Overvekt kan føre til økt risiko for psoriasis

I tre studier har vi blant annet funnet ut at metabolsk syndrom og overvekt er assosiert med psoriasis. De mest interessante funnene er at disse faktorene også fører til økt risiko for å utvikle psoriasis.

I samarbeid med

Foto: Istock

Denne teksten er skrevet av Ingrid Snekvik, førsteamanuensis ved Institutt for klinisk og molekylær medisin ved NTNU – Norges teknisknaturvitenskapelige universitet.

Vi har studert psoriasis basert på data fra Helseundersøkelsen i Nord-Trøndelag (HUNT-studien). HUNT-studien er en stor samling helseopplysninger som gir oss muligheten til å studere psoriasis. Det er Norges største samling av helseopplysninger fra en generell befolkning, og så langt finnes data fra tre undersøkelser; HUNT1 (1984-86), HUNT2 (1995-97) og HUNT3 (2006-08).  I disse dager avsluttes den siste undersøkelsen så langt, HUNT4. Fra de tre første undersøkelsene finnes det data fra 120 000 personer, hvor nesten 80 000 har avgitt blodprøver.

I HUNT3 ble spørsmålet «Har du eller har du noen gang hatt psoriasis?» stilt. De som svarte «ja» på dette spørsmålet, ble spurt om alder for debut av sykdommen. Vi har gjort en valideringsstudie hvor vi fant godt samsvar mellom egenrapportert psoriasis og psoriasis diagnostisert av hudleger1 . Vi fant også at forekomsten av psoriasis i HUNT-studien var 5,8 prosent, som er en relativt høy forekomst sammenlignet med tall fra andre land. Også tidligere studier har funnet høyere forekomst i Norden enn i andre land; i Tromsø-undersøkelsen ble det påvist en forekomst på hele 11,4 %2 .

Mange studier har tidligere funnet assosiasjoner mellom psoriasis og hjerte-karsykdom, metabolsk syndrom og diabetes, og det var noe av det vi ønsket å undersøke videre i HUNTstudien. En av fordelene med HUNT-studien er at befolkningen følges over tid, noe som gir muligheten til å si mer om årsakssammenhenger. Dette kalles prospektive studier. I en studie fant vi at personer med psoriasis hadde økt BMI (Body Mass Index), midjeomkrets og CRP (måling av betennelse) sammenlignet med de uten psoriasis3 . Vi fant også at psoriasis var positivt assosiert med diabetes, hjerteinfarkt, angina pectoris (brystsmerter etter anstrengelser), overvekt og metabolsk syndrom (risikofaktorer for hjerte- og karsykdommer). Imidlertid fant vi ingen sammenheng mellom psoriasis og høyt blodtrykk eller ugunstig kolesterolprofil. I denne studien inkluderte vi 50 000 personer, og av disse hadde 2900 personer psoriasis. Dette var imidlertid en såkalt tverrsnittstudie, hvor man ikke kan si noe om årsakssammenhengene.

Senere studerte vi disse personene over tid, hvor vi inkluderte data også fra HUNT1 og HUNT2. Vi identifiserte 34 000 individer som hadde deltatt i både HUNT2 og HUNT3, og 25 000 som hadde deltatt i alle tre studiene4 . Det var 369 personer som utviklet psoriasis i denne perioden. På denne måten kunne vi følge personene over et tidsrom, noe som gav oss muligheten til å si noe mer om mulige årsaker til å utvikle psoriasis. Vi fant da at overvekt og fedme var forbundet med økt risiko for å få psoriasis. I gruppen som besto av personer med fedme fant vi nesten doblet risiko for å utvikle psoriasis sammenlignet med risiko hos normalvektige. Gjennom å studere vektendring over en periode på ti år, det vil si fra HUNT1 til HUNT2, fant vi at de som økte vekten sin med 10 kg eller mer hadde 70 prosent større risiko for å utvikle psoriasis sammenlignet de som holdt stabil vekt i samme tidsrom.

I den siste studien ønsket vi å studere metabolsk syndrom. Dette er et syndrom hvor tre av følgende kriterier må være oppfylt:
1.Midjeomkrets > 102 cm for menn og > 88 cm for kvinner
2.Triglyserider (fettstofer i blodet) ≥ 1,7 mmol/l
3.HDL-kolesterol (High-Density Lipoprotein «det gode kolesterolet») < 1,0 mmol/l for menn, < 1,3 mmol/l for kvinner
4.Blodtrykk ≥ 103 mmHg systolisk eller ≥ 85 mmHg diastolisk
5.Blodsukker ≥ 11,1 mmol/l (eller kjent diabetes). Denne verdien ble satt siden blodprøvene som ble tatt i HUNT ikke var fastende.

