Psykologisk trygghet hos studenter

Søknadssammendrag

Bakgrunn for prosjektet/tiltaket

Det er forsket mye på psykologisk trygghet i arbeidslivet, men litteratursøk og dialog med anerkjente forskere viser lite forskning på dette tema som involverer studenter. I dette prosjektet handler psykologisk trygghet om å utforske hvilke læringsaktiviteter som bidrar til å skape et trygt læringsmiljø der studenter opplever at de kan ta ordet og blir møtt med velvilje, ikke motstand eller “straff”, der de tør å begå feil og er innstilt på å hjelpe hverandre. Manglende psykologisk trygghet skaper barrierer for individuell og organisatorisk læring, mens økt psykologisk trygghet vil kunne bidra til bedre trivsel, bedre prestasjoner, økt engasjement, og bedre psykisk helse. Studentenes helse- og trivselsundersøkelser (SHOT, 2010, 2014, 2018, 2021, 2022) viser en negativ utvikling i studenters egenrapportering av psykiske helse. I 2010 sier én av seks at de opplever alvorlige psykiske plager, i 2022 er det én av tre. Samtidig ser vi en negativ utvikling knyttet til studenters engasjement og deltakelse i læringsaktiviteter, utfordringer i samarbeid med andre og rekruttering til studentorganisasjoner. Prosjektet har som mål å bidra til ny kunnskap om hvilke læringsaktiviteter som bidrar til økt psykologisk trygghet og hvordan vi kan videreutvikle disse til studentenes beste.

Aktivitet/tiltak/metode

Forberedelse: Informasjon til studenter, forelesere/fagansatte og ledere for å sikre god forankring. Aktivitet: Prosjektet benytter kvalitative og kvantitative metoder for å utforske hvilke læringsaktiviteter som bidrar til økt psykologisk trygghet. Det betyr at vi gjennomfører digitale spørreundersøkelser for å innhente data om hvordan studenter og fagansatte opplever ulike læringsaktiviteter relatert til psykologisk trygghet. Videre gjennomføres observasjoner av læringsaktiviteter, og deretter fokusgruppe intervju med studenter og fagansatte for å utdype data fra spørreundersøkelser og observasjoner. Målgruppen: Informanter rekrutteres fra to kull ved HIØ, BA Innovasjon og prosjektledelse (55 studenter), BA Sykepleie (350 studenter), samt fagansatte fra begge studieprogram (ca. 20). Prosjektet innebærer stor grad av student involvering, hvor studentrepresentanter deltar i referansegruppe og i styringsgruppe. Datainnsamling: 1) Litteraturstudie med bistand fra bibliotekar 2) Digital spørreundersøkelse gjennomføres blant potensielt 405 studenter og 20 fagansatte 3) Observasjoner av læringsaktiviteter i begge kull 4) Funn fra spørreundersøkelser og observasjoner følges opp i fokusgruppe intervju, basert på en semistrukturert intervju guide, med et utvalg på 10-20% av respondentene i begge kull, pluss fagansatte. Analyse: Data fra spørreundersøkelsen og observasjoner analyseres ved hjelp av anerkjente analyseverktøy og metoder, for å kartlegge hvilke læringsaktiviteter som bidrar til økt psykologisk trygghet. Data fra intervjuene analyseres ved hjelp av tematisk analyse. Etikk og sikkerhet: Prosjektet følger etiske retningslinjer for håndtering av forskningsdata og meldes Sikt. Evaluering: Vi gjennomfører midtveis evaluering i juni 2024 og sluttevaluering i desember 2024. Forventede utfordringer: Rekruttering av studenter og fagansatte – imøtegås gjennom god informasjon til faglærere og studenter.

