Psykisk helse og arbeidsliv etter rehabilitering for kreftrelatert fatigue

I samarbeid med

Søknadssammendrag

Populærvitenskaplig sammendrag

Mellom 25-40 % av lymfomoverlevere rapporterer vedvarende fysisk- og/eller mental utmattelse (kronisk fatigue [varighet 6 mndr. eller mer]) flere år etter behandling. Tilstanden medfører store negative konsekvenser for psykisk helse, arbeidsevne og livskvalitet. Det finnes ingen standardisert oppfølging for de som er rammet. Fysisk trening og psykologiske tiltak har vist moderat effekt på fatigue under og rett etter behandling. Fordi kronisk fatigue er en kompleks tilstand med flere samvirkende årsaker, er det sannsynlig at en sammensatt intervensjon med elementer som kan påvirke kjente årsaksforhold vil være effektivt, men til nå uprøvd. I dag mangler studier som undersøker kort- og langtidseffekt av en sammensatt intervensjon bestående av pasient undervisning, fysisk trening, kognitiv adferdsterapi og kostholdsveiledning på nivået av fatigue, psykisk helse og arbeidsevne blant kreftoverlevere med kronisk fatigue. Om en slik intervensjon kan ha en «kost-nytte» effekt, og hvilke elementer ved en slik intervensjon som oppleves mest nyttig er heller ikke kjent. Hovedmålet med REFUEL-studien var derfor å undersøke om en slik sammensatt intervensjon reduserer nivået av fatigue sammenlignet med standard oppfølging hos langtidsoverlevere etter lymfekreft med kronisk fatigue. De spesifikke målene med dette PhD-prosjektet er å undersøke; 1) effekt av intervensjonen på psykisk helse umiddelbart, 3 og 6 måneder etter intervensjonen, 2) effekt på arbeidsstatus/evne og kost-nytte effekt i et helsetjeneste- og samfunnsperspektiv 6 måneder etter intervensjonen, 3) fatigue status, psykisk helse og arbeidsstatus/evne 12 og 24 måneder etter intervensjonen og 4) deltagernes selvrapporterte nytte av de ulike komponentene i intervensjonen. REFUEL-studien er en to-armet randomisert studie blant 148 overlevere (18-70 år ved diagnose) etter Hodgkin lymfom eller aggressiv non-Hodgkin lymfom, med kronisk fatigue 2-12 år etter kreftbehandling. Halvparten er randomisert til en 12 ukers intervensjon bestående av; 1) 2-timer digital pasient undervisning, 2) fysisk trening 2x/uke i hjemkommunen, 3) gruppebasert digitalt mestringskurs 1x/uke i 6 uker og 4) 3x individuell kostholdsveiledning, satt sammen i et standardisert pasientforløp. Intervensjonen finner sted på sykehus og i hjemkommunen, og involverer fagpersoner fra begge helsetjenestenivåer. Kontrollgruppen følger standard behandling og får tilbud om intervensjonen ved studieslutt. Begge gruppene svarer på validerte spørreskjema før og umiddelbart, 3, 6, 12 og 24 måneder etter intervensjonsperioden. Kost-nytte effekt vil beregnes ved å kalkulere kvalitetsjusterte leveår, kostnader knyttet til redusert arbeidsevne, medisinbruk, bruk av helsetjenester fra registerdata i relasjon til ressursbruk av intervensjonen. Hvis intervensjonen i REFUEL viser seg å være effektiv vil den ha direkte relevans for helse- og omsorgstjenesten for lymfomoverlevere, men også andre grupper av kreftoverlevere med kronisk fatigue i Norge.

Prosjektleder

Lene Thorsen

Detaljer
Program
Forskning (2023)
Prosjektnavn
Psykisk helse og arbeidsliv etter rehabilitering for kreftrelatert fatigue
Organisasjon
Kreftforeningen
Beløp Bevilget
2024: kr 988 000, 2025: kr 1 017 000, 2026: kr 995 000
Startdato
14.06.2024
Sluttdato
29.06.2027
Status
Under gjennomføring