Det er tidligere gjort såkalte tverrsnittstudier som har funnet assosiasjoner mellom psoriasis og metabolsk syndrom, men denne sammenhengen har ikke vært studert prospektivt, altså hvor befolkningen følges over en tidsperiode. Vi fant at metabolsk syndrom var assosiert med økt risiko for å utvikle psoriasis, med en 66 prosent økt risiko sammenlignet med risikoen for individer uten metabolsk syndrom5 . Deretter delte vi metabolsk syndrom inn i de separate komponentene i listen ovenfor. Vi fant da ingen positiv assosiasjon med blodtrykk og blodsukker og økt risiko for å utvikle psoriasis. Vi fant imidlertid positive assosiasjoner med risiko for å få psoriasis for midjeomkrets, triglyserider og HDL-kolesterol (High-Density Lipoprotein, «det gode kolesterolet»). Denne assosiasjonen var sterkest for økt midjeomkrets. Etter å ha tatt hensyn til høyt midjemål og BMI, fant vi likevel at risikoen var 33 prosent høyere for å utvikle psoriasis hos de som hadde metabolsk syndrom.

I våre studier fant vi en positiv sammenheng mellom overvekt og risiko for å utvikle psoriasis. En mulig forklaring på dette kan være at fettvevet inneholder aktive stofer som øker inflammasjonen (betennelsen) i kroppen. Psoriasis er en sykdom hvor inflammasjon er en sentral mekanisme. Flere andre studier har påvist at kronisk betennelse kan føre til sykdommer som diabetes og hjerte-karsykdommer. I fettvevet produseres det stofer som kalles adipokiner (hormonliknende stoffer) og cytokiner (peptidhormoner), og disse er ansett å føre til økt inflammasjon. Disse stofene forekommer i forhøyede mengder hos personer med psoriasis.

Det er imidlertid viktig å understreke at disse funnene ikke vil gjelde for alle personer som får psoriasis. I tillegg må personen ha gener som koder for psoriasis. Fra tidligere er det kjent at det er en kombinasjon av arv og andre faktorer som fører til utvikling av psoriasis. Det vil nok variere fra person til person hva som vil kunne være en utløsende faktor, og våre studier har påvist at overvekt kan være en av disse faktorene.

Referanser

  • Modalsli EH, Snekvik I, Asvold BO, Romundstad PR, Naldi L, Saunes M. Validity of Self-Reported Psoriasis in a General Population: The HUNT Study, Norway. J Invest Dermatol. 2016;136(1):323-5.
  • Danielsen K, Olsen AO, Wilsgaard T, Furberg AS. Is the prevalence of psoriasis increasing? A 30-year follow-up of a population-based cohort. Br J Dermatol. 2013;168(6):1303-10.
  • Snekvik I, Nilsen TIL, Romundstad PR, Saunes M. Psoriasis and cardiovascular disease risk factors: the HUNT Study, Norway. J Eur Acad Dermatol Venereol. 2018;32(5):776-82.
  • Snekvik I, Smith CH, Nilsen TIL, Langan SM, Modalsli EH, Romundstad PR, et al. Obesity, Waist Circumference, Weight Change, and Risk of Incident Psoriasis: Prospective Data from the HUNT Study. J Invest Dermatol. 2017;137(12):2484-90.
  • Snekvik I, Nilsen TIL, Romundstad PR, Saunes M. Metabolic syndrome and risk of incident psoriasis: prospective data from the HUNT Study, Norway. Br J Dermatol. 2019;180(1):94-9

Sluttrapport/artikler (pdf)

Kappa_Ingrid_Snekvik_PDF.docx.pdf
Snekvik_Obesity_waist_circumference_2017.pdf

Sluttrapport

Bakgrunn

Pasienter med psoriasis er funnet å ha ugunstige nivåer av kardiovaskulære risikofaktorer i tillegg til økt forekomst av hjerte-karsykdom, metabolsk syndrom og diabetes. Studier har også funnet at fedme, hypertensjon og hyperkolesterolemi kan øke risikoen for å utvikle psoriasis.

Målsetting

Målsetting var å studere assosiasjonen mellom psoriasis og kardiovaskulær sykdom (i hjerte og blodårer) samt kardiovaskulære risikofaktorer i en generell populasjon.

Design, metode, materiale

Våre studier er basert på Helseundersøkelsen Nord-Trøndelag (HUNT Studien). Vi har koblet til Reseptregisteret for å definere alvorlighetsgrad av psoriasis og til Nasjonal utdanningsdatabase for informasjon om utdanning. I en tverrsnittsstudie undersøkte vi assosiasjonen mellom psoriasis og hjerte-karsykdom samt objektivt målte kardiovaskulære risikofaktorer. Videre undersøkte vi prospektivt effekten av kroppsmasseindeks (BMI), midjeomkrets, midje-hofte-ratio og 10 års vektendring i forhold til risiko for å utvikle psoriasis. Vi undersøkte også om metabolsk syndrom og dets komponenter var forbundet med økt risiko for psoriasis.

