0.69 for de monozygote og 0.26 for de dizygote tvillingene og indikerer en genetisk effekt. De probandvise konkordansratene var henholdsvis 0.36 og 0.20. Analysearbeidet og den første artikkel er såvidt påbegynt. Her vil vi: a) beskrive forekomst og klinisk bilde av psoriasis, b) studere betydningen av selvrapportert eksponering for kjente risikofaktorer for første gangs utbrudd og senere forløp av psoriasis, c) beregne hvor mye av årsaken til psoriasis som kan tilskrives 1) arv, 2) miljøforhold knyttet til familien og 3) andre miljøfaktorer som tvillingene ikke har felles. I løpet av tiden som har gått, har det åpnet seg nye muligheter for avanserte analyser for å belyse betydningen av de genetiske faktorer, og vi vil arbeide videre med dette.

 

Vitenskaplig betydning: I nyere tid er det kun en australsk tvillingstudie som har publisert data om psoriasis. Det norske tvillingpanelet er unikt i verdenssammenheng ved at det er populasjonsbasert og dermed genetisk og miljømessig representativt for hele befolkningen innenfor samme aldersgruppe. Vi mener vi kan bidra med helt ny kunnskap og dokumentasjon av sammenhengen mellom arv og miljø ved hjelp av de nye avanserte analyser vi nå tar i bruk.

Prosjektleder/forsker

Anne Olaug Olsen

Hovedveileder

Jennifer Harris

Detaljer
Program
Forskning (1998)
Prosjektnavn
Psoriasis blant tvillinger
Organisasjon
Psoriasis- og eksemforbundet
Org.ledd
Folkehelseinstituttet
Beløp Bevilget
1999: kr 230 000, 2000: kr 60 000
Startdato
01.01.1999
Sluttdato
31.12.2001
Status
Avsluttet