Psykisk helse på dysleksivennlige skoler

I samarbeid med

Søknadssammendrag

Formålet med prosjektet er å undersøke om det å gå på dysleksivennlig skole i Norge har en positiv effekt på psykososiale behov, følelse av mestring, opplevelse av læringsmiljø og faglige kompetanse hos et utvalg 12-13 år gamle elever med dysleksi. For å finne ut av dette vil resultatene bli sammenlignet med jevngamle elever med dysleksi på et utvalg skoler som ikke er sertifisert som dysleksivennlige. Tilsvarende sammenligning vil bli gjort for elever uten dysleksi. Dette er for å undersøke om dysleksivennlige skoler også har positiv effekt på elever uten dysleksi. Prosjektet har en kvantitativ tilnærming med innsamling av målbare data. Data om psykososiale behov, følelse av mestring og opplevelse av læringsmiljø vil bli samlet inn ved hjelp av spørreskjema til elevene. Data på faglig kompetanse vil bli samlet inn ved individuell testing. Faglig kompetanse er i dette prosjektet forstått som elevenes lese- og skriveferdigheter i norsk, samt deres engelskkunnskaper.

Bakgrunnen for prosjektet er opprettelsen av ordningen med dysleksivennlige skoler i Norge fra 2005, i regi av organisasjonen Dysleksi Norge. Skoler søker Dysleksi Norge om å bli sertifisert som dysleksivennlige. Skolene skal oppfylle 10 kriterier, og blir sertifisert når Dysleksi Norge vurderer, at de er oppfylt. Intensjonen med denne ordningen er å bidra til at skoler bygger opp og utvikler et aksepterende og inkluderende læringsmiljø for elever med ulike former for læringsvansker (spesielt dysleksi, dyskalkuli og språkvansker). For at dette skal kunne realiseres forplikter skolene seg til å jobbe for å utvikle et helhetlig skolemiljø etter de gitte kriteriene, slik at elever med dysleksi gis de beste rammer for videre læring og utvikling. Ordningen har utviklet seg positivt, og i dag er det 126 dysleksivennlige skoler i Norge fordelt på barne-, ungdoms- og videregående skoler. Samtidig eksisterer det ingen tidligere studier som har undersøkt om og i hvilken grad ordningen med dysleksivennlige skoler faktisk har en effekt på elevenes velvære og trivsel, følelse av mestring, opplevelse av læringsmiljø og kompetansenivå. Formålet med prosjektet er altså å få mer kunnskap om dette. Foruten å bidra til mer kunnskap om hvordan skoler kan organisere seg for å møte elever med dysleksi, forventes det at prosjektet vil kunne påvirke videre forskning på dette området, så vel som fremtidig politikkutforming på opplæringsfeltet i Norge.

Prosjektleder/forsker

Annette Mygind Stagelund

Detaljer
Program
Forskning (2020)
Prosjektnavn
Psykisk helse på dysleksivennlige skoler
Organisasjon
Dysleksi Norge
Org.ledd
Universitetet i Bergen, Det psykologiske fakultet
Beløp Bevilget
2021: kr 777 000, 2022: kr 777 000, 2023: kr 777 000
Startdato
01.01.2021
Sluttdato
01.07.2025
Status
Under gjennomføring