Gjennomføring

Prosjektet har blitt gjennomført i tråd med de planene som var lagt.

Resultater

Vi fant at psoriasis er positivt assosiert med overvekt og fedme i tillegg til en kombinasjon av kardiovaskulære risikofaktorer, med den sterkeste assosiasjonen hos personer med moderat/alvorlig psoriasis. Videre synes fedme å være den viktigste risikofaktoren for å utvikle psoriasis i vårt materiale, og det ser ut til at vektreduksjon kan redusere psoriasisrisiko. Dette tyder på at forebygging av vektøkning kan redusere forekomsten av psoriasis.

Samarbeidspartnere

Veiledere: Marit Saunes, Tom Ivar Lund Nilsen og Paal Romundstad, alle NTNU. Bidratt aktivt både i planlegging, gjennomføring av studiene og artikkelskriving Andre: Ellen Heilmann Modalsli, NTNU, Catherine Smith, Kings College London og Sinead Langan, London School of Hygiene and Tropical Medicine

Videre planer

Gjennom publikasjoner i kliniske tidsskrift spres kunnskap om viktigheten av å unngå vektøkning samt at reduksjon av en eventuell overvekt vil kunne forebygge utvikling av psoriasis hos disponerte personer.

Samarbeid med søkerorganisasjonen

Bidrag på møter i regi av Psoriasis- og eksemforbundet.

Publikasjonsliste

Doktorgradsavhandling:
Snekvik, I. (2018). Psoriasis and cardiovascular disease risk factors. The HUNT Study, Norway. Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet (NTNU), Trondheim

Artikler:
Snekvik, I., Nilsen, T. I. L., Romundstad, P. R. & Saunes, M. (2018a). Metabolic syndrome and risk of incident psoriasis: prospective data from the HUNT Study, Norway. British Journal of Dermatology.
doi:10.1111/bjd.16885

Snekvik, I., Nilsen, T. I. L., Romundstad, P. R. & Saunes, M. (2018b). Psoriasis and cardiovascular disease risk factors: the HUNT Study, Norway. Journal of the European Academy of Dermatology and Venereology, 32(5), 776-782.
doi:10.1111/jdv.14835

Snekvik, I., Smith, C. H., Nilsen, T. I. L., Langan, S. M., Modalsli, E. H., Romundstad, P. R. & Saunes, M. (2017). Obesity, Waist Circumference, Weight Change, and Risk of Incident Psoriasis: Prospective Data from the HUNT Study. Journal of Investigative Dermatology, 137(12), 2484-2490.
doi:10.1016/j.jid.2017.07.822

Andre publikasjoner:
Snekvik, I. (2019). Overvekt kan føre til økt risiko for psoriasis. Hud & Helse, 45(2), 34-35.

Sluttrapport/artikler (pdf)

Kappa_Ingrid_Snekvik_PDF.docx.pdf
Snekvik_Obesity_waist_circumference_2017.pdf

Sluttrapportsammendrag

Doktorgradsavhandling:
Snekvik, I. (2018). Psoriasis and cardiovascular disease risk factors. The HUNT Study, Norway. Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet (NTNU), Trondheim

Artikler:
Snekvik, I., Nilsen, T. I. L., Romundstad, P. R. & Saunes, M. (2018a). Metabolic syndrome and risk of incident psoriasis: prospective data from the HUNT Study, Norway. British Journal of Dermatology.
doi:10.1111/bjd.16885

Snekvik, I., Nilsen, T. I. L., Romundstad, P. R. & Saunes, M. (2018b). Psoriasis and cardiovascular disease risk factors: the HUNT Study, Norway. Journal of the European Academy of Dermatology and Venereology, 32(5), 776-782.
doi:10.1111/jdv.14835

Snekvik, I., Smith, C. H., Nilsen, T. I. L., Langan, S. M., Modalsli, E. H., Romundstad, P. R. & Saunes, M. (2017). Obesity, Waist Circumference, Weight Change, and Risk of Incident Psoriasis: Prospective Data from the HUNT Study. Journal of Investigative Dermatology, 137(12), 2484-2490.
doi:10.1016/j.jid.2017.07.822

Andre publikasjoner:
Snekvik, I. (2019). Overvekt kan føre til økt risiko for psoriasis. Hud & Helse, 45(2), 34-35.

Prosjektleder/forsker

Ingrid Snekvik

Hovedveileder

Pål Romundstad

Detaljer
Program
Forskning (2013)
Prosjektnavn
Psoriasis og hjerte- karsykdom
Organisasjon
Psoriasis- og eksemforbundet
Org.ledd
NTNU, Med. fak., Inst. for samf.med.
Beløp Bevilget
2014: kr 665 000, 2015: kr 680 000, 2016: kr 690 000
Startdato
12.08.2014
Sluttdato
31.12.2017
Status
Avsluttet