Antall deltakere

425

Forventet virkning av aktiviteten/tiltaket

Forventet resultat av dette prosjektet er at vi gjennom datainnsamling og analyse får ny kunnskap om og oversikt over hvilke læringsaktiviteter som bidrar til økt psykologisk trygghet hos studenter. Kunnskapen vil gi prosjektgruppen, fagansatte og studenter ny informasjon om hvilke læringsaktiviteter som i fremtiden kan og bør videreutvikles for å fremme psykologisk trygghet i team, grupper og kull. Vi vil også kunne avdekke hvilke læringsaktiviteter som i liten grad bidrar til psykologisk trygghet, og dermed bidra til ny kunnskap blant studenter og fagansatte om hvilke aktiviteter som har et forbedringspotensial. For de som deltar i prosjektet er det et viktig bidrag til fremtidig planlegging av læringsaktiviteter, hvor ny kunnskap kan få studenter og fagansatte til å eksperimentere med ulike læringsaktiviteter og utvide repertoaret til å omfatte nye aktiviteter som fremmer psykologisk trygghet. Gjennom ny kunnskap kan studentene bli bedre rustet til å utforske og tilpasse seg ulike læringsaktiviteter, for å finne ut hva som passer best for dem. Prosjektet kan også øke studentenes interesse for og kunnskap om psykologisk trygghet, som de kan ta med seg ut i arbeidslivet og dermed påvirke sitt fremtidige arbeidsmiljø. Prosjektet vil gi verdifulle bidrag til Rådet for psykisk helses arbeid med å forhindre frafall hos studenter. Dette prosjektet vil gi ny kunnskap om hvilke læringsaktiviteter som bør videreføres og hvilke som bør videreutvikles. Funnene kan danne grunnlag for større studier hvor vi utforsker psykologisk trygghet blant studenter i flere studentgrupper, ved flere utdanningsinstitusjoner og følger disse studentene gjennom hele studieløpet på tre år.

Plan for gjennomføring

Prosjektet starter med forankring i de involverte studieprogrammene og ledelsen ved HIØ. Det innebærer møter med ledere, fagansatte og studenter som skal ha en rolle i prosjektet. Ansvar for gjennomføring fordeles innad i prosjektgruppen og aktivitetene skal gjennomføres innen utgangen av desember 2023. Det skal gjennomføres en litteraturstudie som prosjektleder tar ansvar for, hvor oppgaver knyttet til studien fordeles innad i prosjektgruppen etter behov. Aktiviteten skal ferdigstilles innen utgangen av mars 2024. Rekruttering av deltakere gjennomføres av HIØ-ansatte i prosjektgruppen i samarbeid med fagansatte på de to studieprogrammene som er valgt ut til å delta i prosjektet. Aktiviteten ferdigstilles innen utgangen av desember 2023. Utarbeidelse av spørreskjema og gjennomføring av spørreundersøkelsen involverer hele prosjektgruppen, samt referansegruppe for ideutvikling, inkludert Rådet for psykisk helse for utprøving av skjema. Aktivitetene ferdigstilles innen utgangen av mars 2024. Observasjoner i begge studieprogrammene gjennomføres av Samspille AS, og ferdigstilles innen utgangen av mars 2024. Analyse av resultater fra spørreundersøkelser og observasjoner, som skal danne grunnlag for fokusgruppe intervju, involverer hele prosjektgruppen og ferdigstilles innen utgangen av april 2024. Utvikling av intervjuguide involverer hele prosjektgruppen og referansegruppen inkludert Rådet for psykisk helse. Fokusgruppeintervjuene gjennomføres av Samspille AS og aktivitetene ferdigstilles innen utgangen av juni 2024. Analyse av datamaterialet fra fokusgruppe intervju involverer hele prosjektgruppen og ferdigstilles innen utgangen av september 2024. Forskningsartikkel og rapportering involverer hele prosjektgruppen og ferdigstilles innen utgangen av desember 2024.

Prosjektleder

Anne Margrethe Glømmen

Detaljer
Program
Helse
Prosjektnavn
Psykologisk trygghet hos studenter
Organisasjon
Rådet for psykisk helse
Beløp Bevilget
2023: kr 33 000, 2024: kr 361 000
Startdato
01.12.2023
Sluttdato
31.12.2024
Status
Under gjennomføring